Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Havel a spol. pomáhají budovat Eurábii

Česká republika dohání západní Evropu a po jejím vzoru pomáhá budovat Eurábii - zasazuje se o všestranný rozvoj vztahů mezi Evropskou unií a arabským světem. Zdá se vám to jako sci-fi? Je to realita. Po českých ministerstvech koluje dvacetistránkový akční plán tzv. Aliance civilizací, který má napomoci sližování západního a muslimského světa. Materiál jednotlivým ministerstvům doporučuje konkrétní opatření k naplnění těchto cílů. Podporovateli tohoto projektu jsou lidé z okruhu exprezidenta Havla.  

Aliance civilizací vznikla v roce 2005 z iniciativy Španělska a Turecka pod záštitou OSN. "Hlavním motivem pro její vytvoření bylo podpořit porozumění a respekt mezi odlišnými společnostmi - především mezi muslimským a západním světem - přes jejich kulturní a náboženské odlišnosti, a přispět tak ke zmírnění napětí, které trápí mnoho regionů světa," píše se v úvodní kapitole materiálu, který se mi dostal do rukou.

Už při prvním prolistování textu, který nyní koluje pro jednotlivých resortech, je jasné, že jde o další projekt tzv. Eurábie, tedy konceptu postupného sbližování Evropy a muslimského světa, který byl započat pod vedením Francie v 70. letech a pokračuje - nyní už pod hlavičkou EU - dodnes. Proces podrobně popsala ve své knize "Eurabia. The Euro-Arab Axis" britská historička židovského původu Bat Ye´Or. 

V sedmém vydání této knihy se dokonce autorka přesně na tento španělský projekt odvolává. Ustanovující dokumenty projektu Aliance civilizací přetiskuje jako jeden z apendixů své knihy, která má dokázat, že Evropa aktivně pracuje na rozvíjení vztahů s arabským světem. Vzal jsem si knihu na dovolenou a když jsem na tuto zmínku narazil, zamrazilo mne. Uvědomil jsem si, jak je to vše reálné - stejný dokument o Alianci civilizací se nyní česká ministerstva snaží aplikovat do svých plánů.  - CELÝ DOKUMENT SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Česká republika, přistěhovalci, Romové

Česká republika začala aktivně participovat na aktivitách Aliance civilizací v lednu 2008, kdy se stala členem Skupiny přátel Aliance civilizací. Tu tvoří asi osmdesátka členů OSN včetně všech členských zemí EU.

Není příliš jasné, z jakého důvodu se ČR začala ve věci více angažovat, když s přistěhovalectvím nemá zatím téměř žádné zkušenosti, navíc od konce druhé světové války je český národ homogenním, kde - až na romskou - téměř neexistují jiné národnostní menšiny. Materiál to sám přiznává a v praktickém naplňování cílů Aliance tak spíše vybízí k řešení romské otázky.

"Tato skupina obyvatel je totiž nejčastějším objektem rasově motivovaného diskriminačního chování většinového obyvatelstva zejména ve vzdělávání, na trhu práce a realitním trhu. Zároveň je objektem množství rasových předsudků. Těmito charakteristikami se blíží k tématům Aliance civilizací, zvláště rasovým předsudkům vůči imigrantům a jejich odlišnému kulturnímu zázemí," tvrdí dokument.

Obhájci Aliance také tvrdí, že ČR má k myšlenkám Aliance velmi blízko už díky zkušenostem multikonfesního prostředí a tradicím předválečného Československa, stejně jako prý díky klidnému rozdělení federace v roce 1993. A také kvůli vstřícnému postoji k židovské komunitě. Odkazuje se též na tradici havlovské platformy Fórum 2000.

"Přestože po celou dobu existence samostatné republiky vzrůstá ve společnosti také počet muslimů, napětí ze středního východu se na naše území v násilné podobě nepřenáší. Naopak řada muslimských azylantů například z oblastí bývalého Sovětského svazu nebo z Bosny a Hercegoviny ukazují naší společnosti neagresivní a přístupnou tvář islámu. Právě absence radikální a fundamentálně vyhrocené muslimské populace dává České republice příležitost poučit se z vývoje v jiných evropských státech a započít včasný dialog a preventivní kroky k porozumění islámskému světu," tvrdí materiál. Ne tedy přizpůsobení imigrantů českým zákonům, ale porozumění islámskému světu má být podle věrozvěstů Aliance civilizací cestou k poklidné koexistenci Čechů s muslimy.

Materiál sám přiznává, že je na tom Česká republika dobře. Ale stále je prý co zlepšovat. "Přestože je Česká republika státem přijímajícím na svém území stovky tisíc migrantů, dává široký prostor médiím, neomezuje svobodu slova a reformuje a modernizuje školský systém k výchově k toleranci a proti rasismu, je zde stále prostor pro zlepšení," říkají tvůrci materiálu. "Česká republika pokládá Alianci civilizací za perspektivní multikulturní projekt s cílem posílit dialog kultur a náboženství a umírňovat tak extremismus a překonat nedůvěru, strach a bariéry primárně mezi západním a islámským světem," tvrdí také.

Mediální propaganda

Pro Českou republiku proto příznivci multikulturalismu vypracovali akční plán Aliance civilizací v České republice (tzv. APAC) pro rok 2009-2010. Má čtyři oblasti priorit - média, migraci, mládež a vzdělávání.

Média nemají vytvářet stereotypy a jitřit vztahy mezi skupinami. V oblasti imigrace má ČR v rámci Aliance podporovat koncepci migrační politiky "s ohledem na možnosti české ekonomiky a s návaznými integračními programy, které usnadní migrantům přístup k občanským právům za cenu respektu k liberálně demokratickým hodnotám."

Mládeži chce poskytnout příležitosti "setkávat se, poznávat jiné kultury a učit se spolupracovat na různých úrovních". A v rámci vzdělávání pak chce zajistit, aby lidé získávali "správnou představu o jiných kulturách, aby dokázali reagovat na demagogii zhoubných ideologií a aby přehodnotili dosud preferovaný model etnicky a kulturně exkluzivního národa".

Na tvorbě tohoto akčního plánu se podílela Rada vlády pro národnostní menšiny a jejím prostřednictvím Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo kultury. Jeho realizace bude prý zajišťována sekcí pro lidská práva ministra pro lidská práva (Úřad vlády) v čele s národním koordinátorem, který je podřízen tomuto ministrovi, a odborem pro OSN Ministerstva zahraničních věcí.

Obecné cíle a hlavní nástroje k jejich naplnění
Obecné cíle APAC lze definovat následovně:
- podpora mezikulturního dialogu jakožto procesu, v jehož rámci mohou všichni lidé zlepšit
svou schopnost vyrovnat se s otevřenějším, ale i komplexnějším kulturním prostředím, ve
kterém v různých státech, jakož i v rámci jednotlivých států, vedle sebe existují různé
kulturní identity a vyznání;
- zdůraznění mezikulturního dialogu jakožto příležitosti přispět k rozmanité a dynamické
společnosti a využívat jejích výhod, a to nejen v Evropě, ale i ve světě;
- zvýšení povědomí všech, a zejména mladých lidí, o tom, jak je důležité rozvíjet aktivní
evropské občanství, otevřené světu, respektující kulturní rozmanitost a založené na
společných hodnotách v EU;
- zdůraznění přínosu různých kultur a projevů kulturní rozmanitosti ke kulturnímu dědictví
a životnímu stylu v členských státech;

Havlem adoptované dítě

Zajímavé je na celé záležitosti i to, kdo stojí v pozadí tohoto projektu. Evidentně je onou osobou exprezident Václav Havel, který ostatně napsal i preambuli tohoto materiálu. V projektu se dále angažuje skupina lidí Havlovi názorově blízkých, kteří vždy vystupují po jeho boku.

Jedním z nástrojů naplňování Akčního plánu Aliance civilizací totiž bude stálá konference pro mezikulturní a mezináboženský dialog a proti politickému extremismu a rasismu. Ta bude vedena ministrem pro lidská práva (Michael Kocáb) a bude soustřeďovat "přední české experty na tato témata". Konference bude projednávat otázky týkající se témat Aliance civilizací se zaměřením na české priority a bude navrhovat jejich systémová řešení.

Ze seznamu členů této konference je jasné, že celý projekt je dílem Havlova fanklubu. Najdeme zde kromě Havla samotného také Tomáše Halíka, Ivana Gabala, Jiřinu Šiklovou, Jana Rumla, Petra Pitharta, Jacquese Rupnicka, Jana Hartla, Jana Švejnara, Tomáše Sedláčka, Otakara Motejla, Petra Uhla, Šimona Pánka, Vladimíru Dvořákovou, Annu Šabatovou a další. Mezi experty je počítán i levicový filosof Václav Bělohradský či "nezávislý" expert Ondřej Cakl.

Z šestadvaceti členů stálé konference je tak více než polovina tvořena příznivci "Pravdy a lásky", zbytek jsou jejich sympatizanti. Havlův vliv je zřejmý i z toho, že stálá konference bude podle Akčního plánu navazovat "na výsledky mnohaleté práce na platformě Fórum 2000, které se pod záštitou prezidenta Václava Havla věnuje tématům Alianci civilizací blízkým."

Akční plán 2009-2010

Vybírám zde několik konkrétních bodů tohoto akčního plánu, které snad ani nepotřebují komentář:

- Jako výraz podpory pro osobnosti, neziskové organizace, média či obce vystupující statečně proti projevům rasismu a xenofobie vznikne cena ministra pro lidská práva udělovaná půlročně. Odměnou pro výherce (zástupce vítězného subjektu) bude možnost účasti na setkání Aliance civilizací v rámci vládní delegace. Spolu s cenou ministra pro lidská práva bude vyhlášena na mládež orientovaná soutěž
o nejlepší video (v délce do 5 minut) s tematikou lidských práv, migrace, boje proti rasismu a xenofobii.

- Podporovat činnost pracovní skupiny pro multikulturalitu a vzdělávání cizinců, jejímiž členy jsou odborníci v problematice multikulturality a vzdělávání cizinců, zástupci neziskových organizací a resortem přímo řízených organizací, České školní inspekce, azylových zařízení a pedagogických pracovníků. Tato skupina se zabývá aktuální multikulturní problematikou ve školství a vzděláváním cizinců.

- Zdůrazňovat princip respektu k diversitě v rámcových vzdělávacích programech především v oblasti průřezového tématu multikulturní výchovy, nastavení principu sociálně-inkluzívních hodnot také při vytváření metodických materiálů a učebnic.

- Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování zranitelných skupin imigrantů, zejména žen a dětí.

- Asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory rozvoje vztahů mezi cizinci a členy majoritní společnosti v rámci jejich sociálního začleňování.

- Účastnit se implementace společných programů EU v rámci Aliance civilizací. (tedy konkrétní eurábijské projekty uvádět do českých poměrů, pozn. ABB).

- asistovat při poskytování dotací a podporovat projekty v rámci programu podpory kulturním aktivitám příslušníků národnostních menšin žijících v České republice.

Mediální policie

Z materiálu je rovněž patrné, že příznivci Aliance civilizací chtějí monitorovat média a vyhledávat ta, která jsou podle jejich úhlu pohledu xenofobní.

Vytkli si za cíl "asistovat při projektech občanského sdružení Média 007". Náplní jeho činnosti je především "průběžný monitoring veřejnoprávní mediální scény a analýzy nevyvážených či diskriminujících mediálních produktů. Aktivity sdružení Média 007 mají za úkol kultivovat jak českou veřejnoprávní tak komerční mediální scénu."

Aliance civilizací chce také spolupracovat se specializovanými weby, jako je Migrace Online, asistovat při projektech a spolupracovat s nevládní neziskovou organizací Multikulturní centrum Praha, podporovat výzkumná a diplomní/disertační témata související s prioritami Aliance civilizací na univerzitách a vyzývat univerzity k jejich publikování. Zvláště chce spolupracovat s Ústavem Blízkého východu a Afriky FF UK.

Podporovat chce také doplnění kurikula středních a vysokých škol, zejména humanitně orientovaných, o předměty rozvíjející multikulturní výchovu jako jeden z prostředků vytváření společenské atmosféry tolerance.

Co je Aliance civilizací
Aliance civilizací vznikla v roce 2005 z iniciativy Španělska a Turecka pod záštitou OSN. Hlavním motivem pro její vytvoření bylo podpořit porozumění a respekt mezi odlišnými společnostmi - především mezi muslimským a západním světem - přes jejich kulturní a náboženské odlišnosti, a přispět tak ke zmírnění napětí, které trápí mnoho regionů světa. Konzultace skupiny států a organizací se statutem stálého pozorovatele při OSN ohledně iniciativy Aliance civilizací vedly k ustanovení Skupiny přátel k podpoře Aliance civilizací. Skupinu přátel tvoří více než 80 členských států OSN, včetně všech členských států Evropské unie, a mezinárodních organizací. Skupina zajišťuje aplikaci doporučení Skupiny vysoce postavených osobností prostřednictvím mezinárodního společenství jako celku, stejně jako
aplikaci Akčního plánu navrženého zvláštním představitelem pro Alianci civilizací, Jorgem Sampaiou.
Pod záštitou generálního tajemníka OSN Kofiho Annana byla v roce 2005 vytvořena Skupina dvaceti vysoce postavených osobností. Skupina prezentovala v listopadu 2006 v Istanbulu zprávu analyzující kořeny polarizace mezi společenstvími a kulturami a navrhující praktický akční program k řešení těchto problémů, ve které identifikovala čtyři oblasti mající důležitou roli při snižování napětí mezi jednotlivými kulturami: vzdělávání, mládež, média a migrace.
V dubnu 2007 jmenoval generální tajemník OSN Ban Ki-moon bývalého portugalského prezidenta Jorge Sampaia zvláštním představitelem pro Alianci civilizací. Jorge Sampaio vyzval členské státy Skupiny přátel Aliance civilizací (schází se v New Yorku jednou ročně na ministerské a dvakrát za rok na velvyslanecké úrovni), aby vytvořily národní plány v duchu hodnot a cílů Aliance a stanovily národního koordinátora, který bude za danou oblast odpovědný.
Česká republika začala aktivně participovat na aktivitách Aliance civilizací v lednu 2008, kdy se stala členem Skupiny přátel.
(oficiální dokument Aliance civilizací)

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Adam B. Bartoš | pátek 4.9.2009 0:32 | karma článku: 37,15 | přečteno: 7511x
  • Další články autora

Adam B. Bartoš

Směřujeme ke světovládě. Havel tleská, Klaus varuje

Nedávno uběhnuvší dvacetileté výročí sametové revoluce bylo příležitostí pro oba naše žijící prezidenty a věčné to názorové souputníky, aby veřejnosti opět představili svůj světonázor a obhájili dosavadní politické kroky. A jak už to tak při rekapitulacích bývá, oba zároveň pohlédli do budoucnosti.

28.1.2010 v 22:27 | Karma: 29,94 | Přečteno: 3351x | Diskuse| Ostatní

Adam B. Bartoš

O svobodě slova

Vážený pane eurokomisaři, vážené dámy a pánové, drazí přátelé, přemýšlel jsem, co po všech těch vzletných slovech i zajímavých informacích, které tu zazněly na dřívějších setkáních, říci, aby to mělo hlavu a patu a bylo pro Vás zajímavé.

16.12.2009 v 15:53 | Karma: 35,41 | Přečteno: 3979x | Diskuse| Ostatní

Adam B. Bartoš

O Wilderse nejde, problém je v nás

Co je to za svobodu slova, za volný pohyb osob, kterými se slavná Evropská unie tak pyšní, když v praxi nefungují? Když se může stát něco tak skandálního, jako že ministryně vnitra nevpustí na území země, která je členem EU, poslance a předsedu parlamentní strany jiné členské země EU, navíc když onen přicestuje na pozvání poslance první země. Asi něco takového si řekli organizátoři pozvání Geerta Wilderse do České republiky. Nad Británií si poklepali na čelo, mávli nad ní rukou. My vám ukážeme, že v zemích střední Evropy ještě není vše ztraceno a že máme více odvahy, než postdemokratické země Západu. Asi tak nějak vznikl nápad pozvat odvážného holandského politika do Česka.

29.11.2009 v 23:14 | Karma: 39,94 | Přečteno: 4003x | Diskuse| Politika

Adam B. Bartoš

Kavalírová za normalizace publikovala pod hlavičkou ministerstva

Předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová měla za normalizace na ministerstvu práce a sociálních věcí významné postavení. V roce 1973 zde dokonce vydala sborník přednášek. A ačkoli kritikům v konfederaci vyčítá údajné členství v KSČ, sama žila s muži spjatými s režimem.

13.10.2009 v 21:48 | Karma: 21,51 | Přečteno: 2735x | Diskuse| Ostatní

Adam B. Bartoš

Vakcíny pro Česko? Politici kývou ze strachu

V Česku si dosud virus prasečí chřipky nevyžádal ani jednu oběť, přesto země utratí za očkovací látky stovky milionů korun. Kromě prostořekého Davida Ratha se ale málokdo opováží rozhodnutí vlády kritizovat. Je to obchod se strachem, připustil před časem na vládě tehdejší premiér Mirek Topolánek, když pro vakcíny zvedal ruce.

21.8.2009 v 22:18 | Karma: 34,59 | Přečteno: 4954x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

Drahé a rezavé, řeší Ukrajinci zbraně z Česka. Ani nezaplatili, brání se firma

18. května 2024  12:02

Premium České zbrojařské firmy patří dlouhou dobu mezi klíčové dodavatele pro ukrajinskou armádu i tamní...

Královna fetiše rozdráždila Ameriku. Její fotografce se klaní i feministky

22. května 2024

Seriál „Nejkrásnější fotografka“ či „nejlepší pin-up fotografka na světě“. Taková čestná přízviska si...

Turisté si zajeli do Afghánistánu. Střelci část Evropanů povraždili i s průvodci

18. května 2024  17:57

Neznámí ozbrojenci v pátek večer v provincii Bámján v centrální části Afghánistánu zabili tři...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Vrtulník íránského prezidenta havaroval v mlze, záchranáři po něm pátrají

19. května 2024,  aktualizováno  22:16

Aktualizujeme Na severozápadě Íránu pokračuje rozsáhlá záchranná operace poté, co zde zmizel vrtulník s íránským...

Komu spadne do klína západ Afriky? Ve hře o vliv je průmysl i dezinformace

26. května 2024

Premium Od spolupracovníka MF DNES v Africe Pozvolný odchod Francie ze západní Afriky je hotová věc. Zcela nahradit francouzský vliv ale bude...

Čechů ubývá, rodí se méně dětí. Není čas na sex a vztahy, vysvětlují odborníci

26. května 2024

Premium Stále více žen v Česku nemůže otěhotnět nejen z důvodů onemocnění, ale i kvůli odkládaní...

První barevná fotka zmizela v hlubinách času. Už ji nikdy nikdo neuvidí

26. května 2024

Seriál Je to jen pruhovaná stuha na tmavém pozadí, přesto představuje zásadní moment ve vývoji barevné...

V metru ve stanici Náměstí Republiky spadl do kolejiště člověk, provoz byl zastaven

25. května 2024  22:38,  aktualizováno  23:28

„Na stanici metra B spadl do kolejiště člověk. Provoz metra je přerušen v úseku Smíchovské nádraží...

  • Počet článků 14
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 3993x

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky