Vlastík Fürst VIP

Jsem spokojený důchodce, který má právo na svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuze, ve kterých se dovím něco nového. Pochopím ale i ty, kteří si jen potřebují schladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Jsem jen člověk s právem zmýlit se, protože neomylný je prý jen Bůh.

Vlastík Fürst

Připojíš se k nebeským chválám?

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. ...

31.12.2018 v 20:31 | Karma: 33,56 | Přečteno: 373x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Chceš být dobrým andělem?

„Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ ...

30.12.2018 v 21:31 | Karma: 32,14 | Přečteno: 346x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Dobrá zpráva pro každého, kdo hledá dobro

Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem.“ (Lukáš 24,46+47)

29.12.2018 v 21:31 | Karma: 32,73 | Přečteno: 467x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Uvidíš milujícího a laskavého Boha

Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. (Lukáš 24,44+45)

28.12.2018 v 21:31 | Karma: 31,89 | Přečteno: 358x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Nejsem duch

To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi. (Lukáš 24,41-43)

27.12.2018 v 21:31 | Karma: 30,52 | Přečteno: 275x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Pokoj vám!

Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám.“ Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl?“ (L24,36)

26.12.2018 v 21:31 | Karma: 30,90 | Přečteno: 338x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Světlo ve tmě

A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ ...

25.12.2018 v 21:31 | Karma: 30,29 | Přečteno: 368x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Otevřené oči vidí Ježíše

Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. (Lukáš 24,30+31)

24.12.2018 v 21:31 | Karma: 33,05 | Přečteno: 486x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Nestačí jen kousek, čti ji celou

A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?“ ...

23.12.2018 v 21:31 | Karma: 31,36 | Přečteno: 373x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Oslepující lpění na tradici

Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. ...

22.12.2018 v 21:31 | Karma: 32,20 | Přečteno: 524x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Zklamání z víry

Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. ...

21.12.2018 v 21:31 | Karma: 32,35 | Přečteno: 551x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Nemáš také klapky na očích?

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. ...

20.12.2018 v 21:31 | Karma: 31,84 | Přečteno: 393x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Chci to vidět na vlastní oči

Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. (Lukáš 24,12)

19.12.2018 v 21:31 | Karma: 31,94 | Přečteno: 364x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Proč se připravuješ o radost?

Vrátily se od hrobu a oznámily to všecko jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim.

18.12.2018 v 21:31 | Karma: 31,72 | Přečteno: 397x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Vzpomeňte si, co vám řekl

Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. ...

17.12.2018 v 21:31 | Karma: 30,97 | Přečteno: 318x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Když si najednou nevíš rady

Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. (Lukáš 24,3+4)

16.12.2018 v 21:31 | Karma: 30,57 | Přečteno: 331x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Udělej krok víry

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. (Lukáš 24,1+2)

15.12.2018 v 21:31 | Karma: 30,31 | Přečteno: 343x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Respekt k přikázání

Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které šly s Ježíšem z Galileje, šly za ním; viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.

14.12.2018 v 21:31 | Karma: 28,44 | Přečteno: 304x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Neházej všechny do jednoho pytle

Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil k těm, kdo očekávali království Boží. (Lukáš 23,50+51)

13.12.2018 v 21:31 | Karma: 27,54 | Přečteno: 340x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Tohle asi nečekali

A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bijíce se do prsou. (Lukáš 23,48)

12.12.2018 v 21:31 | Karma: 27,40 | Přečteno: 498x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Světlo ve tmě

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. (Lukáš 23,44+45)

11.12.2018 v 21:31 | Karma: 24,04 | Přečteno: 311x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

V poslední chvíli

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš?"

10.12.2018 v 21:31 | Karma: 23,86 | Přečteno: 293x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Láska do posledního vydechnutí

Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lukáš 23,34)

9.12.2018 v 21:31 | Karma: 24,02 | Přečteno: 229x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Důsledky pocítíte všichni

Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a svými dětmi; hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: 'Blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodily a nekojily!' ...

8.12.2018 v 21:31 | Karma: 25,56 | Přečteno: 467x | Diskuse| Osobní

Vlastík Fürst

Davové šílenství

„Je zřejmé, že nespáchal nic, proč by zasluhoval smrt. Dám ho na místě potrestat a pak ho propustím.“ Musel jim totiž o svátcích propustit vždy jednoho člověka. Ale oni všichni najednou křičeli: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“

7.12.2018 v 21:31 | Karma: 24,49 | Přečteno: 375x | Diskuse| Osobní