Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Hodnoty Karla Janečka

Mudr. Petr Příhoda, křesťanský pedagog a psychiatr, jehož si už dlouhá léta vážím, nedávno promluvil v Českém rozhlase 6 a poté uveřejnil na stránkách Parlamentních listů článek na téma Fenomén Karel Janeček. Přestože k němu mám naprostý respekt, vážím si jeho práce i výchovného působení na lékařských fakultách při vyučování lékařské etiky, v tomto případě však s jeho „zdrženlivými sympatiemi“ k činnosti Karla Janečka budu velmi polemizovat. Ale od začátku – o neutěšeném stavu naší společnosti Petr Příhoda říká: „Dá se proti tomu něco dělat? Jednou možností je působení na sebe sama a na své nejbližší okolí. Tzv. drobná práce. Masaryk říkával „práce drobná“ a velmi si jí vážil. Tak začínalo naše národní obrození, zejména ten jeho proud, který nás postupně přetvořil v moderní kulturní národ. Trvalo to tři čtyři generace.“

Nyní však přichází na scénu jako Deus ex machina dosud málo známý geniální matematik a pohádkově zbohatlý podnikatel Karel Janeček, který evidentně nechce jít Masarykovou cestou drobné práce a trpělivé kultivace národního charakteru. Má na mysli něco docela jiného – převratnou změnu našeho politického systému, pomocí které by bylo možno do rozhodujících politických pozic vyzdvihnout dle jeho slov „slušné lidi“. Chce také vytvořit novou ústavu. Pomoci mu má rozpoutání celonárodní diskuze o hodnotách a posupné nabalování dosud mlčící masy (Janeček doufá v získání přízně ca 2 milionů lidí). Stávající prohnilá politická reprezentace pak bude muset, podle mínění K. Janečka, toto hnutí respektovat a uvolnit mu cestu k moci. Pan Janeček chce u nás, zdá se, iniciovat jakousi gándhíovskou revoluci vsedě. Náš novodobý „buditel“ k náboru lidí používá jakési „spanilé jízdy“ po českých a moravských městech, informačních technologií – především internetu, a rétoriky, založené na „pozitivních hodnotách“. A více než to - postavil se do role morálního arbitra, aby „identifikoval“ hlavní škůdce naší společnosti. Z jeho pohledu jsou jimi téměř všichni politici, „zlojedem“ - škůdcem číslo jedna, prý pak současný president Václav Klaus. Součástí jeho mise je, jak vidno, také dehonestace autorit. O co se však opírá ve svém hodnocení? Jaká jsou jeho východiska?

Prozkoumáme-li myšlenkové pozadí jeho „pozitivní evoluce“, není obtížné jeho najít jeho zdroje. (V následujícím textu v budu zásadě parafrázovati myšlenky teoretika umění H.R. Rookmaakera z jeho knihy Moderní umění a smrt kultury): Především – charakteristické pro něj je, že podobně jako jiní lidé, kteří chtějí lepší svět a protestují proti současnému stavu společnosti, bojuje proti společenskému zlu, jehož je paradoxně on sám nositelem. Původ tohoto zla je totiž v osvícenství. Tehdy vznikla představa, že všechny hodnoty a normy jsou v zásadě společenské a že člověk má svobodu žít si, jak si přeje (za předpokladu rovnosti mezi lidmi). Takže by neměly být nejen žádné války, chudoba a diskriminace, ale ani žádné zábrany, omezení a autority. V osvícenství rovněž vznikla představa, že svět spěje od horšího (primitivnějšího) stavu k lepšímu (vyšší formě civilizace), kterou sdílí K. Janeček.

Plodem osvícenství je tedy skutečnost, že společenské normy ztratily svůj pevný základ, který do té doby vycházel z biblických hodnot tak, jak je definovalo napřed Desatero a později evangelium Ježíše Krista. Místo toho bylo řešení hledáno v tzv. společenské smlouvě (Hobbes, Rousseau). Přijetím jejich konceptu ztratila autorita jakýkoli smysl. Dnes už zcela převládá tvrzení, že není možno formulovat zákon pro někoho jiného. Každý jsme sám pro sebe zákonem, protože autorita ztratila hodnoty, na kterých byla závislá. Tak jsou smeteny zbytky důstojnosti ve státě, společnosti a rodině. Myšlenky z osvícenství vzešlých společenských reformátorů jsou často – tak je tomu i v případě Karla Janečka – idealistické a usilují o lepší svět, ale v praxi nefungují. Lépe řečeno, fungují, ale směřují k zhroucení naší společnosti. Existují statistiky, které dokazují, že úroveň morálky je nižší, případně že se zcela rozpadla, že roste zločinnost, trestná činnost mladistvých, cizoložství, rozvodovost, homosexualita. Někteří apologeti „lepších zítřků“ na to reagují tvrzením, že na těchto věcech vlastně už nezáleží, že tradiční morální normy už neplatí. Nahrazují je jakýmisi „soft“ normami „pozitivního myšlení“ jako je (absolutní) svoboda, (volná) láska, (bezbřehá) tolerance, (bezbožná) humanita, s velmi protikladnými výsledky: „Aby byla umožněna svoboda (jedněch), je svoboda (druhých) potlačována. K tomu, aby bylo skoncováno s násilím a válkou, se používá násilí („humanitární bombardování“ Srbska). Svět je třeba změnit... ale jen nemnozí mají nějaký skutečný, realizovatelný návrh, jakou cestou se vydat a jak by měl nový svět vypadat.“

Uvědomíme-li si náladu dnešní doby (psal prorocky již v roce 1975 ! Rookmaaker), patrně nás upoutá, jak mnohé z toho, zla, které vnímáme kolem sebe, se zdá být ozvěnou slov, zapsaných v biblické Apokalypse. Vidíme člověka, jak vykřikuje své utrpení, utíká a skrývá se ve skalách a horách, a přesto se lidé neodvracejí od výtvorů svých rukou, od svých vražd, ani čarování, necudností ani krádeží (Zj. 9,20-21). Představy K. Janečka, že za tento stav věcí mohou jacísi „zlojedi“ se svými „zluhy“, kteří prý rozvrátili dosud existující hodnoty, jsou z hlediska výše uvedené analýzy zcela mimo realitu. Jak je zřejmé, skutečné, věčně platné (nikoli „soft“) hodnoty byly v průběhu uplynulých 200 let krok za krokem demontovány společenskými procesy, byly likvidovány pod praporem revolučního boje za lepší zítřky: „Musíme si samozřejmě uvědomit, že revolucí je už i samotná změna morálky, která odhaluje rychlost odkřesťanštění západního světa... Společnost, v níž je vše dovoleno, je důsledkem (tohoto procesu), nikoli příčinou...“

Dnes jsme tak silně zasaženi duchem extrémní tolerance, že se téměř bojíme užít silných kritických slov na adresu negativních společenských jevů, jak je např. použil apoštol Pavel, když prorocky popsal naši dobu: „Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš, než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat“ (2. list Tim 3,2-5). „Pavel pokračuje a mluví o lidech, kteří by se pořád chtěli učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Musíme si také uvědomit, jak blízko je duch naší doby tomu „zlému“ (Antikristu), kterého Pavel popisuje v jiném listě jako toho, který přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kteří jsou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu...“ píše dále Rookmaaker.

Nedá mi to, abych závěrem neporovnal následující dva přístupy: projekt pro změnu společnosti „Vlny evoluce“ pana Janečka s jiným „projektem“ změny společnosti - Božím královstvím Ježíše Krista. Oba protagonisty, jak se zdá, něco spojuje – hodnoty (ale jejich definice toho, co pokládají za správné hodnoty, se zásadně liší), zcela je ale rozděluje cesta, kterou si zvolili pro jejich uskutečnění ve společnosti. Karel Janeček je převědčen, „že již brzo se podaří změnit etické hodnoty většiny lidí. Čím dál tím více lidí začíná chápat to, že se slušné chování vyplatí. Máme obrovskou šanci, že tento fakt pochopí většina národa, nastane historická pozitivní změna a život v naší zemi dosáhne historicky ojedinělé kvality.“ Opírá se o mimořádné finanční zdroje (bez nich by to nešlo, argumentuje) a chce dosáhnout změny společnosti „zvnějšku“ - změnou politického systému – vlastně svým způsobem politickým převratem, byť nenásilným.

Naproti tomu Ježíš Kristus se neopíral o žádné zdroje finanční, měl ale jiné zdroje, o jakých se K. Janečkovi ani nesní – přístup k nekonečné moci a lásce Boží. Jím hlásaná změna společnosti (Boží království) měla být dosažena zevnitř – proměnou lidských srdcí. Karel Janeček se domnívá (nebo alespoň prohlašuje), že lidé jsou v podstatě dobří, jen jejich potenciál je nevyužit vinou špatného politického systému, který ovládají zlojedi. Ježíš Kristus, v příkrém protikladu k této myšlence, nepokládal žádného člověka za svého nepřítele – jeho jediný soupeř nebyl „z masa a krve“ - byl jím Boží protivník, tedy duchovní bytost – satan. Na rozdíl od K. Janečka si ale o povaze lidské přirozenosti nedělal žádné iluze – věděl, že lidé, ať chtějí, nebo nechtějí, jsou zajatci hříchu a ačkoli touží konat dobro, jejich skutky jsou zlé. Když však činí pokání a „obrátí se“, mohou naplnit plán pro svůj život a nalézt své místo v Božím království. Byl si ale vědom, že teprve jeho obětí za hřích světa bude skrytý potenciál člověka uvolněn – vnitřní obnovou, novým narozením jeho následovníků z Ducha, jenž sestoupí na svět, až On, po splnění svého úkolu, ze světa odejde.

Karel Janeček se místo na Boha velmi spoléhá na rozvoj vědy a technologií, což prý uvolní dosud netušeným způsobem lidské možnosti. Avšak: „Naše prosperující společnost, naše moderní věda, bezpečí, zdraví, naše šikovná zařízení a luxus převyšující možnosti bohatých a mocných králů minulosti... neučinily člověka lidským a svobodným, ale zmanipulovatelným, plastickým, protože v tom je duch doby.“ Navíc počítačové technologie, které dnes skrze čipy v našich počítačích, noteboocích, tabletech a mobilech mohou hlídat každý náš krok, každé naše slovo a zapsanou myšlenku, jsou ještě větší hrozbou pro lidskou svobodu, než byly prošpiclované totalitní režimy nedávné minulosti.

Když takto zkoumám duchovním pohledem projekt Karla Janečka, je zřejmé, jak jsou mezi cestou následování Krista a „Vlnami pozitivní evoluce“ jen velmi povrchní podobnosti. Jsem proto v této souvislosti velmi udivený jeho podporou v některých křesťanských médiích – nejen ze strany P. Příhody, ale jsou zde i sympatizující články na Křesťanu dnes, podbízivý rozhovor v pořadu „Uchem jehly“ apod. V posledku na jedné straně sice mohu svým způsobem ocenit snahy Karla Janečka o zlepšení klimatu v naší společnosti, ale na druhou stranu jsem naprosto skeptický k tomu, že by jeho snahy přinesly skutečné dobro. Naproti tomu, pokud v nějaké zemi došlo k „probuzení“ a obrácení jejího obyvatelstva skrze autentické křesťanství, ovoce tohoto probuzení leckdy přetrvávalo ve vysoké etické úrovni a prosperitě těchto národů po staletí.

Autor: Martin Pinc | středa 12.12.2012 13:30 | karma článku: 18,90 | přečteno: 1687x
  • Další články autora

Martin Pinc

Na hrabalovské téma

Níže uvedený text, který zde zřejmě poprvé a velmi opožděně publikuji u příležitosti stého výročí narození Bohumila Hrabala, je dílem mého slovutného tchána, středoškolského profesora českého jazyka a literatury, pana Miloše Hoznauera. Ve zkratce ukazuje klikatou cestu, po které putovala naše literatura v poválečné době.

27.3.2014 v 22:10 | Karma: 11,39 | Přečteno: 726x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Česká vláda a juvenilní justice

Naše masmédia se tak jako vždy i v nedávných dnech široce zajímala o mnohotvárný život v naší zemi - všechna významná média (televize, noviny, internetové portály) například výborně zpravodajsky pokryla masovou demonstraci (3 osob) proti presidentu Zemanovi v Ostrově v Karlovarském kraji. Proto není divu, že jim občas unikají tak nepodstatné otázky, jako je reálná hrozba likvidace rodin prostřednictvím všemocné "juvenilní justice". Naproti tomu na nedávném zasedání naší vlády byl s velkou pozorností projednáván dopis, zaslaný sdružením "Slovanská kulturní tradice" (podpořený dalšími organizacemi a jednotlivci) a z reakce vlády je zřejmé, že jí tato otázka a její dopady na naši společnost není lhostejná - viz přiložená odpověď.

16.1.2014 v 15:00 | Karma: 22,99 | Přečteno: 2123x | Diskuse| Ostatní

Martin Pinc

Otcové na odstřel?

Chování dětí a mladých lidí se v dnešní době vymyká tomu, co se dříve pokládalo za normální. Berou drogy, mají sklony k násilí, nedokážou navázat trvalé vztahy a v životě jim chybí perpektiva. Mezi odborníky se stále více prosazuje názor, že příčinou tohoto problému je do značné míry nepřítomnost otce v rodinách – ať už fyzická, nebo emocionální. Výchova dětí není jen úloha ženy, jak se to dnes často předkládá, a otec má v rodině mnohem vyšší poslání, než jen zabezpečovat příjmy a řešit technické problémy v domácnosti. Tak dlouho byla moderními „vychovateli“ propagována „bezkonfliktní výchova“, tak dlouho vykřikovali, že máme děti nechat, ať si dělají, co chtějí, že jejich neposlušnost je „žádoucí způsob, jak mohou nalézt sebe sama“, až jsou dnešní rodiče, a zvláště otcové bezmocní: Autorita se stala něčím zakázaným – otec má být kamarádem svých dětí, tím, který jim se podbízí, stal se „měkkým“ a beztvárným.

16.8.2013 v 14:30 | Karma: 36,78 | Přečteno: 5087x | Diskuse| Kultura

Martin Pinc

Stereotypy, které se nezakládají na pravdě?

Podle sociologa Zdeňka Slobody ze společnosti Proud biologické rozdíly mezi mužem a ženou jsou irelevantní. Mužství a ženství jsou jen společenské konstrukty. Jinak si jeho výrok neumím vysvětlit. Muž a žena ovšem nejsou nějaké role, které dotyční „hrají“, jak se nám snaží vnutit lidé typu pana Slobody. Mají prý vědecký podklad: Ohánějí se totiž výzkumy sociologů, které prý ukázaly, že děti dvou matek či otců nemají s určením role svých rodičů problém. Otázka stejného pohlaví prý neexistuje, vše je jen věc dohody kdo nakoupí, vypere, uvaří, vyzvedne dítě ze školy či ho dovede do kroužku.

20.6.2013 v 20:20 | Karma: 36,55 | Přečteno: 3678x | Diskuse| Společnost

Martin Pinc

Demonstrace v Paříži proti homo-sňatkům

Za okázalého nezájmu našich mainstreamových médií probíhají už několik měsíců ve Francii protestní demonstrace proti homo-sňatkům a adopci dětí homosexuály. Pokud se nějaká informace vypíchne, pak je to sdělení, že prý „tvrdé jádro demonstrantů“ tvoří ultrakonzervativní „homofóbové“, kteří prý měli hodinu po skončení demonstrace zaútočit na sídlo socialistické strany a skandovali výzvy za odstoupení prezidenta Hollanda.

28.5.2013 v 13:00 | Karma: 41,16 | Přečteno: 4247x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Tři dny v práci, poté domů s majákem. Ministr Bek jel záchranářskou uličkou

19. června 2024

Premium Ministerstvo školství proplácí coby přespolnímu politikovi Mikuláši Bekovi (STAN) přes 57 tisíc...

Policie o střelci na FF UK: Otce zavraždil kvůli obecné zášti. Nechybili jsme

20. června 2024  17:31,  aktualizováno  22:41

Pachatel střelby na fakultě neměl konflikt se svým otcem před tím, než ho zavraždil. Motivem byla...

Slovenští poslanci schválili přeměnu RTVS v STVR. Zbývá jen Pellegrini

20. června 2024  21:10,  aktualizováno  22:13

Slovenská sněmovna ve čtvrtek večer hlasy vládních poslanců schválila nový zákon o veřejnoprávní...

Umaštěnost jako od Turka, pánové si rozumí, reagoval Kolaja na Vondrův „kec“

20. června 2024  22:05

Marcel Kolaja, lídr Pirátů v uplynulých evropských volbách, se vyjádřil k genderově zaměřenému...

„Řezač z Erfurtu“ ve špinavém bytě kastroval muže, ti mu za to platili

20. června 2024  20:38

Před soudem v Německu ve čtvrtek stanul pětasedmdesátiletý důchodce obžalovaný z toho, že mužům na...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 257
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2304x
Moje krédo je podle NZ, listu Filipským 3,14: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši."