Pavel Král

Jsem křesťan a bible je pro mne čím dál tím více vzácnější knihou. V poslední době ji opakovaně čtu od začátku až do konce a pokaždé díky Bohu objevím něco nového, co mě osloví. A právě to předkládám čtenářům tohoto blogu. Více o bibli zde: https://bible-kde-jsi.webnode.cz/
  • Počet článků 197
  • Celková karma 4,72
  • Průměrná čtenost 145x

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Pavel Král

Jak proniknout do Božího království?

Četli jsme: „... zvěstujte den ze dne jeho spásu, ...“ Kraličtí použili vazbu „den po dni.“ A já bych se nebál napsat „den za dnem.“ Prostě tak jak dny plynou, tak plyne z mých úst chvála Hospodinu. Nebylo by to krásné?

9.6.2024 v 13:00 | Karma: 3,44 | Přečteno: 52x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Kdo ponese to, co nás tíží?

Dnes mě oslovilo toto souvětí: „Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě.“ A hned se mi vybavila souvislost s předchozím žalmem, kde jsem se dočetl: „Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí ...

2.6.2024 v 13:00 | Karma: 3,06 | Přečteno: 54x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Co se nám vyplatí? Očekávat nebo jednat?

„Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň.“ Není právě i tohle naše osobní niterná zkušenost? Někdy si totiž v duchu říkáme: „Buď raději zticha. Mlč. Nic neříkej. Stejně tomu nepomůžeš.“ Tyto myšlenky však ...

26.5.2024 v 13:00 | Karma: 4,82 | Přečteno: 60x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Pojďme volat k Hospodinu

„Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům ...“ Když jsem četl o ústech nemluvňat a kojenců, tak jsem se v duchu zeptal: „A koho si tedy Hospodin používá ke svým bojům a úkolům?“

19.5.2024 v 13:00 | Karma: 3,44 | Přečteno: 53x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Miluji nové začátky

Nakrátko jsou povýšeni a už zanikají, ...“ Nezažil to už každý z nás mnohokrát? Moje poslední dvě zaměstnání jsou toho zářným příkladem. V prvním se mnou majitel firmy uzavřel nepsanou džentlmenskou dohodu, že vybuduji oddělení a...

12.5.2024 v 13:00 | Karma: 5,24 | Přečteno: 118x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Krok víry

Kdo bez pozvání vešel ke králi Achašveróšovi, měl být podle zákona usmrcen. Proč by měla královna Ester podstoupit takové riziko? Mordokaj takový důvod zmínil: „Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem, ...“ Okamžitě ...

5.5.2024 v 13:00 | Karma: 3,53 | Přečteno: 61x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Mít tak odvahu se vrátit

A příběh krále Menaše dále pokračuje. Pustil se potom do stavby hradeb kolem Jeruzaléma. Odstranil z chrámu všechny cizí bohy a sochy. „Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm oběti pokojné a oběť díků.“ 2 Paralipomenon 33:16

28.4.2024 v 13:00 | Karma: 4,06 | Přečteno: 93x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Moudrost

„... moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce.“ To mě zaujalo. Copak Hospodin už nenaplnil srdce Šalomouna moudrostí až po okraj? Během setkání v Gibeónu přece takové zaslíbení dostal. 2 Paralipomenon 1:11-12 A to se hned také ...

21.4.2024 v 13:00 | Karma: 5,12 | Přečteno: 110x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Ztráta přináší zisk

Po přečtení této kapitoly knihy Paralipomenon jsem si uvědomil, že jsem si přitom nevšiml ani slova protestu. Pisatel se neptá proč? Nic nevyčítá, ani proti ničemu neprotestuje. V tomto postoji vnímám takový jobovský pohled:

14.4.2024 v 13:00 | Karma: 5,13 | Přečteno: 150x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Správné místo a čas

Elíša řekl svému mládenci Géchazí: „Copak je čas brát stříbro a brát šaty a olivoví či vinice, brav či skot, otroky či otrokyně?“ A já jsem si okamžitě vzpomněl na slova z knihy kazatel: „... je čas kameny rozhazovat i čas kameny...

7.4.2024 v 13:00 | Karma: 6,21 | Přečteno: 139x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Světlo mých dní

Během jedné mé zkoušky z Lineární algebry přišel za profesorem Holendou jeho známý. A z úst zkoušejícího zaznělo: „Vítej světlo mých dní.“ Tento výraz mi utkvěl v paměti po celý další život. A představoval jsem si, jak uprostřed..

31.3.2024 v 13:00 | Karma: 6,88 | Přečteno: 177x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Spravedlnost

Po přečtení tohoto příběhu bych mohl jen poznamenat, že spravedlnost je v Božích rukou. A tím by bylo celé téma vyčerpáno. Ale já bych rád spolu s vámi uvažoval o potřebě spravedlnosti v širších souvislostech. A k tomu bych rád...

24.3.2024 v 13:00 | Karma: 5,67 | Přečteno: 168x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Svoboda

„Každý dělal, co uznal za správné.“ Není právě tohle svoboda? Netouží právě po tomto lidé? Aby je nic a nikdo neomezoval. A tak aby si konečně mohli dělat jen to, co sami chtějí!

17.3.2024 v 13:00 | Karma: 6,96 | Přečteno: 137x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Srdce je nebezpečná věc

Hospodin řekl Jozuovi: „Všechny obyvatele ... vyženu před Izraelci já sám. Jen přiděl zemi losem Izraeli za dědictví ...“ Tak mi při četbě tohoto pokynu vytanulo na mysli to, jak se říká úpravě státního rozpočtu – „porcování medvěda.“

10.3.2024 v 13:00 | Karma: 4,71 | Přečteno: 76x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Jak uslyšet Pána Boha

Když jsem v sobotu četl: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha ...," tak jsem si uvědomil, jak mi připadá Hospodinovo slovo vzácné. A teď mám na mysli přesně to, co Izraelci odmítli na hoře Choréb. Mám na mysli slovo, ...

3.3.2024 v 13:00 | Karma: 6,51 | Přečteno: 128x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Muž by neměl mlčet

Jak my muži řešíme situaci, když se máme vyjádřit k nějaké ožehavé věci? Já při tom zatvrzele mlčím. A proč to dělám? Možná to dělám s nadějí, že se věc nakonec sama nějak vyřeší. A mě to pak nebude nic stát. Vždyť jsem k tomu ...

25.2.2024 v 13:00 | Karma: 5,77 | Přečteno: 186x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Všichni jsme v Božích rukou

Četli jsme: „Avšak i když budou v zemi svých nepřátel, nezavrhnu je a nezprotivím si je, ...“ Rozumím tomu tak, že Izraelci měli zůstat Božím lidem, ať provedou, co provedou. Připomíná mi to zaslíbení o církvi: „ani brány pekelné...

18.2.2024 v 13:00 | Karma: 0 | Přečteno: 88x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Jak dosáhnout úspěchu?

Dnes přemýšlím o tajemství úspěchu. O tajemství úspěchu Božích služebníků na Božím díle. Protože co jiného by si každý věrný služebník přál? No přece to, aby ta jeho služba byla završena úspěchem! Nikdo přece nechce být podoben...

11.2.2024 v 13:00 | Karma: 0 | Přečteno: 68x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Jak se zachránit?

Tato egyptská rána se zásadním způsobem liší od těch všech ostatních. A čím se tedy liší? Egypťané mohli této ráně uniknout. Mohli se tomu vyhnout. Mohli zabránit tomu, aby na ně tentokrát dopadla ruka Hospodinova plnou silou.

4.2.2024 v 13:00 | Karma: 6,53 | Přečteno: 188x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Jak vykročit zlehka?

„Jákob vykročil lehkým krokem ...“ Vzhledem k tomu, co měl právě za sebou, to byl vlastně zázrak. Druhou lstí připravil svého bratra Ezaua o Izákovo požehnání. Ten se na něj rozzlobil a chtěl ho zabít. Utíká tedy z domova. Míří sice

28.1.2024 v 13:00 | Karma: 0 | Přečteno: 86x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Vítězové berou vše!

Dnes jsme spolu četli nejkrásnější dvě kapitoly v bibli. Alespoň mně tak připadají. Co bych si totiž jako člověk mohl více přát? Místo, kde najdu pokoj. Místo bez trápení. Místo, kde budou naplněna všechna má nejtajnější přání.

21.1.2024 v 13:00 | Karma: 6,62 | Přečteno: 140x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Máme do církve přijmout opravdu každého?

Společným jmenovatelem obou dnešních textů je láska. Máme milovat jedni druhé. A Gaios měl dobré svědectví od bratrů: „... oni vydali před církví svědectví o tvé lásce.“ Přesto v prvním textu se i tato láska má mít na pozoru.

14.1.2024 v 13:00 | Karma: 4,46 | Přečteno: 132x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Naděje nás drží nad vodou

V našem sboru začíná výzva k účasti na Večeři Páně v poslední době slovy: „Pojďte, vše je připraveno.“ A právě podobnou výzvu slyším i z dnešních veršů z epištoly Židům. Tyto verše hovoří o dvou nezměnitelných věcech, „v nichž ...

7.1.2024 v 13:00 | Karma: 6,70 | Přečteno: 84x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Pojďme prosit za tichý a klidný rok 2024

Tak dnes přemýšlím o tom, jak spolu může působit láska a pevné vedení. Protože právě láska je „cílem našeho vyučování,“ jak napsal apoštol Pavel. Ale to mu vůbec nebránilo v tom, aby před tím napsal: „... žádal jsem tě, abys ...

31.12.2023 v 13:00 | Karma: 6,69 | Přečteno: 108x | Diskuse| Kultura

Pavel Král

Co se Bohu líbí?

Dnes mne oslovilo toto: „... činíte, co se mu (rozuměj Pánu Bohu) líbí.“ A vzápětí se mi okamžitě vynořila otázka: A co se tedy Pánu Bohu líbí? Jaké myšlenky, jaká slova a jaké činy si zaslouží ocenění v Božích očích? K čemu ...

24.12.2023 v 13:00 | Karma: 6,08 | Přečteno: 123x | Diskuse| Kultura