Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Kodex blogera iDNES.cz

iDNES.cz chce dát co nejširší prostor každému, kdo má chuť psát nebo se i jinak prezentovat. Podmínkou je respektování tohoto Kodexu blogera. 

 

Všichni blogeři se při registraci zavazují dodržovat tento Kodex blogera. Kodex upravuje vztahy provozovatele blogu a blogerů, nezávislost blogerů, jejich povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení Kodexu. Všichni blogeři také musí vedle tohoto Kodexu dodržovat Pravidla registrace (podmínky služeb).

Kodex bude v průběhu času aktualizován na základě nově vzniklých potřeb, a proto doporučujeme jednou za čas si ho přečíst.

Provozovatelem blogu je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 453 13 351, DIČ: CZ45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „provozovatel“, či „redakce“).

Blogy jsou zprostředkovatelskou službou informační společnosti ve smyslu ustanovení čl. 6 nařízení EU č. 2022/2065, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (dále jen „nařízení DSA“). Za zveřejňovaný a ukládaný obsah v rámci služby plně odpovídá bloger.

***

 1. Možnost odmítnout zřízení blogu

Na zřízení blogu není nárok. Redakce odmítne zřízení blogu zejména uživatelům, kteří:

 1. dříve podstatným způsobem či opakovaně porušili podmínky služby,
 2. u nichž hrozí obava, že by službu využívaly k porušování právních předpisů či podmínek služby,
 3. jsou vůči provozovateli v prodlení s úhradou finančních částek, nebo byli v prodlení v posledních 24 měsících,
 4. jsou v konkurenčním vztahu k provozovateli anebo
 5. jim byla ze strany provozovatele ukončena jakákoliv jeho služba pro porušení jejích podmínek či zákona
 6. z dalších důležitých důvodů.

***

 1. Nezávislost blogera a obsah blogů
 1. Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 2. Na blog není povoleno umisťovat obsah porušující obecně závazné právní přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony) České republiky, Evropské unie,  ostatních členských států Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor (státy EHS jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island) a dobré mravy.
 3. Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob, vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady vůči jednotlivcům nebo skupinám osob či paniku.
 4. Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Svými články nesmí vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady. Bloger nesmí propagovat násilí a agresivitu, zejména jako prostředek řešení konfliktů.
 5. Nepřípustné je rovněž systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů.
 6. V rámci publikovaného obsahu nesmí být šířena jakékoliv pornografie.
 7. V rámci publikovaného obsahu nesmí být šířeny jakékoliv nabídky sexuálních služeb.
 8. V rámci publikovaného obsahu nesmí být šířen obsah schvalující či podporující  trestnou činnost.
 9. V rámci publikovaného obsahu nesmí být šířen ani obsah, který bude v rozporu s dobrými mravy.
 10. Pokud bloger uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, je povinen uvést ji v článku na pravou míru.
 11. Stejně tak je povinen uvést do svého článku reakci nebo odkaz na reakci dotčeného, pokud ten na Blog iDNES.cz takovou reakci zveřejní nebo o to požádá administrátory. Reakci nebo odkaz na ni pod článek může vložit rovněž administrátor blogu a autora článku o tom pouze informovat.
 12. Bloger by bez dohody s redakcí blog iDNES.cz neměl mazat již publikované texty, pokud k tomu nemá závažný důvod. I v takovém případě je ale povinen o smazání informovat administraci, pokud článek není starší než 48 hodin a to buď vzkazem v helpdesku, nebo mailem na admin.blog@idnes.cz.
 13. Bloger nesmí šířit obsah, který zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob.
 14. Bloger nesmí šířit obsah, který zasahuje do práv na ochranu osobnosti či osobních údajů třetích osob či do dobré pověsti třetích osob.
 15. Bloger nesmí šířit obsah, který propaguje či zobrazuje sebepoškozování.
 16. Bloger nesmí šířit obsah, který obsahuje formu nátlaku, vyhrožování, stalkingu apod.
 17. Bloger nesmí šířit obsah, který podporuje kyberkriminalitu či jiné formy jednání nebezpečného pro kybernetickou bezpečnost.
 18. Bloger nesmí používat formy trollingu.
 19. Bloger nese plnou zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl ani jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Také pro blogery platí zákaz zveřejnění identity obětí vybraných trestných činů podle § 8b trestního řádu a zákaz identifikace pachatelů trestných činů mladších 18 let podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (viz zejména jeho § 53). Podrobněji čtěte např. v článku: Není to apríl - novela trestního zákona platí i pro blogery.
 20. Bloger nesmí bez dohody s redakcí užít svůj blog pro vyhlášení sbírky či pro žádost čtenářské veřejnosti o materiální podporu, a to žádným způsobem a pro žádný účel.

 

 

***

 1. Autorská práva a citování zdrojů
 1. Na texty blogu může být odkazováno ze stránek www.iDNES.cz. Publikováním textů v systému blog.iDNES.cz zároveň deklaruje autor souhlas se zveřejněním svých textů či audiovizuálních součástí jeho blogů na internetové stránce www.iDNES.cz. 
 2. Za zveřejnění textů z blogu na stránkách iDNES.cz blogerovi nepřísluší honorář, pokud provozovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.
 3. Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na Blogu iDNES.cz převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit bloger, nikoli iDNES.cz. Bloger se však může dohodnout s redakcí, aby ho v jednání se subjektem, který bez jeho vědomí zveřejnil obsah jeho blogu, zastupovala.
 4. Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. Většina článků by však měla být psána původně pro Blog iDNES.cz. Články, které autor nejprve publikoval jinde, nebudou povětšině vybírány na titulní stranu iDNES.cz.
 5. Články z jiných médií, které se týkají blogera samotného (články o něm, rozhovory s ním apod.), nejsou autorskými texty blogera, proto je může zveřejnit pouze na svém osobním blogu a to při dodržení podmínek autorského zákona, nikoli na hlavní straně blog.idnes.cz, a to vždy se souhlasem nositele autorských práv k příslušnému článku. Vždy je pod článkem povinen uvést médium (zdroj), v němž daný článek vyšel.
 6. Publikuje-li bloger svůj text původně napsaný pro Blog iDNES.cz v jiném médiu, měl by o tom informovat redakci Blog iDNES.cz. V případě, že si redakce nepřeje, aby jméno iDNES.cz bylo s tímto jiným médiem spojováno, vyhrazuje si právo vyjádřit s tímto uvedením odkazu na iDNES.cz nesouhlas, v krajním případě může autorovi blog na iDNES.cz zrušit.
 7. Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 8. Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 9. Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 10. Pokud je zdrojem informace internetové médium, součástí citace zdroje by měl být i internetový odkaz na článek, z něhož bloger čerpal. Odkaz na hlavní stránku média je přípustný, pokud není možno odkázat přímo na konkrétní článek. Odkaz na ostatní média by však určitě neměl být v perexu.
 11. Bloger nesmí používat ve svých textech obrázky z jiných internetových stránek, pokud mu držitel autorských práv neudělil souhlas na jejich použití (ať už osobně nebo v pravidlech stanovujících podmínky přebírání jeho děl). Ve všech případech je bloger povinen uvést zdroj, odkud obrázek pochází.
 12. Bloger může pro svoje blogy publikované na iDNES.cz používat v přiměřeném rozsahu i vlastní fotografie iDNES.cz nebo MF DNES, pokud jsou stažené ze stránek iDNES.cz (nikoliv však agenturní fotografie či fotografie, jejichž autor je jiný, než MAFRA/iDNES/MF DNES). Vždy je povinen uvést zdroj („foto: iDNES.cz“) a dbát práv osob zobrazených na fotografii, tzn. použít fotografii s osobami pouze v případě, kdy mají vztah k tématu. Fotografie smí bloger použít jen ve svém blogu na iDNES.cz, nikde jinde. Pokud text použije i na jiných stránkách, musí takové fotografie z článku odstranit. Pokud někdo jiný požádá o převzetí blogu s fotografií z iDNES.cz, může text převzít jen bez fotografie. Blogeři nesmí fotografie nijak sami upravovat, dokreslovat, překreslovat apod. a nesmí je používat k mystifikacím.
 13. Texty či další prvky (obrázky apod.) generované umělou inteligencí je možné zveřejňovat pouze se souhlasem redakce, ledaže se jedná o autorský článek věnovaný tomuto tématu a čtenáři budou upozorněni na to, že se v něm takové prvky nachází.

***

 1. Titulní strana Blog iDNES.cz
 1. Provozovatel poskytuje blogerovi prostor na publikování textů na jeho osobním blogu (příjmení.blog.iDNES.cz, resp. blog.idnes.cz/prijmeni) a technickou podporu.
 2. Bloger nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně Blog iDNES.cz. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně, a jiný nikoli (pro základní kritéria používaná pro rozhodnutí o tom, zda k takové publikaci dojde či nikoliv, viz níže). Provozovatel může také rozhodnout o tom, že se na titulní straně nebude zobrazovat žádný z textů konkrétního blogera.
 3. Články zařazené do rubriky Miniblogy, Hyde park a Pozvánky, akce se nezobrazují na hlavní straně Blog iDNES.cz.
 4. Cizojazyčné texty (vyjma slovenštiny) - pokud bloger zveřejní článek v cizím jazyce, vždy musí zároveň ve stejném článku zveřejnit jeho českou verzi. Pokud obě verze zveřejní jako samostatné články, musí v cizojazyčné verzi odkázat hyperlinkem na česky psanou variantu. Česká verze musí být překladem cizojazyčné verze; pokud obsahuje částečně odlišný text, čtenář na to musí být v textu upozorněn. Na články psané slovensky se tento bod Kodexu nevztahuje.  

***

 1. Na titulní straně blog iDNES.cz nemohou být:
 1. články, které se týkají aktuálního politického či společenského dění a nejsou dostatečně zdrojovány, přičemž za relevantní nelze považovat zdroje z nedůvěryhodných webových stránek, hoaxy ap. U závažných témat musí bloger pracovat minimálně se dvěma na sobě nezávislými relevantními a důvěryhodným zdroji.
 2. články, v nichž bloger na základě pravdivých dílčích skutečností nebo událostí vytvoří vykonstruované závěry, které ve výsledku vytvářejí zkreslující či nepravdivý obraz o té či oné skutečnosti, jevu apod.
 3. texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu
 4. lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky (zejména v perexu), které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu či pornografie obecně.
 5. texty, obrázky či videa, které propagují násilí či nepřiměřeným způsobem zobrazují násilí.
 6. drastické texty, obrázky či videa.
 7. texty, obrázky či videa, které obsahují urážky konkrétních osob.
 8. texty, obrázky či videa, které propagují užívání drog.
 9. texty, obrázky či videa, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí).
 10. velmi krátké texty s malou informační hodnotou, které se svým obsahem i rozsahem hodí spíše do diskuse pod článkem s podobným tématem, jako blog však neobstojí; takové texty budou bez upozornění stahovány na osobní blog autora nebo do rubriky Miniblogy.
 11. články, jejichž titulky, perexy nebo perexové fotografie jsou zavádějící a s obsahem článku souvisí buď okrajově, nebo vůbec.
 12. články bez perexu (text popisující několika větami obsah článku); nahrazení perexu řadou mezer, teček či jiných grafických znaků není povoleno. Opakované užití takového perexu opravňuje administrátory ke stažení celého blogu mimo hlavní stranu
 13. texty, které mají v perexu nebo titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální znaky v titulku, texty jinou barvou atd.).
 14. texty, u nichž autor zakázal diskusi poté, co do ní již přibyl první příspěvek.
 15. tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem.
 16. propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu, vyjma textů zařazených v rubrice Politická aréna. I tam ale platí zákaz vyzývání ke zvolení konkrétního politického subjektu.
 17. texty, které obsahují výzvu či žádost o materiální podporu (viz výše bod Nezávislost blogera a obsah blogů).
 18. texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem).
 19. na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že bloger končí s psaním, interní debata týkající se výhradně Blog iDNES.cz a podobně. (Blog reagující na téma, jež nastolil ve svém článku jiný bloger, je naopak žádoucí, a na titulní stranu patří).
 20. články, jejichž hlavním cílem je systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů.
 21. texty, které obsahují jakoukoli (papírovou i elektronickou) soukromou korespondenci bez souhlasu v článku jmenovaných ostatních účastníků korespondence. Týká se nejen home page, ale i soukromého blogu. Za soukromou korespondenci se v odůvodněných případech a rozsahu nepovažuje úřední pošta.
 22. vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům.
 23. opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace.
 24. "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří..." apod.
 25. na titulní stranu nepatří také články týkající se provozu blogu; tyto články patří do rubriky Hyde park. Výjimku tvoří články, které mají širší přesah zajímavý i pro čtenáře-neblogery.

***

 1. Četnost publikování článků
 1. Bloger může na titulní stranu Blog iDNES.cz umístit nejvíce 3 články během 24 hodin, přičemž mezi nimi musí být odstup alespoň 60 minut, publikace většího počtu článků na titulní stranu bude automaticky zablokována. Na svém osobním blogu může zveřejnit článků libovolný počet.
 2. Karma VIP blogera nesmí mít nulovou hodnotu, to znamená, že VIP bloger musí zveřejnit za posledních 70 dní alespoň tři články s nenulovou karmou. V případě nulové karmy bude bloger na tuto skutečnost upozorněn; pokud nedojde během tří týdnů k nápravě, bude ze sekce VIP automaticky vyřazen.
 3. Vydat stejný článek opakovaně s novým datem a časem publikace není bez dohody s redakcí povoleno, a to ani v případě, že původní článek autor deaktivuje.

***

 1. Stahování článků
 1. Článek, který porušuje právní předpisy, tento kodex, pravidla registrace či bude existovat podezření na porušování právních předpisů nebo kodexu či pravidel, administrátoři stáhnou z hlavní strany blogu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 2. Blog blogera, který přes upozornění administrátorů poruší Kodex blogera opakovaně, bude vyřazen z hlavní strany jako celek. Články blogera se pak budou zobrazovat pouze mimo hlavní stranu Blog iDNES.cz.
 3. V případě, že administrátoři blogu stáhnou článek na osobní blog autora či ho zcela stáhnou z blogu iDNES.cz, bloger tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit zpět na hlavní stranu bez dohody s redakcí ani vytvořit nový článek se stejným nebo analogickým obsahem. V případě pokusu blogera o znovuzařazení staženého textu na titulní stranu nebo o vložení odkazu na něj do jiného článku mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů na hlavní straně Blog iDNES.cz.
 4. V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s Kodexem, může si bloger článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování.
 5. Bloger se zavazuje, že v případě, kdy dojde k odstranění jím do služby uloženého obsahu pro porušení podmínek služby či porušení právních předpisů, nebude v rámci služby takovýto obsah, obsah s ním totožný či jemu rovnocenný opětovně ukládat.

***

 1. Reklama a obchodní sdělení na blogu
 1. Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy. Je nepřípustné uvádět aktivní odkazy nebo jakékoli bannery tohoto druhu přímo v článcích nebo v záhlaví blogu. Odkazy na osobní weby jsou povoleny ve sloupci s profilem autora, pokud neslouží k reklamě, politické propagaci apod. V článcích povoleny tyto odkazy nejsou.
 2. Bloger může v poli O autorovi (viz kolonka Můj profil v administraci blogu) uvést internetový odkaz na webové stránky podle vlastní úvahy, nebude-li tím porušovat právní předpisy či dobré mravy. Do autorského profilu může bloger za výše uvedených podmínek umístit i krátkou (pravdivou) informaci o svých dalších aktivitách (vydávání knih, působení v neziskových organizacích apod.). Tato informace může obsahovat odkaz na webové stránky, kde si lze o uvedených aktivitách přečíst podrobnější informace. Propagace těchto aktivit formou článku není povolena.
 3. Blogeři, kteří před vydáním knihy (u jakéhokoli vydavatele) požádají redakci o mediální podporu a redakce jim tuto podporu skutečně poskytne, mohou knihu navíc trvale poutat i v záhlaví blogu. 
 4. Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty.
 5. Na blogu nelze zveřejňovat obchodní sdělení, reklamu či pozvánky na konkrétní akce (pozvánky pouze na soukromém, osobním blogu), a to ani v případě blogů propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 6. Výjimku lze po předchozí dohodě s redakcí učinit i v případě komerčních produktů, pokud tyto produkty vzešly nebo jsou přímo spojeny s působením blogera na Blog iDNES.cz (například propagace knihy, která je sestavena z textů, jež autor psal výhradně pro iDNES.cz) nebo je iDNES.cz mediálním partnerem blogera. 
 7. Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 8. Za skrytou reklamu se obvykle považují i články, které se přímo týkají oboru, v němž bloger pracuje, a to i v případě, že v článku nejsou přímé internetové odkazy či výzvy k využívání služeb - týká se například finančních poradců, výživových poradců, realitních makléřů ap. 
 9. Bloger nesmí přijmout hmotný nebo finanční dar nebo jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínku firmy, produktu nebo jiné aktivity nebo osoby ve svém blogu.
 10. Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.
 11. Redakce si vyhrazuje právo články obsahující reklamu bez upozornění přesunout z hlavní strany blogu na osobní blog autora.

***

 1. Vztah blogera a provozovatele blogů
 1. Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svoji současnou reálnou fotografii, na níž je jasně rozpoznatelná jeho tvář (obličej by měl zaujímat alespoň čtvrtinu plochy fotografie). Jestliže fotografie nesplňuje uvedené požadavky, blog nebude aktivován.
 2. V případě nejasné identity blogera je administrace oprávněna požádat blogera o doložení jeho identity. Možnosti doložení identity jsou popsány v Pravidlech registrace. Lhůta pro doložení je stanovena na jeden měsíc od data vyzvání k doložení identity. Po uplynutí této lhůty je blog automaticky deaktivován. 
 3. Pokud má bloger zájem o poutání jeho článků v boxu blogů na hlavní straně idnes.cz, musí jeho fotografie splňovat ještě další podmínky. Podrobně viz tento článek.
 4. Bloger rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s blogerem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 5. Uvedené údaje bloger poskytne provozovateli při registraci blogu, fotografii vloží po založení blogu. Účelem je to, aby se na blogy iDNES.cz mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt.
 6. Pokud bloger později údaje o své osobě nebo fotografii smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující Kodexu blogera, může to být důvodem ke zrušení blogu nebo výzvě k doložení identity.
 7. Ve výjimečných případech, kdy by zveřejnění skutečné podoby blogera mohlo ohrozit jeho bezpečnost, může však bloger po dohodě s redakcí použít do svého profilu fotografii, která jeho poznání znemožňuje.
 8. Pokud by působení na blogu iDNES.cz mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na blozích iDNES.cz vystupovat pod pseudonymem - za podmínky, že redakce Blog iDNES.cz zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj (viz výše).
 9. O zařazení blogera do sekce VIP rozhoduje redakce na základě návrhu kohokoli z administrátorů či blogerů. Veřejně známé a činné osoby nemají automatický nárok na zařazení do sekce VIP.
 10. Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusí být v souladu s postojem provozovatele či redakce deníku MF DNES a není možno je považovat za názory provozovatele.
 11. Bloger nemá právo vydávat se za redaktora serveru iDNES.cz ani deníku MF DNES nebo za zaměstnance či spolupracovníka společnosti MAFRA, a.s.
 12. V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě či opakovaně v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu blogera), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na blozích iDNES.cz.
 13. Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Bloger má v případě zrušení blogu ze strany provozovatele právo získat od něj všechny texty, které za dobu blogování na svůj blog na iDNES.cz umístil. Musí však o to požádat administrátory blogu bez zbytečného odkladu po zrušení blogu.
 14. Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika bude věcná a nebude tvořit podstatnou část obsahu konkrétního blogu.
 15. Pokud bloger déle než čtyři měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.
 16. Pokud bloger zruší svůj blog, může o jeho obnovu požádat nejdříve tři měsíce po jeho zrušení. Upozorňujeme však, že záloha blogu je uchovávána pouze po omezenou dobu (max. 12 měsíců) a poté již není možné blog s obsahem obnovit. Zřízení nového blogu je možné jen ve výjimečných a odůvodněných případech.
 17. Pokud chce bloger, aby mu blog spravoval někdo jiný, musí o tomto záměru předem písemně informovat administrátory blogu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.
 18. Služba je primárně určena pro osoby starší 18ti let. Registrací bloger prohlašuje, že dosáhl tohoto věku a že je v potřebném rozsahu svéprávný. Pokud má zájem o registraci osoba starší 15 let, ale mladší 18let, může kontaktovat administrátory a dohodnout s nimi možnost registrace. Osobám mladším 15 let není služba určena.

***

 1. Diskuse pod články
 1. Je právem blogera nepovolit pod svými články diskusi, a to podle vlastního uvážení - nikoli však už po zveřejnění článku. V odůvodněných případech lze diskusi zrušit po dohodě s administrátory i po zveřejnění článku.
 2. Bloger má právo mazat pod svými články diskusní příspěvky bez udání důvodu. Úkony blogera se nepovažují za moderování obsahu ve smyslu nařízení DSA.

 

 1. Blog je přímo vázán na účet blogera v iDNES. Bez tohoto účtu nelze na iDNES.cz blogovat.

 

***

 1. Politici a blogy

Pro politiky a veřejně činné osoby platí na blozích tato rámcová pravidla:

 1. Je to váš osobní blog. Nepatří do něj oficiální prohlášení, logo strany, volební slogany ani tiskové zprávy. Patří na něj vaše osobní názory, komentáře a postřehy.
 2. Blogy neslouží politické propagaci jednotlivců, stran ani hnutí. Politická (a komerční) reklama na blogu je nepřípustná - ať už v textové či grafické podobě (např. loga stran v záhlaví blogu), vyjma textů zařazených do rubriky Politická aréna, kam je možné vložit i oficiální stanoviska strany kterou reprezentujete, nebo její volební program. Stejně jako v ostatních případech je ale zakázáno vyzývat ke zvolení konkrétního politika, nebo politické strany.
 3. Za politickou reklamu se nepovažuje uvedení příslušnosti ke konkrétnímu politickému subjektu v části Autor info.
 4. Poskytujeme vám prostor na vašem osobním blogu na serveru iDNES.cz. Uveřejnění na hlavní straně Blog iDNES.cz, stejně jako zařazení mezi VIP blogery není nárokovatelné, a závisí výhradně na tom, jak zajímavé budou vaše články a vaše působení na blozích iDNES.cz připadat provozovateli.
 5. Pokud jste veřejně činní, měli byste pod svými články povolit diskusi. V ní musíte strpět i kritiku, nikoli však osobní urážky. Požadovat smazání diskusních příspěvků z jiných důvodů, než proto, že příspěvek odporuje pravidlům diskutování na iDNES.cz, je však nepřípustné.
 6. Ve svém profilu můžete uvést svou příslušnost k politické straně, odkaz na její web a případně informaci, na jaký post kandidujete. Uvedení těchto informací je výslovně žádoucí v případě, pokud píšete o tématech týkajících se politiky nebo vašeho volebního programu (svou politickou příslušnost můžete zatajit, jen pokud píšete například výhradně o své rodině).
 7. Umístění aktivních odkazů na web vaší strany nebo hnutí, resp. na váš osobní web, pokud slouží k propagaci vaší nebo vaší strany či hnutí, je v článcích nepřípustné.

***

 1. Sankce za porušení kodexu

 

 1. V případě porušení Kodexu blogera má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti překročení pravidel právo:
 1. stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, z hlavní strany blogu iDNES.cz, na osobní blog autora.
 2. článek, který porušuje tento kodex, zcela znepřístupnit a to trvale nebo dočasně.
 3. zamezit konkrétnímu autorovi přístup na hlavní stranu Blog iDNES.cz tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, nebo i natrvalo.
 4. dočasně pozastavit blog autora, který závažně či opakovaně porušuje kodex a to obvykle po předchozím upozornění.
 5. zrušit blog autora, který závažně či opakovaně porušuje kodex a to obvykle po předchozím upozornění.
 6. za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, může však postupovat i jinak.
 7. provozovatel může přijmout další akce proti jedné nebo více určitým položkám nezákonného obsahu, na základě příkazu, který vydaly příslušné vnitrostátní justiční nebo správní orgány na základě platného práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem EU (čl. 9 nařízení DSA).
 8. provozovatel informuje blogery o tom, že může dojít k poskytnutí požadovaných informací justičním nebo správním orgánům členských států EU (případně EHS, bude-li se pro ně nařízení DSA uplatňovat) na základě platného práva Evropské unie nebo vnitrostátního práva, které je v souladu s právem EU (čl. 10 nařízení DSA).

Výše uvedená opatření jsou aplikována bez zbytečného odkladu po rozhodnutí provozovatele. Předchozí upozornění není třeba v případě, kdy se závadný obsah bude týkat šíření nenávisti, schvalování či navádění k trestné činnosti, dětské pornografie a podobně závažných porušení.

 1. Ve vhodných případech provozovatel může před učiněním kroků uvedených výše:

 

 1. upozornit blogera na nevhodný obsah se žádostí zjednání nápravy
 2. upozornit blogera na nevhodný obsah se žádostí o vyjádření k upozornění jiné osoby

 

 1. Podle nařízení DSA a dalších právních předpisů je provozovatel povinen v některých případech informovat o závadném obsahu orgány státní správy a to i z jiných členských zemí EU (či EHS). Provozovatel si vyhrazuje právo tak učinit i v jiných případech.

 

 1. Při pozastavení blogu se přiměřenost doby blokace posuzuje podle těchto hledisek:
 2. závažnost porušení Kodexu/Pravidel registrace/zákona včetně povahy závadného obsahu, a důsledků jeho umístění do služby,
 3. počet opakování porušení, vč. toho, zda byl bloger již na nahrání závadného obsahu upozorněn,
 4. hlediska uvedená v čl. 14 odst. 4 DSA,
 5. absolutní počty položek zjevně nezákonného obsahu či porušujících podmínky
 6. relativní podíl položek zjevně nezákonného obsah či porušujících podmínky ve vztahu k celkovému počtu položek nahraných blogerem,
 7. úmysl blogera, je-li možné jej vyvodit,
 8. zda se závadný obsah týkal osob mladších 18 let,
 9. zda podání podal důvěryhodný oznamovatel,
 10. zda závadný obsah porušil práva podnikatele či nepodnikatele,

 

 1. Při zrušení profilu (účtu) se zohledňují pravidla uvedená výše s tím, že se musí jednat o opakované či závažné porušení či jiné situace uvedené v tomto Kodexu či podmínkách služby.
 2. Výše uvedená opatření mohou být přijata i vůči osobám, které šíří obsah, u nějž bude podle pečlivého posouzení provozovatele hrozit, že se bude jednat o závadný obsah. Tak tomu může být např. tehdy, pokud třetí osoba uvede závažné skutečnosti, které budou indikovat závadnost obsahu, nicméně nebude možné je zcela ověřit či uživatel nebude poskytovat součinnost.

***

 1. Druhy blogů
 1. Individuální blogy.  Blogy, jež si pod svým jménem založili jednotlivci, a ti jsou také autory všech článků. Do individuálního blogu nesmí přispívat jiný autor.
 2. Skupinové blogy. Blog si po dohodě s redakcí může založit i malá skupina lidí, které spojuje společná činnost či zájem (například hudební skupina či amatérské divadlo, ale i další). Při psaní blogu mohou být autory střídavě jednotliví členové této skupiny, kteří ale pod článkem vždy uvedou svoje jméno.
 3. Speciální blogy. Je možné si založit také časově či tematicky omezený blog, a to i v případě, že stejná osoba či skupina osob již má na iDNES.cz založen blog jiný. Příkladem jsou cestovatelské blogy k jedné konkrétní cestě, blog k rallye či jinému delší dobu trvajícímu závodu, blogy věnující se natáčení filmu či CD apod.
 4. Blogy podporující dobročinné aktivity. Redakce iDNES.cz podporuje dobročinné neziskové aktivity jednotlivců, skupin lidí i neziskových organizací. Po dohodě s redakcí je možno založit blog, jenž bude uvedené aktivity popisovat a mediálně podporovat. I na tyto blogy se ale vztahují pravidla uvedená v ostatních bodech Kodexu, zejména v bodě Reklama na blozích v bodech týkajících se materiální podpory.

***

 1.  Změna tohoto Kodexu

Redakce je oprávněna tento Kodex měnit, tyto změny jsou pro blogery závazné uplynutím 2 dnů od okamžiku jejich zveřejnění v rámci služby (na stránce https://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=30939), popř. od oznámení uživateli, podle toho, co nastane dříve.

 ***

Příloha č. 1 - Potírání šíření teroristického obsahu online podle nařízení (EU) č. 2021/784

 

V souladu s nařízením (EU) č. 2021/784 ze dne 9. dubna 2021, o potírání šíření teroristického obsahu online, tímto informujeme blogery, že je – vedle dalších omezení uvedených v těchto podmínkách - zakázáno jakkoliv šířit prostřednictvím naší služby teroristický obsah. Tímto obsahem se rozumí materiál, který:

 1. podněcuje ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541, pokud takový materiál přímo či nepřímo, například formou glorifikace teroristických činů, obhajuje páchání teroristických trestných činů, a vyvolává tím nebezpečí, že může být jeden či více takových trestných činů spáchán
 2. získává osobu nebo skupinu osob ke spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 3. získává osobu nebo skupinu osob k účasti na činnostech teroristické skupiny ve smyslu čl. 4 písm. b) směrnice (EU) 2017/541
 4. poskytuje návod k výrobě nebo použití výbušnin, palných nebo jiných zbraní nebo škodlivých či nebezpečných látek, nebo k jiným specifickým metodám či technikám za účelem spáchání nebo přispění ke spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541
 5. vyhrožuje spácháním některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) až i) směrnice (EU) 2017/541

S ohledem na charakter naší služby a aktuální rizika nejsou přijata žádná zvláštní opatření k boji proti teroristickému obsahu, včetně používání automatizovaných nástrojů.

Pokud by došlo k neoprávněnému odstranění obsahu chybně označeného za teroristický z naší služby nebo znemožnění přístupu k němu, může bloger, který takový obsah sdílel, podat stížnost týkající se odstranění takového obsahu nebo znemožnění přístupu k němu s žádostí o jeho obnovení nebo znovuumožnění přístupu k němu a to buď v rámci kontaktů na administrátory naší služby nebo centrálně na e-mail: pravni@mafra.cz, tel. 225063129.

Upozorňujeme, že podle čl. 4 odst.  4 nařízením (EU) č. 2021/784 jsou uživatelé oprávněni do 48 hodin od obdržení informace podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení podat příslušnému orgánu členského státu, v němž má naše společnost hlavní provozovnu (tj. příslušnému orgánu České republiky), odůvodněnou žádost o přezkum příkazu k odstranění (ve smyslu odstavce 3 prvního pododstavce tohoto článku).

 ***

 

Příloha č. 2 - Informace podle nařízení DSA

 1. Popis služby

Blogy jsou tzv. online platformou podle čl. 3 písm. i) nařízení DSA. V rámci Blogůnení provozována žádná služba, která by byla online platformou umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku.

 

 1. Informace o zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu

 

Moderování obsahu probíhá na základě stížností třetích osob či na základě vlastního zásahu provozovatele zjištěného díky namátkové kontrole služby či v rámci automatických kontrolních systémů (viz níže).

Kontrola nahrávaného či do služby již uloženého obsahu je prováděna jak automatizovaně, tak ručně prostřednictvím administrátorů služby.

Automatizovaná kontrola (kontrola založená na algoritmech) probíhá tak, že jsou využívány filtry nahrávaného obsahu, které na základě jeho vlastností určují, zda se nejedná o obsah protiprávní či obsah porušující podmínky služby. Zároveň může provozovatel využívat systému umělé inteligence, které analyzují nahrávaný či do služby již uložený obsah, zda se nejedná o obsah protiprávní či obsah porušující podmínky služby, Takto určený obsah je následně předáván ke kontrole administrátorům, kteří přijímají finální rozhodnutí, případně je bloger vyzván rovnou k úpravě obsahu (v případě použití vulgarismů).

Pro zabránění tomu, aby docházelo k opětovnému zřízení Blogu ze strany osob, jimž byla služba zrušena, případně jejichž profil byl zrušen či pozastaven, provádí provozovatel kontrolu běžných informací získaných o uživatelích služby prostřednictvím vhodných technických nástrojů. Takto určený obsah je následně předáván ke kontrole administrátorům, kteří přijímají finální rozhodnutí.

Provozovatel zavedl ve smyslu čl. 16 nařízení DSA systém pro vyřizování upozornění na závadný obsah. Poskytovatel bude obvykle přijímat touto formou i oznámení, která se budou týkat porušení podmínek služby, nikoliv nezákonného obsahu, vyhrazuje si však právo takové přijímání kdykoliv pozastavit či omezit. Upozornění můžete podat kliknutím na příslušný odkaz. Upozorňujeme, že čím přesnější bude Váš popis závadnosti nahlášeného obsahu a odkaz na něj, tím jednodušší bude pro nás věc vyřídit. Podání upozornění na závadný obsah Vám bude potvrzeno automatickým e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou udáte ve svém upozornění; neuvedete-li ji, nebudeme Vás informovat.

Pokud provozovatel přijme některé z opatření uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení DSA, vyrozumí o tom blogera, jehož se toto opatření bude týkat, pokud mu bude znám jeho e-mail (provozovatel neprovádí kontrolu, zda je tato adresa aktivní), případně mu zašle zprávu do rozhraní služby. Toto vyrozumění není třeba tehdy, pokud se jedná o:

 1. klamavý obchodní obsah ve velkém objemu
 2. příkazy podle čl. 9 nařízení DSA, kde se uplatní speciální režim v tomto ustanovení uvedený,
 3. příkazy podle čl. 10 nařízení DSA, kde se uplatní speciální režim v tomto ustanovení uvedený.

 

 

 1. Pravidla postupu v rámci systému pro vyřizování stížností (odvolací systém proti rozhodnutím administrátorů)

Provozovatel zavedl interní systém pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 20 nařízení DSA. Pokud chcete podat stížnost proti rozhodnutí provozovatele, které Vám bylo doručeno, odpovězte na zprávu z rozhraní nebo ji zašlete e-mailem na e-mail: stiznosti.blog@idnes.cz (tento e-mail neslouží pro prvotní ohlášení závadného obsahu!) a do předmětu e-mailu zadejte referenční číslo případu, které bylo uvedeno v odpovědi ze strany provozovatele na původní stížnost, resp. v rozhodnutí o uplatnění některého z opatření uvedených pod bodem 2. Zároveň ve stížnosti uveďte proč považujete původní rozhodnutí za nesprávné  a případně přiložte podklady, na něž se odvoláváte.

Rozhodnutí o stížnosti bude přijato bez zbytečného odkladu.

Tento systém mohou využít jak stěžovatelé, jejichž stížnost nebyla vyřízena či byla vyřízena způsobem, s nímž nesouhlasí, tak blogeři, vůči kterým bylo aplikováno některé z těchto opatření:

 1. rozhodnutí o tom, zda odstranit dané informace či k nim znemožnit přístup nebo omezit jejich viditelnost, či nikoliv
 2. rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit poskytování služby příjemcům, a to zcela nebo částečně, či nikoliv
 3. rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit účty příjemců, či nikoliv
 4. rozhodnutí o tom, zda pozastavit, ukončit nebo jinak omezit schopnost zpeněžit informace poskytnuté příjemci, či nikoliv

Interní systém pro vyřizování stížností je možné využít bezplatně. Stížnost v rámci tohoto systému musí být podána (doručena provozovateli) do šesti měsíců ode dne, kdy byl stěžovatel informován o rozhodnutí v souladu s čl. 16 odst. 5 nebo článkem 17 nařízení DSA. Ve stížnosti prosím specifikujte, proč nesouhlasíte s naším rozhodnutím a našimi argumenty.

Uživatel může využít také systém mimosoudního řešení sporů ve smyslu čl. 21 nařízení DSA, může se obrátit na koordinátora digitálních služeb, kterým bude Český telekomunikační úřad a má právo na osudní ochranu.

 1. Použité doporučovací systémy pro obsah

V rámci služby jsou využívány možnosti doporučit blogy podle čtenosti či podle karmy. Na hlavní stránce se zobrazuje také výběr blogů, které nejvíce zaujaly redakci.

 

 

Příloha č. 3 - Definice pojmů

Blog - soubor textů jednoho autora či skupiny autorů zveřejněných pod doménou blog.iDNES.cz.

Provozovatel - MAFRA, a.s., provozovatel serveru iDNES.cz

Bloger - autor textů zaregistrovaný v systému blog.iDNES.cz,

Nařízení DSA - nařízení EU č. 2022/2065, o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES

Svou registraci v rámci blogů můžete kdykoliv zrušit.

Poučení o zpracování osobních údajů čtěte ZDE

 

Poslední aktualizace 16.02.2024

 

Autor: Blog Info | středa 2.5.2007 16:23 | karma článku: 36,64 | přečteno: 119386x
 • Další články autora

Blog Info

Fotovideoblog: Jak se předaly ceny Bloger roku 2023

Co by to bylo za Blogera roku, kdyby nenásledoval blogerský večírek. Už podruhé v pražské restauraci Žebeerková Kozlovna, kam dorazily největší stálice naší blogerské scény.

17.6.2024 v 12:02 | Karma: 14,87 | Přečteno: 880x | Diskuse | Ostatní

Blog Info

Soutěž hlasujících: Komu přálo štěstí?

Bloger roku, to není jen soutěž autorů, ale i vás – čtenářů a hlasujících. Vítězové ankety jako každý rok vylosovali po třech jménech. Kdo se letos může těšit na knižní ceny od partnera ankety?

7.6.2024 v 9:44 | Karma: 6,34 | Přečteno: 348x | Diskuse | Ostatní

Blog Info

Pozvánka: Vyhlášení Blogera roku 2023

Anketa Bloger roku by bez něj nebyla úplná, stejně jako blog by nebyl tak docela úplný bez off-line mezilidských vztahů. Oč se jedná? Pochopitelně o tradiční vyhlašovací večírek!

4.6.2024 v 13:21 | Karma: 6,13 | Přečteno: 428x | Diskuse | Ostatní

Blog Info

Hotovo, dobojováno. Blogerem roku Šiša, vypravěčem roku David Vlk!

Letošní ročník Blogera roku je za námi. Své favority jste podporovali hlasováním v anketě a stejně jako loni to dopadlo nejtěsnějším rozdílem jednoho jediného hlasu. Kdo vyhrál ostatní ankety?

3.6.2024 v 12:01 | Karma: 28,84 | Přečteno: 3776x | Diskuse | Ostatní

Blog Info

Finále je tu. Hlasujte ve finále ankety Bloger roku 2023 a vyhrajte!

Nominační kolo skončilo, je tu ta nejdůležitější část ankety Bloger roku 2023. Kdo z nominovaných uspěje a odnese si tradiční sošku? Hlasujte pro své oblíbence a vyhrajte ceny od našeho partnera - nakladatelství ARGO!

20.5.2024 v 11:03 | Karma: 19,47 | Přečteno: 3881x | Diskuse | Ostatní
 • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Na Ukrajině zastřelili bývalou političku, která brojila proti ruštině

20. července 2024  8:43,  aktualizováno  9:07

V ukrajinském Lvově byla v pátek zastřelena bývalá ukrajinská poslankyně Iryna Farionová, která...

Motoristé sobě zakládají mládežnickou organizaci. Povede ji Matěj Gregor

20. července 2024  8:56

Motoristé sobě na svém prvním červencovém zasedání rozhodli o vzniku stranické mládežnické...

Trump a Zelenskyj si dohodli schůzku, aby probrali možnosti míru na Ukrajině

20. července 2024  8:49

Bývalý americký prezident Donald Trump telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem...

Pražské letiště po výpadku systémů funguje naplno, vůbec neodletělo 25 letadel

20. července 2024  8:22,  aktualizováno  8:24

Na Letišti Praha už všichni letečtí dopravci, kterých se dotkl páteční celosvětový výpadek...

 • Počet článků 765
 • Celková karma 14,76
 • Průměrná čtenost 7450x
Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Helena Skočová a Veronika Krátká. Pokud chcete komukoli z nich napsat, adresa je vždy: jmeno.prijmeni@idnes.cz. Nebo pište na společnou adresu admin.blog@idnes.cz.

Průměrný počet aktivních příjemců služby v EU podle čl. 24 odst. 2 nařízení 2022/2065/EU za období 1.7.2023 až 31.12.2023 činí 1942019.