V sevření Státní bezpečnosti totalitní ČSSR

Celý svůj život jsem zasvětil boji proti komunizmu a proti lidské blbosti! Ačkoli v prvním případě jsem se stal spoluvítězem „studené války“, v druhém případě jsem dodnes nedosáhl žádného hmatatelného úspěchu...

V bývalém Západním Berlíně jsem přispíval svými antikomunistickými glosami do amerického vysílače RIAS (Radio In American Sector, CIA) a SFB (Sender Free Berlin, britský okupačný sektor, British Intelligence Service).

Při jedné z návštěv ČSSR jsem byl dne 03.11. 1982, zatčen, 5 hodin vyslýchán a poté, coby „nežádoucí antisocialistický živel“ z ČSSR na 5 roků vyloučen...

StB mě vedla pod krycím jménem „Tlumočník“ a hodnotila mne tímto způsobem: „Zavádění diskuze na téma lidská práva a demokracie“, „Je ortodoxní katolík, zastává názory tzv. panevropanismu (sjednocení Evropy pod vedením NSR), Objekt SPO TLUMOČNÍK navštívil v srpnu 1979 Jemnici, kde navázal řadu styků s civilními osobami. Bylo zjištěno, že ve městě Jemnice je dislokován vojenský útvar (VÚ) 7481, který již v minulosti byl objektem zájmu vojenských přidělenců a diplomatů z USA a Kanady. „ Při fotografování...došlo k průletu L-39. Letoun prováděl přistávací manévr na letišti Aero Vodochody a byl tudíž nízko nad zemí. Objekt pohotově reagoval tím, že se snažil přistávající letadlo vyfotografovat a projevil zájem o typ letadla. Prověrkou BERWIDA bylo zjištěno, že jde o osobu nepřátelsky smýšlející, v jejíž činnosti lze spatřovat porušování zákonů ČSSR a zájmů světové socialistické soustavy“. „V jeho činnosti lze též spatřovat obhajobu fašismu“.

Podal jsem si žádost o uznání statutu účastníka 3. odboje.

Celé 4 roky se nedělo vůbec nic.

Potom jsem obdržel, prostřednictvím tzv. „Etické komise České republiky“, vedené předsedou doc. JUDr. Janem KUDRNOU, Ph.D., zamítnutí...

Něco tak absurdního, hloupého a nekompetentního nějaké postkomunistické organizace se mně nikdy nedostalo do rukou. Obsah pomlouvačného a urážlivého pamfletu, připomíná hodnocení „prodloužené ruky“ KSČ...

Zde je „přísně tajné“ hodnocení mojí osoby, prostřednictvím Správy StB, Praha, odbor 3a, 4 oddělení, ze dne 10.12. 1982:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Správa StB P r a h a

3a odbor, 4. oddělení Dne 10.12. 1982

PŘÍSNĚ TAJNÉ

Prvopisem

Počet listů: 3

Přílohy: 1

Vyhodnocení spisu PO r.č. 29661 krycí jméno TLUMOČNÍK

SPO r.č. 29661 krycím jménem TLUMOČNÍK byl zaveden dne 16.5. 1978 na osobu:

BERWID Jan Nepomuk, nar. 26.3. 1946 v Praze, státní příslušník NSR, bez trvalého pracovního poměru (překladatel senátu, prokuratury, policie) bytem NSR 1 Berlín 44, Bürknerstrasse 27.

Důvodem k založení spisu bylo provokativní jednání BERWIDA ve Sportovní hale ČSTV při jeho pobytu v ČSSR při příležitosti MS v ledním hokeji ve dnech 25.4. - 7.5. 1978. V přítomnosti sovětských turistů provokoval svým projevem o svobodě a humanismu, zaváděl diskuse na téma lidská práva a demokracie.

Prověrkou jeho osoby bylo zjištěno, že se jedná o bývalého čsl. občana Jana KOPECKÉHO, který se od roku 1970 zdržoval v zahraničí bez povolení čsl. úřadů. V roce 1972 mu bylo dodatečně povoleno vystěhování do NSR. Je ortodoxní katolík, zastává názory tzv. panevropanismu (sjednocení Evropy pod vedením NSR). Jak sám uvádí, jsou tyto názory blízké Ottovi Habsburskému, se kterým se dle jeho vyjádření několikrát setkal.

V době od května do června 1976 byl k podchycení styků BERWIDA využíván tajný spolupracovník (TS) CERBERUS r.č. 29909 bez StB poznatků.

Od 16.11. do 22.11. 1978 byl na něho zaveden tajný spolupracovník (TS) PŘESTAVBA. Využitím tohoto TS byl zjištěn styk objekta SPO TLUMOČNÍK na osobu PhDr. IVANOV Miroslav, nar. 10.4. 1929, bývalý člen Sociálně demokratické strany, který v roce 1947 svou činností rozbil tvořící se organizaci ČSM v Jaroměři a udržoval styky s bývalými důstojníky čsl. armády – zpravodajskými pracovníky londýnské vlády v době okupace.

Od ledna do července 1979 byl zaveden TS NÁKUP s cílem zjištění styků objekta SPOTLUMOČNÍK v ČSSR TS NÁKUPA byl zjištěn písemný styk objekta na:

DVOŘÁKOVÁ Jitka, nar. 19.3. 1949, byt. Praha 1 – Dlouhá 39.

PhDr. IVANOV Miroslav, nar. 10.4. 1929, byt. Praha 5, Před Cibulkami 8.

FIŠEROVÁ, Zdena, nar. 25.11. 1931, byt. Praha 8 – Libeň, Nad Košinkou 1016 / 8.

Zavedený TS NÁKUP nepřinesl jiné poznatky, než zjištěné styky na výše uvedené osoby.

Cestou VKR Havlíčkův Brod bylo zjištěno, že objekt SPO TLUMOČNÍK navštívil v srpnu 1979 Jemnici, kde navázal řadu styků s civilními osobami. Zde se představoval jako trenér, právník, překladatel apod. Bylo zjištěno, že ve městě Jemnice je dislokován vojenský útvar (VÚ) 7481, který již v minulosti byl objektem zájmu vojenských přidělenců a diplomatů z USA a Kanady.

V průběhu další prověrky bylo zjištěno, že objekt SPO TLUMOČNÍK dne 10. září 1980 na předem dojednané pozvání navštívil ředitele Výzkumného ústavu kovů s. Kubíčka. V průběhu návštěvy objekta v Panenských Břežanech byl objektu podstaven zpravodajce OP 4. oddělení 3a odboru, jako „vedoucí ZO Výzkumného ústavu kovů“.

Dle vyjádření BERWIDA byl cíl jeho návštěvy v získání dokumentačních materiálů týkajících se působení říšského protektora Heydricha v zámku v Panenských Břežanech. Svůj zájem zdůvodňoval tím, že otec objektu SPO TLUMOČNÍK měl údajně v tomto zámku pracovat v době okupace jako vězeń. Objektu SPO TLUMOČNÍK byla umožněna částečná prohlídka zámku a dovoleno vyfotografovat průčelí zámku. Při fotografování tohoto průčelí došlo k průletu L-39. Letoun prováděl přistávací manévr na letišti Aero Vodochody a byl tudíž nízko nad zemí. Objekt pohotově reagoval tím, že se snažil přistávající letadlo vyfotografovat a projevil zájem o typ letadla.

V průběhu prověrky objektu SPO TLUMOČNÍK byl za účelem jeho styků a cílů v ČSSR využit tajný spolupracovník (TS) FARÁŘ (TS 1b odboru 1. oddělení). Pomocí TS FARÁŘ bylo zjištěno, že objekt SPO TLUMOČNÍK se chystá napsat knihu „Heydrich – Legenda a skutečnost“, kde se snaží očistit Heydricha. Jiné StB poznatky nebyly pomocí TS FARÁŘ zjištěny.

Prověrkou BERWIDA bylo zjištěno, že jde o osobu nepřátelsky smýšlející, v jejíž činnosti lze spatřovat porušování zákonů ČSSR a zájmů světové socialistické soustavy. Kritizuje postup čsl. úřadů proti pravicovým osobám. Prohlašuje o sobě, že je spoluautorem dopisů zaslaných L.I. Brežněvovi a G. Husákovi v nichž je kritizován postup proti disidentům. Zejména měl zájem navazovat kontakty s pracovníky státního archivu, jejichž prostřednictvím získával dokumentační materiály. V jeho činnosti lze též spatřovat obhajobu fašismu.

Při posledním pobytu v ČSSR byl BERWID dne 8.11. 1982 předvolán na KOPV Praha, kde byldle § 19 zák. O SNB č. 40 /74 Sb. s ním proveden pohovor s cílem objasnit jeho činnost na území ČSSR. BERWID se k předmětným otázkám vyjádřil v obecné poloze, v zásadním rozporu se zjištěnými agenturními poznatky. V závěru pohovoru bylo pracovníkem KOPV BERWIDOVI sděleno, že jeho činnost byla charakterizována jako závadová, neslučitelná se zájmy ČSSR, jeho přítomnost na území ČSSR je nežádoucí a proto mu byl vysloven zákaz pobytu.

Zákazem pobytu BERWIDA nebyly poškozeny zájmy ČSSR. Současně s vyslovením zákazu pobytu byl BERWID zařazen do indexu nežádoucích osob na dobu 5 let.

Prověrka BERWIDA byla ukončena realizací – výkazem preventivního opatření (pohovorem a vyslovením zákazu pobytu na území ČSSR na dobu 5 let).

Jelikož vyslovením zákazu pobytu bylo zamezeno další nežádoucí činnosti BERWIDA na území ČSSR, navrhuji svazek SPO TLUMOČNÍK r.č. 29661 uložit do archivu SEO FMV na dobu 10 let.

Vypracoval: poručík Uher

S c h v a l u j i:

náčelník 4. oddělení

nadporučík Procházka Jaroslav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ze zápisu je patrno, že StB a kontrarozvědka ČSSR byly přesvědčeni o tom, že jsem agentem nějaké západní výzvědné služby, ale nevěděly pro koho pracuji ( Poznámka autora: tehdá BND /SRN/ a RIAS = americká odbočka CIA, Západní Berlín). Neustále se snažily mne přistihnout při nějaké špionážní činnosti, což se jim nedařilo...

To, co zmiňuje důstojník StB jako„ pohovor s cílem objasnit jeho činnost na území ČSSR“, nebyl žádný„pohovor“, nýbrž tvrdý pětihodinový výslech StB, kdy jsem nesměl nic jíst ani pít a ani mě nepustili na záchod. Po pěti hodinách naprostého psychického i fyzického vyčerpání jsem si namočil do kalhot...

Nikdo na mne rukou ani nesáhl, ale psychicky mě dovedli do takového stavu, že jsem měl dojem naprosté bezmocnosti. Mohou si se mnou dělat, co se jim zamane – nemám vůbec žádná práva, záleží pouze na nich – když mi napaří 10 let a nebo, když mě dokonce popraví, není žádné odvolání. Měl jsem strach, obrovský strach, ale přesto jsem jako ve snu odporoval:

Trvám na tom, že Hašek komunistou nikdy nebyl, nýbrž byl pražským bohémem. To, co píše sovětský haškolog Alexander Dunajevský, je manipulace s archivními prameny, kde mnoho z nich jsou pouhé padělky. Švejk není žádnou socialistickou literaturou, nýbrž společenský protiklad katapultovaný na úroveň grotesky...“To moskevská centrála KGB nerada slyšela a její pražští přisluhovači – StB, rovněž ne!

Když jsem se vrátil do svého pražského přístřeší, asi půl hodiny jsem jenom zvracel.

Během výslechu byla řeč o deseti letech zákazu vstupu na území ČSSR, ale nakonec všechno zkrátily na pět let. Proč, to nevím. Ovšem strach nepolevoval – pustí mě vůbec přes hranice domů do Západního Berlína?

Generál GORDON (British Army, Intelligence Corps, Západní Berlín) mě ujišťoval:„Švejku, když Vás chytnou, ke všemu se přiznejte, jinak Vás umlátějí k smrti. Královna Vás odtamtud vytáhne...“

Zatím nebylo k čemu se přiznávat, ale kdyby k tomu došlo, královna bude tahat z kriminálu mne a vymění mě za prášek na praní nebo čokoládu, ale co s mými spolupracovníky pplk. JUDr. Zdeněk NEČACKÝ (Ministerstvo vnitra), „plk. ČENDA“ (Ministerstvo obrany), Ing. Vladimír SVOBODA (Ústřední výbor KSČ) a další. Ty odnikud královna tahat nemůže. Já jsem britský důstojník ale oni jsou vysokými funkcionáři komunistického režimu – a zde se jedná o velezradu. Tam je jediná možnost – Trest smrti!

Cítil jsem obrovskou zodpovědnost. Oni všichni pro mne pracovali a dostávali ode mne za to symbolickou odměnu – americké gramofonové desky. Nyní jsem jim nemohl ničím pomoci a sám jsem se nacházel v obrovském maléru.

Nakonec všechno dobře dopadlo – státní hranici ČSSR jsem překročil do SRN dne 8.11. 1982 v oblasti přechodu Pomezí. Tím byla aféra pro všechny účastníky uzavřena.

Přesto bych zde ještě jednou citoval amerického generála George PATTONA: „Je lepší bojovat za něco než žít pro nic!“

Autor: Jan Berwid-Buquoy | čtvrtek 19.1.2023 15:31 | karma článku: 12,07 | přečteno: 276x
  • Další články autora

Jan Berwid-Buquoy

Kriminální iluze socialismu

Když bohatí zchudnou, chudí umřou hlady! Poučuje nás prastaré anglické heslo: „When the rich get poor, the poor starve ?to death.” Komunisté nerozumí hospodářství. Kdyby mu rozuměli, nebyli by komunisté!

29.2.2024 v 23:56 | Karma: 18,66 | Přečteno: 453x | Diskuse| Politika

Jan Berwid-Buquoy

Anatomie atentátníka

Atentáty existují od nepaměti a v západní hemisféře jsou takřka na denním pořádku. To, co se však přihodilo 21.12. 2023 na Filosofické fakultě KU, na Náměstí Jana Palacha, to nemá v dějinách českého národa obdoby:

25.1.2024 v 17:47 | Karma: 11,12 | Přečteno: 385x | Diskuse| Společnost

Jan Berwid-Buquoy

Historické kotrmelce diktátora Putina

Poradci ruského prezidenta, Vladimíra Putina, jsou Ivan 4 „Hrozný“,Petr1 “Veliký“ a Kateřina 1 „Veliká“. Navíc ještě začal rehabilitovat a oprašovat Stalina... Putin na každém kroku zapomíná, že žije v 21. století.

1.1.2024 v 13:39 | Karma: 21,67 | Přečteno: 475x | Diskuse| Politika

Jan Berwid-Buquoy

Kdo vraždí ženy?

Kriminalita má sice mnoho tváří, ale nad některými druhy kriminality zůstává lidský mozek beznadějně stát. Lidská moudrost má silně ohraničené meze působnosti, ale lidská blbost je naprosto bez hranic...

12.12.2023 v 0:14 | Karma: 17,28 | Přečteno: 530x | Diskuse| Společnost

Jan Berwid-Buquoy

Nešťastná země zvaná Rusko

Rusko je, bylo a patrně zůstane chudobincem Evropy. S obrovským úspěchem se vyhýbá evropské civilizaci a ve své vnitřní perverzitě to povařuje za vítězství. Vzdálíte-li se od ruských metropolí a zabloudíte na venkov

27.11.2023 v 18:47 | Karma: 28,28 | Přečteno: 765x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

V Turecku zemřela česká zpěvačka Victoria. Zavraždil ji její vlastní manžel

14. června 2024  8:59,  aktualizováno  11:23

Česká zpěvačka Victoria byla zavražděna v Ankaře. Podle tureckého portálu Hürriyet ji zabil její...

Ruská jaderná ponorka plula u pobřeží Floridy. Fotky ukazují její poškození

19. června 2024  13:53

Ruská flotila, která navštívila Havanu, se rozdělila. Část pluje od Kuby směrem k Venezuele,...

Komentátor Schmarcz se v televizi pohádal se Šlachtou, pak zmizel ze studia

19. června 2024  20:51

„Já jsem se zastal kluků policistů a vy do toho taháte politiku,“ začal křičet komentátor Martin...

Východem Česka prošly silné bouřky a krupobití. Padající strom zabil člověka

19. června 2024  7:32,  aktualizováno  20.6 6:37

Velmi silné bouřky, které ve středu večer zasáhly Moravu a Slezsko, mají jednu oběť. V Českém...

Češi vjeli do vojenské zóny, fotili se u tanku. Dítě pak usmrtil nalezený granát

21. června 2024  8:52,  aktualizováno  12:47

Chorvatská policie vyšetřuje 46letého občana Česka v souvislosti se středečním výbuchem u města...

První bouřky dorazily na Strakonicko. Odpoledne a večer zasáhnou většinu Česka

21. června 2024  9:39,  aktualizováno  15:45

Česko odpoledne a večer zasáhnou velmi silné bouřky. Doprovázet je budou nárazy větru kolem 90...

Hlavní záhadou Putinovy cesty po Asii je díra v limuzíně, říká Kmoníček

21. června 2024  14:52

Podcast Vladimir Putin si v Severní Koreji pořídil řadu rozverných fotek s Kimem, Vietnamu slíbil pomoc při...

Češi v zahraničí budou moci poslat hlas ve volbách poštou, kývli poslanci

21. června 2024  5:23,  aktualizováno  14:35

Češi, kteří žijí, pracují či studují v zahraničí, nejspíš při volbách dostanou šanci poslat svůj...

Na D1 bouraly dva náklaďáky, jeden vezl žíravinu. Stojí i D46 u Vyškova

21. června 2024  14:13,  aktualizováno  14:23

Provoz na 52. km D1 směrem k Brnu odpoledne výrazně omezila nehoda dvou nákladních aut bez zranění....

  • Počet článků 349
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2409x
Dr.Dr. Jan Berwid-Buquoy, docent rer.pol. Absolvent Freie Universität Berlin (Záp. Berlín). Viceprezident České atlantické komise (ČAKO) a předseda Sekce osvěty a zpravodajství. Plukovník ČAKO..  Majitel barokního zámku v Táboře-Měšicích.