Martin Pinc

Moje krédo je podle NZ, listu Filipským 3,14: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši."

Martin Pinc

Bůh na lavici obžalovaných

Lev Trocký postavil Boha v Moskvě roku 1923 před očima 5.000 rudoarmějců před soud. Bůh byl shledán vinným z různých potupných činů a odsouzen v nepřítomnosti. Snad tím Trocký chtěl ospravedlnit skutečnost, že bolševici v té době obzvláště tvrdě terorizovali křesťany, mučili a zabíjeli kněze a mnichy, bořili křesťanské chrámy. Během jejich teroru už po samém začátku bolševické revoluce byly zabity statisíce křesťanů. Podle tohoto vzoru byli perzekuováni křesťané ve všech zemích, v nichž se komunisté dostali k moci – bez výjimky – a s nimi všichni, kdo se odmítali podřídit jejich diktatuře. Veškeré obyvatelstvo zemí, ovládaných ideologií komunismu, pak prošlo dlouholetým vymýváním mozků komunistickou propagandou, která přinesla své „ovoce“ v ateismu, jenž dodnes stále převládá v postkomunistických zemích. Většina lidí i v naší zemi je tak zcela „odkloněna“ od konceptu milujícího Boha, reprezentovaného Ježíšovým životem a učením.

30.4.2013 v 8:00 | Karma: 23,25 | Přečteno: 1670x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Má cenu bránit pravdu až ke smrti?

Dvaatřicetiletý křesťanský pastor Júsef Nadarchání čelí v Íránu trestu smrti kvůli odpadlictví od islámu, píše se v IDnes. Na své křesťanské víře trvá, i když mu za to hrozí oběšení. Protestantský kněz už třikrát odmítl nabídku soudu a své rozhodnutí konvertovat neodvolal.

30.9.2011 v 14:40 | Karma: 17,68 | Přečteno: 1138x | Diskuse | Média

Martin Pinc

Úvaha o technologii víry

Zaujala mne úvaha, kterou mi poslal kazatel Petr Mečkovský a s jeho laskavým svolením ji zde uveřejňuji. Týká se totiž problému, který podle mého zažívají mnozí lidé, kteří se zajímají o duchovní věci, nejen křesťané, kteří jsou předmětem tohoto článku. Mnoho lidí totiž hledá duchovní pravdy, ale skončí místo u nich u duchovních technik. Myslí si - když budu dělat to a to, dosáhnu vnitřního pokoje, osvícení, prohloubení vědomí, apod. Je to ale správná cesta? Petr Mečkovský v této souvislosti píše:

1.6.2011 v 12:00 | Karma: 21,84 | Přečteno: 2339x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Budoucnost církve

Jaká je budoucnost církve, když podle některých vědeckých studií má v mnoha dříve či dosud křesťanských zemích zcela vymizet náboženství? Při kladení této otázky je třeba se nejprve zamyslet nad její přítomností. Většina lidí (soudím podle různých ohlasů nejen v médiích a např. na Internetu nejen v diskuzích pod blogy na Idnes) si pod pojmem církev představuje budovy a instituce, jinými slovy neosobní, hierarchické organizace či struktury. To je ale vnější pohled, který absolutně nereflektuje to, čím je církev podle zvěsti Písma. Za církev je totiž v Bibli označováno tělo Kristovo, tedy všichni ti, kdo uvěřili v Krista – nikoli nějaká konkrétní lidmi vytvořená organizace. Novozákonní církev je ecclesia - shromáždění věřících ve jménu Ježíše Krista.

10.5.2011 v 11:00 | Karma: 12,79 | Přečteno: 1439x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Vidění Ježíše Krista – dříve a dnes

„A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“ Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně.“ To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi.

25.4.2011 v 12:15 | Karma: 18,37 | Přečteno: 3035x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Stvoření člověka a první hřích

Odkud se bere převrácenost lidského myšlení a proč všechny snahy o nápravu „věcí veřejných“ se znovu a znovu hatí? Proč lidé sice chtějí dobro, ale nakonec činí zlo? Učení o prvotním hříchu je jedním z klíčových míst pro pochopení příčin trvalého sklonu lidského pokolení tíhnout ke zlu, přesto (nebo možná právě proto) kolem něj panuje veliké zmatení. Jako už několikrát, výborným zdrojem pro porozumění tomu, o co se v tomto zlomovém bodu dějin lidstva podle Bible jednalo, jsou pro mne myšlenky starozákonního badatele prof. Jana Hellera z knihy Hlubiné vrty. Doufám, že budou přínosné i pro čtenáře, jimž se je pokusím předat. Zcela zásadní pak je od samého počátku jasné vymezení biblických pojmů a jejich významu.

10.4.2011 v 17:30 | Karma: 16,49 | Přečteno: 2709x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Jiné evangelium

V Novém zákoně je někdy obtížné porozumět významu některých pojmů. Zvláště pro mnohé z nás, kteří již nejsme „zabydleni“ v myšlenkovém světě Bible, jako byli Ježíšovi současníci a třeba i „Písmáci“ minulých staletí. Jedním z pojmů, s nimiž si nemusíme úplně vědět rady, je v titulku uvedený výraz: „Jiné evangelium“. V Bibli jsou kazatelé „jiného evangelia“ zmíněni např. v listu apoštola Pavla 2. Korintským 11,4.13–15: “Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte!... Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.”

25.3.2011 v 12:00 | Karma: 14,61 | Přečteno: 2005x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Čemu věří ateisté

Nadpis je jen zdánlivý protimluv. K ateismu je ale opravdu potřeba buď veliké víry, nebo naprostého nedostatku schopnosti pozorovat svět kolem sebe a zamyslet se nad ním. Třetím důvodem, proč je někdo ateistou, je soustavné vymývání mozku ve vzdělávacím procesu i mimo něj – skrze média a rozšířené názory okolí, kdy člověk přijme argumentaci ateismu, aniž by o ní pochyboval, protože to je součást „paradigmatu“ světa, ve kterém žije – stokrát opakovaná lež se stane „pravdou“. Protože jsem sám byl do svých dvaceti sedmi let ateistou, vím, o čem je řeč...

24.3.2011 v 16:00 | Karma: 21,51 | Přečteno: 2547x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Kristus vstal z mrtvých - je ještě naděje

Pozvání na výstavu obrazů Václava Lamra, který k této příležitosti napsal: "Touto výstavou chci mimo jiné protestovat proti tomu, že Evropská Unie má z příštího kalendáře vymazat označení velikonoc. Informoval o tom jeden z poradců české vlády a divil se, že křesťané na to nereagují. Tato výstava přímo pod Hradem v Praze je moje osobní vyznání, protest a výzva. Vymazání křesťanských svátků z kalendáře je první krok k tomu, aby se do evropského obecného kalendáře umístily svátky buddhistů a muslimů. Podle americké studie má být Česká republika první zemí ve světě, kde má zmizet víra a náboženství. Jednou jsem byl na ezoterickém festivalu v Praze na podiu s čarodějnicí. Začala panelová diskuse. Řekli mi, že nestojí o náboženství. Řekl jsem jim: ,,Já také ne. Česká republika nepotřebuje žádné náboženství, ale potřebuje Pána Ježíše Krista Spasitele. On zachraňuje národy dnes.“

23.3.2011 v 14:00 | Karma: 18,75 | Přečteno: 2260x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Náboženství v Čechách vymizí, protože se přestalo vyplácet

Dva američtí vědci učinili převratný objev – naše země bude první, ve které vymizí náboženství. "Skupina s více členy je atraktivnější pro zájemce o vstup," vysvětluje Richard Wiener z Research Corporation for Science Advancement jeden z motivů, které jsou v pozadí. "Například používání španělštiny je v Peru užitečnější než umírající kečuánštiny. Podobně příslušnost k náboženství poskytuje věřícímu určitý sociální status," uvedl Weiner. Jinými slovy se dá zjednodušeně říci, že náboženství se přestalo v těchto zemích lidem vyplácet – tak to komentovaly Novinky.cz.

23.3.2011 v 9:00 | Karma: 17,34 | Přečteno: 1669x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Proč Židé zavrhli Ježíše?

Téma, které bylo po staletí ústředním bodem konfliktu mezi Židy a křesťany a způsobilo mezi nimi dlouho nepřekročitelnou propast, je námětem knihy konzervativního židovského myslitele Davida Klinghoffera. Autor ve své knize snesl mnoho velmi vážných (ale někdy i poněkud směšných a ne vždy zcela korektních*) argumentů, opírajících se o židovskou tradici a způsob myšlení, proč k tomu došlo. Přesto nakonec přichází s velmi odlišným, až provokativním závěrem, kterým svým způsobem předchozí argumentaci zpochybňuje a ocitá se překvapivě blízko novozákonním východiskům apoštola Pavla.

9.3.2011 v 12:00 | Karma: 23,30 | Přečteno: 7360x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Přerod arabského světa

To, co nyní sledujeme na Blízkém východě a v severní Africe, nejsou jen demonstrace a často velmi krvavý boj za svržení nenáviděných autoritářských vládců a diktátorů - viz dnešní Lybie. Na pozadí tohoto zdánlivě chaotického pohybu se totiž dějí jiné události, které jsou zatím nezajímavé pro většinu médií, a proto skryté před „zraky světa“. Mohly by se nazvat „porodními bolestmi“ nového uspořádání této časti světa. Některé věci jsem už naznačil ve svých předchozích článcích, teď připojuji další informace.

3.3.2011 v 7:07 | Karma: 20,94 | Přečteno: 2239x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Islámský evangelismus II

Tento článek přímo navazuje na vyprávění Američanky Latashy v článku „Islámský evangelismus“. Při četbě jejího příběhu mne nejdříve napadalo: Může to být vůbec míněno vážně? Když jsem prozkoumal všechny souvislosti, z nichž plynulo, že ano, podíval jsem se na věc znovu: Z jaké asi byla církve – vedl ji vůbec někdo ke Kristu? Vždyť to děvče o něm nemá ani ponětí... To co zná o víře v Boha, je jen mrtvé náboženství! Její svědectví o obrácení k islámu totiž neukazuje, že by se její život nějak závažně proměnil, totiž kromě formy náboženství. Její konverze mi připadá jako vyprávění člověka, který má radost, že si pořídil nový byt, nebo automobil, nebo se stal fanouškem jiného fotbalového klubu, jehož klubové barvy se mu líbí více, než ty přechozí. Nezaregistroval jsem jakýkoli mocný duchovní impulz (nepokládám za něj obdiv k paní v nikábu, nebo změnu náboženských rituálů), nečinila pokání, její nová víra nevyvolala změnu chování ve smyslu větší lásky k lidem kolem ní, neuvedla žádný prožitek Božího odpuštění, smíření a milosrdenství. Kde je vnitřní proměna, která je tak charakteristická pro člověka, jenž přijme Krista a prožije znovuzrození? Mohu si odpovědět sám – nikde, protože nic takového islám ani nenabízí, ani nedává.

23.2.2011 v 21:00 | Karma: 18,87 | Přečteno: 1521x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Velký pochod čínských křesťanů

Na blogu Idnes i na jiných serverech a v jiných médiích se můžeme dozvědět leccos zajímavého o Číně od různých našich krajanů, kteří zde pobývají a pracují. Přestože to jsou pohledy mnohdy velmi zasvěcené a znalé různých specifických aspektů zdejšího života, dosud jsem nečetl žádný příspěvek, který by poodhalil oficiálními médii a zdroji tutlanou skutečnost – totiž že komunistická Čína je dnes vlastí největšího počtu křesťanů na světě. Podle slavného anglického historika Paula Johnsona (rozhovor v LN z 23. prosince 2010) se jejich dnešní počet blíží 200 milionům – a to křesťanů mimořádně aktivních, kteří musí pro svou víru snášet četné oběti a zkoušky. Odkud se tyto počty vzaly? Jak je možné, že křesťanství je tak neobyčejně atraktivní pro jinak velice pragmatický čínský národ, když těmto lidem nepřináší žádný ekonomický profit, spíše naopak - škodí v jejich kariéře a komplikuje jim život?

10.2.2011 v 11:00 | Karma: 17,54 | Přečteno: 1489x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Neřešitelné dilema ateisty C.S.Lewise

Geniální fyzik Stephen Hawking jiné dilema ateismu nedávno vyjádřil svým trucovitým výrokem „vesmír nemusel vzniknout díky Bohu.“ Přeloženo do srozumitelné řeči – „těžko sice hledám jiné důvody jeho existence, ale je mi protivné přijmout toto vysvětlení a cokoli jiného je mi milejší“. Tento výrok, který je citován z jeho připravované knihy o vesmíru, korunoval dodatkem "Díky fyzikálním zákonům, jako je gravitace, je vesmír schopný vzniknout sám od sebe." I člověku s průměrným intelektem, jako jsem já, je přitom jasné, že pokud se domnívá, že něco (vesmír) vzniklo z ničeho, pak jednoznačně připouští minimálně existenci nadpřirozeného zásahu, vedoucího k tomuto aktu. Ostatně jedním z těchto fyzikálních zákonů je antropický princip, tj. o poznatek, že vesmír musí mít právě takové vlastnosti (stáří, hodnota gravitační konstanty apod.), jaké má, aby v něm mohl být život. Tato myšlenka implikuje závěr, že vesmír byl inteligentním Tvůrcem navržen právě pro nás.

28.1.2011 v 7:30 | Karma: 18,43 | Přečteno: 1468x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Milujte se!

Dostal se mi do rukou nový časopis s tímto názvem. Nejdřív jsem si pomyslel, že se jedná o novou verzi magazínu „Probuďte se“, se kterým často postávají v podchodech pražského metra Svědci Jehovovi, ale pak jsem si povšiml podtitulu „Časopis pro novou evangelizaci“, což mne zaujalo a zalistoval v jeho obsahu.

21.1.2011 v 15:00 | Karma: 14,56 | Přečteno: 1691x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Protest proti pronásledování křesťanů

Dnes v 17:00 na Václavském náměstí v Praze. Promluvit by na něm měl např. Roman Joch, poradce premiéra a ředitel Občanského institutu, předseda Mladých křesťanských demokratů Petr Jurčík, výkonný ředitel Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI ČR) František Kopečný nebo Benjamin Kuras z Židovské liberální unie a zástupci dalších organizací, například České evangelikální aliance, Konzervativní strany či Akce D.O.S.T. Petici na podporu promásledovaných křestanů podpořil i katolický biskup Václav Malý, který byl sám pronásledovaný komunistickou mocí v socialistickém Československu.

18.1.2011 v 10:00 | Karma: 19,52 | Přečteno: 1672x | Diskuse | Politika

Martin Pinc

Libor Michálek – nové kolo pomluv

Až dosud jsem pokládal presidentova muže Petra Hájka za člověka, který je jako bývalý žurnalista schopen si zjistit zdroje svých informací. Po jeho dnešním projevu směrem k osobě Libora Michálka, bývalého ředitele Státního fondu životního prostředí, jsem toto přesvědčení ztratil. O soběstředném a nafoukaném M. Knížákovi jsem si nedělal nějaké iluze nikdy – takže mně jeho dehonestace slušného člověka, jemuž nesahá ani po kotníky, nepřekvapila.

7.1.2011 v 19:50 | Karma: 33,77 | Přečteno: 3082x | Diskuse | Politika

Martin Pinc

Z teroristy OOP milovníkem Siónu

„Nedříme, nespí ten, který ostříhá Izraele,“ zpíval bývalý terorista OOP Walid Shoebat na Torontské univerzitě před zástupem studentů, z nichž mnozí byli Židé. V kontrastu s tím, jak kdysi jako výrostek přednášel písně OOP znějící např. „Naostři mé kosti v meče a z mého masa udělej Molotovovy koktejly“, zpívá dnes 50letý Shoebat zcela jinou melodii. Návštěva Walida Shoebata v Torontu spolu s Tovia Singerem z Izraelského národního rozhlasu byla nejčerstvější akcí bývalého teroristy, který nyní kráčí po cestě označené směrovkou „Izrael a židé“. Shoebat tentokrát svou výjimečnou misi vyslal do éteru posluchačům v severní Americe. Nabádá je, aby se „probrali a ucítili ten humus“ dřív, než islám bude slavit úspěchy se svým plánem světového džihádu.

2.1.2011 v 17:30 | Karma: 25,69 | Přečteno: 1936x | Diskuse | Politika

Martin Pinc

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem

Jednota bratrská připravila tak, jako na každý rok, i pro nadcházející L.P. 2011 svá hesla na každý den. Základní poselství, heslo pro tento rok je poselství Ducha Svatého z listu apoštola Pavla církvi v Řimě (12,21): Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

1.1.2011 v 15:00 | Karma: 13,07 | Přečteno: 1395x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Trest smrti za pravdu

Naše média uveřejnila v uplynulých dnech zprávu o tom, že v Pakistánu má být odsouzena k terstu smrti Asia Bibi, 45 letá křesťanka, matka pěti dětí. Důvodem je odpověď, kterou před více než rokem reagovala na výzvu svých kolegyň během práce na poli. Ty ji přesvědčovaly, aby opustila křesťanskou víru a přešla na islám, na což Asia Bibi odpověděla: „Věřím v Ježíše, Božího Syna, který zemřel, aby všechny lidi vysvobodil z hříchu a smrti. Co udělal pro lidi Mohamed?“

23.11.2010 v 19:45 | Karma: 43,19 | Přečteno: 9845x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Desatero, jak ho neznáme

Čtu teď s velikým nadšením knihu biblických studií Jana Hellera Hlubinné vrty a musím říci, že už dlouho jsem nestudoval nic, co by mne tak zaujalo a hluboce se dotklo. Kniha mne přiměla zásadně přehodnotit určitá rigidní myšlenková schemata, která se zahnízdila v mém způsobu uvažování o Starém zákoně.

7.11.2010 v 23:00 | Karma: 15,86 | Přečteno: 1565x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Mučedníci víry v dnešním světě

Ať už to naši katoličtí bratři uznávají, nebo ne, Mistr Jan Hus, jehož 595 výročí upálení si dnes připomínáme, se stal světoznámým symbolem mučednictví pro křesťanskou víru. Jeho krédo znělo: "Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním." Zůstává tak pro nás příkladem přesvědčení, že pro Kristovu pravdu a věrnost jeho evangeliu stojí zato žít i umřít. V průběhu několika příštích století proběhl bolestný proces konfrontace mezi různými křesťanskými církvemi, jenž nakonec vyústil v pochopení, že nikoho nelze násilím přesvědčovat k přijetí nějakého náboženství, a že mezi základní práva člověka patří tedy i právo na svobodné vyznání víry. Toto přesvědčení však sdílí jen evropsko-americká civilizace. Realita dnešního světa v oblasti velké části Afriky a Asie je ovšem zcela odlišná, a zejména ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, jsou v mnoha zemích vystavení brutálnímu pronásledování. O tomto faktu nás informují různé organizace, následující zprávy jsem čerpal z časopisu Hlas mučedníků.

6.7.2010 v 20:20 | Karma: 14,24 | Přečteno: 1450x | Diskuse | Kultura

Martin Pinc

Je zdrojem štěstí věrnost nebo promiskuita?

Před nedávnem jsem na svém blogu reagoval na propagaci promiskuity naším populárním internetovým portálem článkem Promiskuita vládne světu? Mnozí čtenáři nestrávili argumenty pro manželskou věrnost založené na citátech z Bible a proto předkládané závěry odmítli jako nábožensky zaujaté. Později jsem natrefil na skutečně pozoruhodnou studii Thomase Johnsona „Manželská etika“, jež analyzuje řadu empirických sociologických a psychologických výzkumů, které zjišťují, jaký životní styl přináší lidem větší životní pohodu a je pro ně zdrojem štěstí. Studie zkoumá výsledky empirických výzkumů partnerského života, včetně „manželství na zkoušku“, či kohabitace, situace lidí rozvedených, svobodných matek, apod. Výsledek je pozoruhodný:

19.6.2010 v 10:30 | Karma: 17,15 | Přečteno: 2010x | Diskuse | Společnost

Martin Pinc

Zlatý řetěz

Četl jsem před nedávnem na jednom blogu zde na Idnes názor, že se křesťanství často prezentuje jako „kupčení s Bohem“ - křesťané prý opírají svou víru v Boha o jeho pomoc ve své materiální nouzi, např. když mají finanční nebo zdravotní problémy. Když se to vyřeší, tvrdí pak ostatním, že např. překonání nějaké nemoci, nebo úspěšně zvládnutá operace je Boží zásluha a nikoli lékařů. Nebo potřebují nové auto, a když jim na ně dají peníze rodiče, jsou vděční zase Bohu, místo rodičům. Takový materiálně orientovaný Bůh se jeví prostě nedůvěryhodný. Kam se podělo duchovno? ...Demos Shakarian rozvíjí ve své knize Nešťastnější lidé na Zemi trochu jinou a snad inspirativnější myšlenku zabývající se touto otázkou, kde nalézt pevné základy pro víru v Boha: Všichni se můžeme stát součástmi „zlatého řetězu“, který spojuje lidi na celém světě. Je to řetěz víry a lásky, proměňující lidské životy. Dnes už by se daly napsat miliony takových životopisů, každý z nich stejně podivuhodný jako ostatní, každý jedinečný, avšak každý se všemi ostatními spojený zlatým řetězem modliteb. Každý spojený s ostatními...!

14.6.2010 v 23:59 | Karma: 10,21 | Přečteno: 1476x | Diskuse | Společnost