Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Ministr Hladík straší občany ČR falešným pojmem ekologická stopa

Před několika týdny vydalo ministerstvo životního prostředí, jemuž šéfuje lidový socialista Petr Hladík, že od 18. dubna žijí občané ČR na ekologický dluh. Vyděsilo vás to?

Kdyby prý všichni lidé na světě spotřebovávali tolik zdrojů jako průměrný Čech, potřebovali bychom více než tři planety, abychom jako lidstvo mohli přežít. Češi mají prý příliš velikou tzv. ekologickou stopu.

„Nemůžeme žít na dluh. Tedy ani na ekologický dluh. Už v dubnu jsme spotřebovali tolik přírodních zdrojů, co nám mělo vystačit na celý rok. S touto rychlostí spotřeby by nám nestačily ani tři planety Země. Proto se musíme snažit dluh zmenšovat.“ To jsou slova lidového socialisty, ministra životního prostředí Petr Hladíka.

Ekologická stopa je koncept, který se v environmentalistické rétorice hluboce zakořenil. Takzvaný Světový den překročení „vypočítává“ mezinárodní environmentalistická organizace Global Footprint Network už od roku 2006. Ekologická stopa udává, kolik plochy Země člověk potřebuje pro svůj život, při určité spotřebě zdrojů a produkci odpadů. Ze sumy ekologických stop všech občanů se dále vypočítává ekologická stopa celého státu. Jednoduše řečeno, planeta má prý pouze omezené schopnosti uživit současnou populaci. A pokud je bohatý západ schopný svoji spotřebu držet na tak vysoké úrovni, jaká je dnes, je to umožněno pouze tím, že spotřeba chudých států je velmi malá. Jestliže by všichni lidé na celém světě začali spotřebovávat v takové míře, jako lidé v Americe nebo Evropě, produkční mez planety by byla překročena a nastal by všeobecný nedostatek, raketový růst cen, války o potraviny a vodu, a globální hladomory.

Problém je, že koncept ekologické stopy nespočívá na reálných základech, a slouží pouze jako naléhavá a emotivní součást propagandy environmentalistů, kteří se snaží tvrdit, že západní civilizace svou příliš vysokou spotřebou poškozuje planetu, vykořisťuje chudé státy, a žije na úkor příštích generací. Touto propagandou je masírována široká veřejnost a cílevědomě jsou vymývány hlavy i dětem ve školách, při tzv. ekologické výchově. Cílem je vystrašit veřejnost, včetně malých dětí, které se ekologistické masáži nedokáží bránit, a přinutit ji přijmout hlavní environmentalistické premisy: nenávist k tvořivému lidskému rozumu, průmyslové civilizaci a svobodné tržní ekonomice.

Nesmyslnost výpočtu ekologické stopy spočívá především v tom, že počítá pouze s nynější úrovní produkce. Počítá s tím, že dnešní objem produkce je konstantní a dále neměnný. Předpokládá jednotku tzv. globálního hektaru. Každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s globálně průměrnou produktivitou. Jestliže dnes využívaná plocha Země je tedy schopna umožnit produkci určitého množství potravin nebo nerostných surovin, a je schopna absorbovat určité množství odpadu, podle teorie ekologické stopy je tato produkční schopnost, neboli globálně průměrná produktivita, konečná.

Globálně průměrná produktivita je zásadní slabinou celé koncepce ekologické stopy a činí ji naprosto odtrženou od reality, nedůvěryhodným výmyslem. Neexistuje nic jako absolutní možná produktivita hektaru. Ve skutečnosti závisí množství vyprodukovaných hodnot především na lidské schopnosti produkovat. Tato schopnost se po celou dobu vývoje lidské civilizace měnila. Prvobytně pospolná společnost byla pomocí primitivního zemědělství schopna dosahovat jen velmi nízké produkce. Postupem času byli lidé schopni získávat víc a víc, poznávali nové způsoby hospodaření, objevovali nové nerostné suroviny a učili se je využívat jak je svému pohodlí, tak i k další produkci. Během mnoha staletí byly šlechtěny odolnější a výnosnější druhy zemědělských plodin a využívány další a další surovinové zdroje pro stále složitější technické postupy. Dnes je lidská civilizace schopna produkovat tolik potravin a využívat tolik přírodních zdrojů jako nikdy předtím - a stejně jako před sto lety si nikdo nemohl představit možnosti vývoje geneticky modifikovaných plodin odolných proti nepřízni počasí a škůdcům, tak si ani my dnes neumíme představit, co přinese vědecký pokrok dalších generací.

Lze říct jen jedno: produkční míra planety závisí zejména na racionální tvořivé schopnosti člověka. Schopnost lidí produkovat se odvíjí od rozumu - a protože člověk je schopný poznávat takřka neomezeně, a znalosti sdílet ve společnosti, je i maximální množství produkce lidmi obydlené planety neomezená. Žádná ekologická stopa není tak velká, aby přesáhla lidskou schopnost tvořit.

Schopnost produkovat však samozřejmě nemají všechny kultury stejnou. Je pravdou, že bohatý západ nakupuje obrovské množství přírodních zdrojů v chudých zemích - za což platí dohodnutou cenu. Životní úroveň i spotřeba tamních lidí je velmi nízká. Není však možné souhlasit s názorem, že bohaté státy žijí na úkor zbytku světa. Jestliže by bohaté státy nenakupovaly a netěžily v chudých zemích, produkce těchto zemí by byla daleko nižší než v dnešní době. Stačila by stěží na obživu tamních obyvatel, kteří by chodili po zemi plné nevyužitého nerostného bohatství, a statisíce hektarů půdy by ležely ladem - protože obyvatelé těchto států nejsou schopni tyto hodnoty využít. Omezení produkce a spotřeby v Evropě nebo Americe by znamenalo nejen snížení životní úrovně zde, ale i v chudých státech. Ekologická stopa bohatých zemí by se sice rapidně snížila, ale jakou by to mělo cenu? Nejen všeobecné snížení blahobytu, ale i omezení růstu do budoucna a zabrzdění technologického vývoje.

Chudé státy nejsou schopné dostatečného rozvoje zejména z důvodu smýšlení jejich obyvatel. Jejich životní filozofií je kmenový způsob života, spjatost s přírodou, primitivní rituály. Nikdy se tam nerozvinulo nic co by se podobalo racionálnímu individualismu, který v Evropě a Americe umožnil vznik kapitalismu a nesmírný růst blahobytu. Chudé země v Africe se potácejí mezi anarchistickým chaosem, brutálními kmenovými válkami a různými formami socialistických vlád. Nejsou schopné dostatečné akumulace kapitálu, který by nastartoval alespoň nějaký rozvoj a optimistický výhled do budoucna.

Pokud by však obyvatelé chudých zemí dokázali přijmout určitou vizi kapitalistického hospodářství, zvýšila by se jejich vlastní produkce a jejich blahobyt. Environmentalisté varují, že růst spotřeby tam, kde je dnes spotřeba zatím velmi nízká, by zvýšil globální ekologickou stopu a způsobil vážné problémy. Odmítají vidět, že růst tamních životních nároků by vedl k dalšímu zvyšování a intenzifikaci produkce. Zúrodňování rozsáhlých území, zvýšená míra využívání odolných geneticky modifikovaných plodin, hydroponické farmy, nalézání nových surovinových zdrojů a substitutů, efektivnější ukládání a zpracování odpadu - to vše zvyšuje celkovou produkční schopnost naší planety v míře, o jaké tvůrci konceptu ekologické stopy odmítají uvažovat. Tvořiví lidé jsou schopni využívat Zemi v takové míře, o jaké se environmentalistům ani nezdá – tvořivost je pro ně totiž zlem,.

Například ekonom Julian Simon ve své knize Největší bohatství ukazuje, že hydroponické farmy by dokázaly hravě nasytit světovou populaci: „Při dnešní výkonnosti [hydroponických farem] lze celou stávající populaci světa zásobovat z čtvercové plochy o straně 140 mil, což je přibližně společná rozloha států Massachusetts a Vermont a méně než desetina Texasu. To představuje pouze asi tisícinu půdy, která je v současnosti využívána pro zemědělství. ... Pokud by se to z nějakých důvodů zdálo být příliš velkým prostorem, lze ho hned desetkrát zmenšit: stačí stavět desetipatrové továrny na potraviny, což by nemělo být větším problémem než desetipatrová kancelářská budova.“ Toto je jen jeden z mnoha příkladů, které Julian Simon uvádí. Plošná výměra se stává při produkci potravin takřka nepodstatným faktorem - díky tvořivé lidské mysli. Počítají environmentalisté s něčím takovým při formulaci svých katastrofických, alarmistických vizí? Samozřejmě, že ne. Podobně vyvrací statistik Bjorn Lomborg ve své knize Skeptický ekolog environmentalistické strašáky o neschopnosti Země pojmout další a další odpad produkovaný člověkem: při současné produkci by bylo možné všechen odpad z USA za celé 21. století vměstnat do čtvercové oblasti o straně 28 km.

Environmentalistům jde v první řadě o omezení jakékoliv produkce a spotřeby, kterou vidí jako nepřirozenou a proti přírodě. Nesmysly o příliš velké ekologické stopě jim v tom slouží jako vhodná záminka, schopná vyburcovat zmanipulovaný dav. Cílem environmentalistického hnutí v žádném případě není trvalý rozvoj lidské společnosti. Vůbec je nezajímá, jaké může dnešní produkce, dnešní spotřeba a dnešní blahobyt přinést další produkční možnosti pro budoucí generace. Hnacím motorem environmentalistických postojů je nenávist ke všemu, co produkci a blahobyt umožňuje - k průmyslové civilizaci, lidské svobodě a touze po štěstí. V každé technologii vedoucí k uspokojení jakékoliv lidské potřeby, která se neshoduje s jejich zeleným náboženstvím, spatřují čiré zlo, zatímco ideálem je pro ně spjatost s přírodou a prehistorický primitivismus (v němž člověk bojuje s přírodou o holý život a většinou prohrává). Finský radikální ekoaktivista Pentti Linkola (Odkaz) tento pohled shrnul výrokem, který environmentalistickou mentalitu vykresluje dostatečně jasně: „Vše, co jsme vytvořili za posledních sto let, bychom měli zničit.“

Jestliže nebudou postoje ekologistických teoretiků důrazně vyvráceny a odmítnuty jako nejen mylné a lživé, ale zejména veskrze nemorální a namířené proti samotné podstatě člověka, je jen otázkou času, kdy bude soustavně manipulovaná veřejnost sama požadovat omezování výroby i spotřeby a zavedení vysoké míry centrálního plánování. V tu chvíli však zmizí hlavní, nepostradatelný předpoklad pro zvyšování produkčních možností naší planety - svoboda.

Neměli bychom se obávat nesmyslných ekologistických strašáků, jako je nereálný koncept ekologické stopy, přelidnění, nadměrná spotřeba, nebo vyčerpání schopností Země poskytovat přírodní zdroje. Pokud něco ohrožuje rozvoj lidské civilizace na této planetě, není to růst produkce a spotřeby, nýbrž omezování svobody jednotlivců. A tím zásadním ohrožením jsou nenávistné bytosti typu Petra Hladíka v čele jakéhokoliv ministerstva.

Autor: Luboš Zálom | neděle 2.6.2024 15:16 | karma článku: 24,20 | přečteno: 526x
  • Další články autora

Luboš Zálom

Eurovolby skončily. Nezapomeňte

Okřídlené rčení tvrdí, že kdyby volby mohly něco změnit, dávno by byly zakázány. Osobně jej pokládám za velmi falešné a vlastně předem poraženecké. Co tedy letošní eurovolby? Změní se něco, nebo bude politika EU stále stejnější?

11.6.2024 v 16:39 | Karma: 17,80 | Přečteno: 580x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Luboš Zálom

Kingdom Come, svoboda a trh

České internetové vody rozbouřil článek zveřejněný na jistém blogu na serveru idnes.cz. Autor textu v něm z jakéhosi ekonomicky-morálního hlediska rozebírá chystané vydání počítačovými hráči toužebně očekávané hry Kingdom Come 2.

20.5.2024 v 13:55 | Karma: 28,75 | Přečteno: 3943x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Luboš Zálom

Chvála neposlušnosti

Austrálie zavedla tábory pro odpírače karantény. Kanadský Quebec zavádí pro neočkované občany speciální daň. Řecko jim zase uděluje pokutu 100 euro měsíčně. Itálie se chystá zakázat neočkovaným chodit do práce...

14.1.2022 v 18:43 | Karma: 40,86 | Přečteno: 2258x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Luboš Zálom

Vydržme!

17. listopad je nebo spíše měl by být svátkem těch, kteří se neohnuli a nepodvolili. A dokázali se v pravý čas postavit za svou věc a za svoji svobodu.

18.11.2021 v 15:20 | Karma: 35,07 | Přečteno: 1107x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Luboš Zálom

Volby skončily. Nezapomeňte.

Před necelým měsícem skončily volby, které byly mnohými líčeny jako přelomové. Jako cesta ke změně. Na jaké změny se tedy můžeme těšit?

2.11.2021 v 15:00 | Karma: 23,99 | Přečteno: 819x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

„Ukrajinská sebevražda“. Intriky v Kyjevě čím dál víc frustrují Západ

11. června 2024  19:21

Kádrové změny nezmítají jen ruským ministerstvem obrany, rostoucí pozornost vzbuzují i rošády v...

Dar pro Ukrajinu prostřednictvím Čechů vyvolal na Tchaj-wanu bouři

10. června 2024

Premium Dar, který má pomoci Ukrajině s obnovou tamního zdravotnictví, způsobil na Tchaj-wanu politický...

Brusel zveřejnil 10 kroků pro přijímání migrantů, z nichž se Česko nevyzuje

12. června 2024  18:34

Evropská komise zveřejnila harmonogram, který má zajistit, aby v jednotlivých členských státech EU...

Evropu čeká vlna veder, dorazí i do Česka. Ve Španělsku čekají 45 stupňů

11. června 2024  15:34,  aktualizováno  15:49

Teploty v Evropě od víkendu výrazně vzrostou. Od pondělí do čtvrtka příštího týdne bude letní až...

Bude von der Leyenová ve funkci pokračovat? Lídři EU se na první schůzce neshodli

18. června 2024,  aktualizováno 

Lídři zemí Evropské unie se na neformálním summitu v Bruselu napoprvé neshodli na pokračování...

Jinudy prchat nelze. Kde je poslední otevřená brána do svobodné Ukrajiny

18. června 2024

Premium Na více než tisíc kilometrů dlouhé frontové linii mezi Ruskem a Ukrajinou se nachází poslední...

„Tak dlouho tam ta zrůda byla...“ Zjištění o střelbě na fakultě rozlítila pozůstalé

18. června 2024

Premium Univerzita Karlova i pozůstalí podali stížnosti proti policejním závěrům prosincové střelby na...

Česko vyzývá EU, aby omezilo ruské diplomaty. Špionománie, hrozí Kreml odvetou

17. června 2024  22:20

Pokud EU omezí pohyb ruských diplomatů, přijme Moskva odvetná opatření. Vyplývá to z vyjádření...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

  • Počet článků 282
  • Celková karma 23,58
  • Průměrná čtenost 2470x
Jsem zastánce svobody jednotlivce a laissez-faire kapitalismu a hlásím se k odkazu myslitelů jako byl Ludwig von Mises, Murray Rothbard nebo Frederic Bastiat. Především jsem však stoupencem filozofie Objektivismu americké filozofky a spisovatelky Ayn Randové, podle mě nejvýznamnější obhájkyně svobody jednotlivce a kapitalismu. Od začátku 2014 člen Strany svobodných občanů, od 2019 místopředseda strany, dříve předseda středočeského krajského sdružení, lídr koalice Svobodných a Soukromníků pro volby do středočeského krajského zastupitelstva pro rok 2016 a středočeský lídr do parlamentních voleb 2017. V současné době zastupitel v Berouně za sdružení Lepší Beroun, které kandidovalo s podporou Svobodných a prosazuje jejich zásady komunální politiky. Dále mě lze charakterizovat jako příležitostného cyklistu, malíře, berounského patriota, příznivce jazzu a art-rocku a špatného hráče billiardu.