Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Největší fujtajbl špindíry jsou Číňani a Američani

Ne, nebude řeč o kulturních návycích těchto tak rozdílných národů a ani o hygieně. Bude to o tom, kdo víc čmoudí, co čmoudí a hlavně, jak dlouho ještě čmoudít hodlá. Pojďme se podívat, kde jsme, co nás čeká a nejspíš nemine.

Dnes mají všichni největší znečišťovatelé, snad kromě Ruska, které nelze brát ze známých důvodů vážně, svoje vlastní národní plány dekarbonizace. Tyto plány regulérně prošly vládními procedurami schvalování a jsou ratifikované vládami. Jde tedy o závazné dokumenty, které mají stejnou právní platnost, jako jakékoli jiné zákony dané země.

Nejprve se podívejme na prostředky, jaké se k dekarbonizaci užívají napříč všemi odvětvími.

-- obnovitelné zdroje elektřiny (OZE) jsou levné a rychle vybudovatelné, skvěle se škálují ve velikosti (FVE, VtE dobře, VE špatně), ale jde o intermitentní (dodávají jen občas) zdroje závislé na počasí, LCOE - vážený odhad ceny za jednotku energie 1) je nízký, dokonce i v případě kombinace s výstavbou bateriových úložišť je LCOE příznivý

-- jaderné elektrárny (JE) jsou stabilní zdroje, které ale vyžadují vysoké počáteční investice, dlouho se staví, nejsou flexibilní a jejich provoz se prodražuje [1] z důvodu jak bezpečnosti, tak i z důvodu potřeby zajištění paliva, další velkou nevýhodou je nutnost výstavby dočasných a trvalých úložišť a skládek vyhořelého paliva, LCOE je vysoký

-- bateriová úložiště energie jsou neprávem považovaná za neplnohodnotný zdroj, (protože aby elektrickou energii někdy v budoucnu vydala, je potřeba jim nejprve elektrickou energii dodat), jsou stabilní, poskytují energii kdykoli je potřeba, stabilizují síť, rychle se staví, počáteční investice nejsou vysoké, mají velmi vysokou účinnost, mají ale omezenou kapacitu a aby se vyplatila, musí cyklovat

-- přečerpávací elektrárny je speální případ VE, jsou flexibilní, stabilní, nevýhodou jsou vysoké počáteční náklady a složitý a omezený výběr lokality, který často není in situ, z toho plyne zbytečná zatěž sítě

-- paroplynové zdroje, jsou flexibilní, stabilní doba výstavby je spíše delší, ale dost dobře definovatelná, mají vysokou účinnost (kolem 70%), mohou spalovat jak metan (CH4), tak i vodík (H2), nevýhodou je, že ža zatím v drtivé většině jsou provozované na fosilní CH4, nelze je tedy označit za nízkoemisní a ani obnovitelné (v případě zeleného metanu nebo vodíku ano), LCOE je nízký

Jako další zdroj energie je možné považovat zelená paliva, tj. zelený H2, zelený amoniak (NH3), syntetický zelený CH4 a další vyšší syntetické uhlovodíky vyráběné z nefosilních zdrojů. Nejde tedy o přímý zdroj elektrické energie, ale tato paliva lze využít jak v palivových článcích (FC) k přímé konverzi na elektrickou energii, nebo v běžném spalovacím cyklu, kde výsledné teplo je možné zužitkovat různým způsobem buď k vytápění nebo k výrobě elektrické energie, případně k obojímu (kogenerační jednotky, paroplynové zdroje).

Následující tabulka uvádí některé údaje o stavu dekarbonizace největších znečišťovatelů 2)

zač.milníkukon.GHG Mt**OZE celkemOZE, JE*em. pov.el. e. Wh
Čína20022030206012680+4%3TW37%ano8P
USA2005203020506080-1,9%350GW41%ne^4,2P
Indie2002203020703480+7%135GW23%ano1,8P
EU1998203020503680-8%200GW68%ano2,7P
Rusko2004nene2000-2,4%90GW36%ne1,2P
Japonsko2002203020501170+1%140GW26%ano1,1P
Brazílie2002203020501140-0,5%197GW90%ne^^0,7P
Irán2005nene1130+0,5%4GW6%ne350T
...
Česko20012030205011,5 +0,5%3,5GW55%ano75T

Země, které produkují nejvíce emisí skleníkových plynů (GHG - CO2, CH4. NOx...) seřazené sestupně

* včetně jaderné energie, která je také považovaná za nízkoemisní zdroj

** údaje z různých zdrojů se mohou lišit, některé zdroje neuvádějí poměrné množství emisí GHG 4), procenta za emisemi udávají meziroční změnu

^ jiný obchodní model s emisemi, často formou dotací

^^ návrh v procesu schvalování

[3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Údaje zleva jsou: Kdy byla zahájená dekarbonizace (v případě, že se nepodařilo dohledat data uvádím datum podpisu buď Kjótského protokolu nebo Pařížské dohody), alespoň jeden milník a kdy je předpokládané dokončení. Dále je zajímavé, jaké další emise se kromě CO2 sledují a také, jakými legislativními, ekonomickými nebo investičními prostředky státy chtějí dekarbonizace dosáhnout. Většinou jde o výstavbu bezemisních (nízkoemisních) zdrojů, pomocných (i emisních) zdrojů (backup) a mohou přispívat další ekonomické a politické nástroje, které mohou nabývat formy buď přímé platby za emise, nebo formou nám dobře známých povolenek. Případně může být dekarbonizace nařízená přímo zákonem (zákazy, předpisy).

Pravá část tabulky obsahuje údaje o výrobě elektrické energie (el.e.), která je v procesu dekarbonizace nejdůležitější. Je potřeba uvést, že mezi instalovaným výkonem OZE a výrobou elektrické energie není přímá úměra. Je to hlavně proto, že do OZE nepatří jaderné elektrárny, ale do výroby nízkoemisní elektřiny jsou JE zahrnuty. Také je potřeba si uvědomit, že využitelnost zdrojů se hodně liší. Například 1GW JE vyrobí ročně asi 8TWh, ale 1GW FVE vyrobí za rok 1-2TWh (dle geografického umístění). VtE a VE elektrárny mají utilizaci velmi různou. Například jsou oblasti na moři kde je využitelnost VtE velmi vysoká a blíží se utilizaci stabilních zdrojů, naopak na pevnině bude využitelnost mnohem horší. Vodní elektrárny jsou závislé na množství srážek, které se také může podstatně lišit. Přesto je zde stále zcela zřejmá korelace mezi vypouštením emisí a produkcí elektrické energie. Jediná poněkud nepříliš přesvědčivá výjimka je EU (některé zdroje udávají vyšší emise v Indii než v EU). Jinak je korelace úplná. Až tato závislost přestane platit, tak bychom mohli říci, že jsme nejspíš u některých znečišťovatelů na dobré cestě.

Čína je největší znečišťovatel, je také největší výrobce elektrické energie na světě (8 PWh ročně) a současně instaluje i největší množství OZE. Tyto zdánlivě protichůdné údaje jsou dané velmi prudkým nárůstem spotřeby energií v Číně. Čína je také asi jedna z mála zemí, která jako náhradní zdroje (backup) neinstaluje paroplynové, ale uhelné elekrárny. Je to samozřejně dáno zásobami uhlí.

USA. Spojené státy americké mají vysoký podíl nízkoemisních zdrojů ve výrobě elektřiny (4,2 PWh), ale asi 18% z jaderných elektráren. Podíl OZE je tak poměrně malý. USA hodně sází na plyn. Podobně jako Čína, USA mají pro změnu velké zásoby zemního plynu, které využívají jak energetice, tak i k vývozu.

Indie se svojí akcelerující ekonomikou a dekarbonizačními plány, může překvapit. Podíl z víc jak 70% na výrobě elektřiny z uhlí pro zemi, která nemá dostatečné fosilní zdroje (víc jak 25% uhlí dováží), ale zato má celoročně dostatek sluneční energie, je poněkud nesmyslný. Zajímavé je také porovnání s EU, která produkuje podobné množství emisí jak Indie. Nůžky se ale budou postupně rozvírat. Zatímco v EU budou emise klesat, v Indii očekávám jisté zpoždění. Výroba elekřiny je asi 1,8 PWh ročně

EU. Evropská unie není podle výše uvedených údajů o mnoho vepředu. V produkci skleníkových plynů se dělí o třetí a čtvrtou příčku s Indií. Přesto EU nelze upřít velkou snahu o dekarbonizaci a vcelku realistické plány, jak toho dosáhnout. EU produkuje asi 2,7 PWh elektrické energie.

Rusko spolu s Íránem na dekarbonizaci nepracuje a žije z minulosti. Má dostatek vodních zdrojů a jaderných elektráren, které mu zajíšťují poměrně dobré postavení, ale dekarbonizace se aktivně nezúčastňuje. Vyrábí asi 1,2 PWh. 3)

Japonsko mi vyšlo v datech jako konzervativní země spoléhající se stále na plyn a uhlí (73% elektrické energie pochází z fosilních paliv). Japonsko přitom skoro nemá vlastní energetické suroviny ve fosilních palivech a skoro všechno dováží. Vyrábí asi 1,1 PWh elektrické energie ročně. 5)

Brazílie je v této osmičce největších znečišťovatelů právem, ale z úplně jiného hlediska. Výroba elektrické energie (700 TWh) je v podstatě čistá. Brazílie je obrovským producentem CO2 v důsledku masívního odlesňování Amazonského pralesa.

Írán. Nedělá pro dekarbonizaci v podstatě nic. Kromě budování JE. Je ale otázkou, zda je buduje primárně pro výrobu elektřiny (2%). Írán produkuje 350 TWh elektrické energie ročně, většina výroby (87%) je z plynu. 3)

Česká republika zachraňuje svůj dekarbonizační program 40% elektrické energie (75 TWh celkem) vyrobené v JE. Dalších 40% vyrábíme z uhlí.

Účelem tohoto článku bylo seznámit čtenáře s dosavadním stavem dekarbonizace a demonstrovat, že EU není ve svém úsilí nějakým solitérem. Pracují na tom skoro všichni, největší znečišťovatele nevyjímaje. Snižování emisí s cílem úplné dekarbonizace je celosvětový trend, který jde napříč zeměni, národy i kontinenty. Zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti, není a nemůže být záležitostí jen nějaké pomyslné minority, která diktuje světu, co má dělat a do kdy to má udělat.

Vysvětlivky:

1) LCOE - Levelized Cost Of Energy (Electricity) je vážená hodnota za jednotku energie. Například v případě výroby elektrické energie se udává cena za MWh nebo kWh a to tak, že se započítá cena za projektování a výstavbu, předpokládá se určitá výroba po dobu X let, předpokládá se částka za provoz a údržbu a nově se připočítá i částka za sanaci a další externality. Prostým součten těchto investovaných plus předpokládaných nákladů a vydělením předpokládanou výrobou energie dostaneme LCOE [2]

2) Některé údaje se nepodařilo dohledat, nebo nebyly věrohodné. Tabulku berte jako možnou variantu. Některé údaje nejsou aktuální, většina je z roku 2022, 2023, ale jsou uvedené i starší. Autor si vyhrazuje právo na případné chyby.

3) Jde o velmoc z hlediska těžby fosilních paliv

4) GHG znamená Green House Gases. Označení je trochu matoucí, ale Green House je prostě skleník.

5) Makrodata o Japonsku se dohledávala složitě. Některé údaje jsem dopočítal

[1] Lazard LCOE energy PDF ke stažení

[2] Levelized cost of electricity

[3] Největší znečišťovatelé

[4] IEA - Iternational Energy Agency, znečišťovatelé

[5] White House net zero CO2 strategy

[6] USA Carbon Emissions (NYT)

[7] Fakta o klimatu

[8] Renewable Energy India

[9] Kjótský protokol, ratifikace zeměmi

[10] Ember climate

[11] IRENA Japonsko

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Petr Hariprasad Hajič | čtvrtek 2.5.2024 16:45 | karma článku: 6,51 | přečteno: 381x
  • Další články autora

Petr Hariprasad Hajič

Řekni trpaslíček

Učím se hindsky a zkouším se učit i něco v sanskrtu. Ale mám velmi rád i svůj rodný jazyk a tak mě napadlo, vyzkoušet si Indy, jak se popasují s takovým malým milým a bezelstným českým pidižvíkem jakým trpaslík bezesporu je.

17.5.2024 v 6:00 | Karma: 7,00 | Přečteno: 191x | Diskuse| Kultura

Petr Hariprasad Hajič

Baterky, kam se podíváš

Poslední dekáda byla ve znamení obrovského nárůstu výroby baterií, tedy lépe řečeno, akumulátorů. Připadá mi to jako druhá elektrifikace. Na baterie bude po čase zřejmě všechno.

3.3.2024 v 8:00 | Karma: 7,63 | Přečteno: 360x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Petr Hariprasad Hajič

Tak co hoši a holkiíí, jakxte na tom s tem vodíkem?

Zelená vodíková produkce je další dílek do dekarbonizační skládačky udržitelného rozvoje. Byla jen otázka času, kdy na vodík dojde v praxi a loni nastala úplná exploze publicity. Toto třaskavé téma stojí za pozornost.

1.3.2024 v 8:21 | Karma: 8,98 | Přečteno: 319x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Petr Hariprasad Hajič

Strašák dekarbonizace a úplně zbytečná Pařížská dohoda

Nacházime se v procesu transformace energií. Týká se to všech odvětví - výroby elektřiny, průmyslu, dopravy. Změny podstatně ovlivňují ekonomiku všech zemí, přináší s sebou nutnost rozsáhlých investicí a nám utíká čas.

14.10.2023 v 14:33 | Karma: 7,21 | Přečteno: 352x | Diskuse| Životní prostředí a ekologie

Petr Hariprasad Hajič

Povídání o kohoutkovi a slepičce aneb český buran v Indii

Chcete poznat byrokratické záludnosti svojí či některé cizí země? Zkuste si online změnit některé údaje v bance nebo na úřadě. Máte o zábavu postaráno na několik měsíců. Je to fakt hustý, jak pravila ona pubertální slečna.

12.9.2023 v 12:00 | Karma: 14,89 | Přečteno: 556x | Diskuse| Cestování
  • Nejčtenější

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Nemocnému synovi vstříkla do krve vodu. Chtěla jsem, aby to skončilo, řekla

29. května 2024  13:51

Mimořádně nešťastný případ matky samoživitelky a jejího vážně nemocného dítěte řeší Městský soud v...

Ženě se do ruky zakousl pes. Muž, který jí přispěchal na pomoc, zvíře zabil

29. května 2024  15:12

Ženu v Žihli na Plzeňsku vážně pokousal volně pobíhající pes. Na pomoc jí přiběhl příbuzný, který...

Co budou dělat končící europoslanci? Zvažují zkusit politiku i návrat k profesi

30. května 2024

Premium Sedm současných europoslanců z jedenadvaceti se po nadcházejících volbách do parlamentních lavic v...

Otočka v Berlíně: deportace už nevadí. Němci zvažují posílat běžence do Afriky

30. května 2024

Premium V Německu dlouho bylo pravidlem, že britské plány na deportace žadatelů o azyl do africké Rwandy...

Ortel měl hrát v dětském zábavním parku, po tlaku rodičů koncert zrušili

29. května 2024  10:29,  aktualizováno  23:13

Pražský zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech ohlásil na 7. července koncert. U lunaparku,...

Opozice vyčetla Jurečkovi tvrzení, že lidé v penzi stráví v průměru 21,5 roku

29. května 2024  6:06,  aktualizováno 

Poslanci opozičního ANO se přeli s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL...

  • Počet článků 29
  • Celková karma 7,53
  • Průměrná čtenost 492x
Vychodil jsem ZŠ Boleslavova, která se pak přeměnila zvláštní školu, takže mohu směle prohlásit, že jsem vychodil budoucí zvláštní školu. Pak jsem chodil na Gymnázium Ohradní, do kterého mě nahnali rodiče (asi proto, abych nechodil do gymnázia Na Vítězné pláni s takovými živly, jako je Pavlíček s Kocábem, ale mohl do školy chodit s takovými případy jako je Tomáš Vorel, Mirek Kušiak, David Vávra a Eva Holubová) a marně se pokoušel o studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Od roku 1989 jsem žákem svámího Mahéšvaránandy a cvičím Jógu. Profesně se cítím programátorem. Kromě toho jsem hinduistický a ekologický sluníčkář.

Seznam rubrik