Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Poděkování ČSÚ za odpověď

19. ledna 2011 jsem na tomto blogu zveřejnil dopis, který jsem jako otevřený adresoval Českému statistickému úřadu. Uvedl jsem v něm pochybnosti ohledně mé schopnosti správně vyplnit "sčítací formuláře". Dnes, 7. února 2011, jsem od ČSÚ obdržel odpověď. Jsem přesvědčen, že podle § 3 autorského zákona se na odpověď ČSÚ nevztahuje ochrana podle autorského práva. ČSÚ jsem v původním dopise upozornil, že jejich odpověď zveřejním. Zbytek článku je tedy odpovědí ČSÚ, ze které vynechávám jen jméno osoby, která se pod odpověď podepsala.

Vážený pane Zváro,

sčítací formuláře jsme se snažili  sestavit  tak, aby s nimi většina respondentů neměla problémy. Zkušenosti z minulých sčítání potvrzují, že se to zatím vždy podařilo. Rozumná míra zjednodušení je nutná, není ale na úkor kvality dat. Sčítací formuláře musí být srozumitelné celé populaci bez ohledu na věk, vzdělání a zkušenosti s vyplňováním formulářů. Podíly nezjištěných odpovědí nebyly v minulosti vysoké a pohybovaly se např. v roce 2001 dle charakteru otázek v případě domovního a bytového listu kolem 1 % (výjimku tvořilo vybavení domácnosti rekreačním objektem, kde byl podíl nezjištěných odpovědí 8,5%). V údajích za osobu se škála nezjištěných odpovědí pohybovala mezi 0,03 (datum narození) – 8,8 % (náboženství). Dále je třeba stále mít na paměti, že sčítání je statistické šetření, nikoliv vytváření přesné evidence o jednotlivcích.
Teď k Vašim jednotlivým dotazům.

Sčítací list osoby
Ot. č. 5 bydliště v rozhodný okamžik
Bydliště v rozhodný okamžik sčítání je místo, kde člověk převážně pobývá, kde tráví převážnou část spánku či odpočinku a zároveň kde je členem konkrétní domácnosti. Jedná se tedy o faktické bydliště sčítaného člověka bez ohledu na to, kde je hlášen k trvalému pobytu. Cílem připravovaného sčítání je zjistit skutečné bydliště, kde lidé ve skutečnosti žijí. Vazba na domácnost a rodinu je pro odpověď klíčová. Jestliže členové Vaší rodiny žijí na různých adresách, znamená to, že pravděpodobně netvoří jednu společně hospodařící domácnost, ale každý má svou. Pokud jste Vy sám členem více domácností (což není zcela obvyklé), a podílíte se na hrazení jejich hlavních výdajů, pak vyberete tu, kde trávíte více času. Pokud nedokážete takovou domácnost určit, zvolte tu domácnost, ve které jste pobýval v rozhodný okamžik. Otázka předpokládá, že většina obyvatel má jednu „centrální“ hospodařící domácnost na adrese, kde se všichni členové domácnosti schází a kde společně žijí, bez ohledu na to, že během týdne jsou např. z pracovních důvodů na jiné adrese. Adresa místa trvalého bydliště se na sčítacích formulářích vůbec nezjišťuje.
Úřad neověřuje správnost odpovědí, nebude tedy ani ve Vašem případě provádět žádné vlastní pozorování, aby určil, jestli Vámi deklarovaná adresa je správná.
Ot. č. 7 Bydliště matky v době narození
Bydlištěm matky v době narození se rozumí faktické bydliště Vaší matky v době, kdy jste se narodil. V praxi tak jde první bydliště, kde jste hned po narození bydlel, přičemž nezjišťujeme přesnou adresu, ale pouze okres a obec tohoto bydliště. Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, je místo trvalého bydliště občana v době jeho narození definováno jako místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nerozhodnou jinak. Pokud nevíte, kde jste žil po Vašem narození, pak je možné uvést první místo, které si pamatujete. Tento údaj slouží k hodnocení dlouhodobé migrace - součástí výstupů ze sčítání jsou údaje o osobách (dle různých charakteristik), které celý život žijí ve stejné obci (tzv. rodáci), či naopak údaje o osobách v konkrétní lokalitě podle místa jejich narození, tedy jakési migrační toky do konkrétních území.
Ot. č. 18 a následující
V případě, že máte více jak jedno zaměstnání, pak vyplníte tuto otázku podle hlavního zaměstnání, případně zaměstnání, které je hlavním zdrojem pracovních příjmů (je to přesně popsáno ve Vysvětlivkách ke Sčítacímu listu osoby). Stejným principem se řídí vyplnění i dalších otázek, které se týkají dojížďky. Pokud si i přesto nebudete jistý, jaké pracoviště vybrat, pak vyplňte tyto otázky podle aktuálního stavu k rozhodnému okamžiku, tedy podle posledního zaměstnání, které jste vykonával před rozhodným okamžikem. Pravděpodobnost, že byste vykonával v jednom okamžiku současně několik zaměstnání, není velká, a toto pravidlo by Vám mělo vyplnění příslušných otázek usnadnit.
Domovní list
Domovní list vyplňuje vlastník domu nebo pověřený správce domu. Domovní listy se vyplňují za všechny domy s byty a za všechny další budovy bez bytů, pokud jsou určeny k dlouhodobému bydlení.
Ot. č. 9 Ústřední topení a druh paliva
Tato otázka zjišťuje existenci ústředního topení v domě, tedy centrálního vytápění všech bytů. Pokud ústřední topení v domě je, pak se zjišťuje umístění kotelny a druh paliva. Z výše uvedeného vyplývá, že můžete zaškrtnout pouze jednu možnost.
Bytový list
Bytový list má povinnost vyplnit uživatel bytu (dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011).
Ot. č. 4 Velikost bytu, počet místností a plocha + ot. č. 5 Poloha bytu v domě
Zjišťování velikosti bytu a plochy obytných místností patří mezi tradiční ukazatele. Z důvodu rozdílné metodiky České republiky a metodiky mezinárodní se zjišťují místnosti odděleně dle plochy do 7,9 m2 a nad 8 m2 (česká legislativa považuje za obytnou místnost - místnost s plochou 8 a více m2, zatímco mezinárodní metodika používá hranici 4 m2). Tyto údaje zjišťujeme na základě nařízení Evropské unie (č. 763/2008), přičemž toto nařízení je závazné pro všechny členské země EU, dále jsou využívány rovněž pro výpočty velikosti bytů v členění podle jejich typu, počtu bydlících osob, druhu domu, právního důvodu užívání, ve vztahu k rodinám, které byty s konkrétní velikostí obývají atd.  Podle analýz struktury bytového fondu ve vztahu k obydlenosti a počtu osob, které je obývají, se koncipují dlouhodobé výhledy bytové politiky, investoři mohou plánovat novou výstavbu v konkrétním území atd. Odhad, který použijete pro vyplnění otázky, je pro účely statistiky dostačující.
Ot. č. 10 Energie používaná k vytápění
V této otázce se uvádí převládající druh paliva používaný k vytápění bytu. Pokud nedokážete převládající zdroj určit, zvolte ten, který jste používal časově nejblíže rozhodnému okamžiku.
Ot. č. 13 Osobní počítač a připojení k internetu
Tato otázka zjišťuje, zda má domácnost k dispozici osobní počítač, a to buď s internetem či bez internetu, přičemž způsob a technické parametry připojení se nezjišťují (jak je uvedeno i ve Vysvětlivkách k Bytovému listu). Tato otázka je formulována způsobem, který je srozumitelný široké laické veřejnosti.
Závěrem dovolte, abychom ocenili, že jste věnoval tolik času podrobnému studiu sčítacích formulářů i sepsání všech svých výhrad k jednotlivým otázkám.
Jsme si vědomi, že každá z otázek by mohla mít dvoj nebo trojnásobný počet možných odpovědí a mohla by být formulována precizněji. To by ale předpokládalo jednak zvýšené nároky na místo na sčítacím formuláři a jednak zvýšené nároky na studium a pochopení otázek veřejností. Zkušenosti z jiných statistických šetření dokládají, že čím větší variabilita možných odpovědí, tím je obtížnější volba respondenta. Ve svém výsledku by byl takový postup kontraproduktivní a paradoxně by vedl k horším celkovým výsledkům.
Zkušební sčítání ověřilo navržené formuláře a většina respondentů si s nimi bez problémů poradila.
Samozřejmě předpokládáme, že většina obyvatel vyplní údaje správně a co nejlépe. Ti, co budou nevědomky chybovat nebo ti, co uvedou údaje záměrně chybně, budou určitě tvořit zanedbatelnou část.
Jak správně uvádíte, nejsme oprávněni rozhodovat, jestli Vaše odpověď je nebo není správná. Věříme, že odpovíte podle svých schopností způsobem, který budete Vy sám považovat za nejsprávnější. Za Vaše odpovědi Vám předem děkujeme.
V případě dalších dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat.
S přátelským pozdravem,
(Jméno Příjmení - vypuštěno)
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Oddělení informačních služeb a podpory uživatelů
tel. +420 274 05 7777

Autor: Karel Zvára | pondělí 7.2.2011 16:31 | karma článku: 20,44 | přečteno: 3253x
  • Další články autora

Karel Zvára

Povinná podpora migrantů z Afriky se blíží

Zaštítěn kouřovou clonou směrnice o copyrightu přijal Evropský parlament 26. března 2019 Usnesení o základních právech lidí afrického původu.

27.3.2019 v 18:03 | Karma: 41,39 | Přečteno: 2426x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Karel Zvára

Hrátky s grafy

Data je dobré vizuálně prezentovat tak, aby je divák dobře pochopil. Často je ale možné vybrat z několika různých způsobů ten, který se autorovi nejlépe "hodí do krámu". Tentokrát o tom, zda vstup do EU zlepšil export ČR do EU-15.

22.3.2019 v 13:06 | Karma: 22,80 | Přečteno: 775x | Diskuse| Politická aréna - pro politiky

Karel Zvára

Předvolební argumentační zamyšlení

Předčasné volby se blíží. A aby bylo jasné, že nejsem nestranný, hned na začátek uvádím, že v nich kandiduji za Svobodné. Chci se v tomto článku zamyslet nad tím, o co v politice podle mého názoru jde, a jaké argumenty jsou tedy relevantní a jaké nejsou. Pozoruji totiž, že někteří (a střílím i do vlastních řad) v předvolebním nadšení nejspíš nechtěně a nevědomě upřednostňují využití příležitosti pro "šťouchnutí do oponenta" před relevantností argumentů.

14.10.2013 v 7:30 | Karma: 22,46 | Přečteno: 739x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Nešťastná amnestie

Prezident Václav Klaus vyhlásil při příležitosti 20. výročí nezávislosti České republiky dílčí amnestii. Osobně to považuji za nešťastný krok, kterým mne Václav Klaus rozhodně nepotěšil.

2.1.2013 v 21:42 | Karma: 24,55 | Přečteno: 1489x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Omluva Zbyňku Pospíchalovi a společnosti Dial Telecom, a.s.

12. ledna 2012 jsem přednesl úvodní příspěvek na veřejné diskusi Svobodných na téma "regulace internetu". V rámci besedy jsem nesprávně uvedl jako příklad původce špatné konfigurace BGP směrovače společnost Dial Telecom, a.s. a jmenoval jejího zaměstnance Zbyňka Pospíchala (ne však jako původce chyby). Po upozornění beru svá slova zpět. Nesprávně jsem si totiž vzpomněl na úlohu jednotlivých aktérů ve dva roky starém článku, ve kterém jsem se o události dočetl. Tímto se omlouvám Zbyňkovi Pospíchalovi i společnosti Dial Telecom, a.s. a svá slova na jejich adresu, která jsem uvedl na zmíněné besedě, beru zpět.

1.2.2012 v 13:07 | Karma: 7,98 | Přečteno: 583x | Diskuse| Miniblogy

Karel Zvára

Česká republika prý dnes podepsala ACTA

Česká republika dnes v Japonsku připojila k mezinárodní smlouvě ACTA, který de facto likviduje svobodný internet, dělá z prohledávání elektronických přístrojů na hranicích pravidlo a téměř každého uživatele Internetu umožňuje stíhat pro "poškozování duševního vlastnictví. V žádném zdroji jsem se nedočetl kdo za Českou republiku ACTA podepsal ani od koho a jaký k tomu měl mandát. Pokud takovou informaci máte, prosím Vás o její zaslání.

26.1.2012 v 14:23 | Karma: 26,05 | Přečteno: 1790x | Diskuse| Společnost

Karel Zvára

Ve středu nebude fungovat anglická Wikipedie

Včera, v pondělí 16. ledna 2012, se na stránce Wikimedia Foundation objevilo prohlášení výkonné ředitelky Wikipedia Foundation Sue Gardnerové. Přináším jeho překlad, aby i ti, kdo nerozumí anglickému textu, rozuměli důvodům. Původní text je opatřen licencí Creative Commons Attribution - Share Alike License, která umožňuje jeho využití. Dále ještě odkazui na můj předchozí článek Piráti vs. Svobodní - domněnky a skutečnost, ve kterém je vložené video z příspěvku a besedy právě na téma regulace internetu. Zbytek článku je již jen překladem prohlášení výkonné ředitelky Wikimedia Foundation.

17.1.2012 v 10:54 | Karma: 17,25 | Přečteno: 1218x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Svobodní vs. Piráti - domněnky a skutečnost

V posledních dnech se na webu (především blogy) objevily reakce na článek Benjamina Kurase Svobodné, nebo kradené? Narážím na článek pana Škopa či na článek v Pirátských novinách. Co mají Svobodní a Piráti společného a kde se zásadně liší? A co s tím má pan Kuras společného? Na to se pokusím odpovědět v tomto článku.

13.1.2012 v 14:36 | Karma: 28,86 | Přečteno: 4197x | Diskuse| Média

Karel Zvára

Na dlouho poslední šance na trvalou euro-výjimku

Dnes odletí premiér Nečas na jednání Evropské rady v Bruselu. Ve čtvrtek večer bude s ostatními státníky ze zemí Evropské unie a s "prezidentem" van Rompuyem večeřet. Na páteční ráno je naplánováno podepisování přístupové smlouvy s Chorvatskem, odpoledne se bude jednat o "řešení dluhové krize". Pan premiér má na dlouhou dobu poslední šanci prosadit jeho požadavek rozhodnout si o zavedení eura v České republice v referendu.

8.12.2011 v 10:01 | Karma: 20,90 | Přečteno: 1053x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Jak může vypadat (nejen) řecký bankrot

Je možné, že v blízké budoucnosti Řecko nebo i jiné státy nebudou schopné hradit řádně a včas své splatné závazky, především úroky a splatné jistiny státních dluhopisů. Takové situaci se říká státní bankrot. V tomto článku chci nastínit možné scénáře vývoje. Nemám patent na rozum, je možné, že v úvaze udělám chybu nebo něco přehlédnu. Budu rád, když mě na chybu v diskusi upozorníte a budeme o ní diskutovat.

6.12.2011 v 7:47 | Karma: 17,78 | Přečteno: 1559x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Bude tentokrát "euroval" schválen?

Euroval, tedy soubor dvou přerozdělovacích mechanismu - EFSF ("Evropský nástroj finanční stability") a ESM (Evropský stabilizační mechanismus, "Smlouva dluhů"), začíná, zdá se, být v České republice opět aktuálním tématem. Není divu, Poslanecká sněmovna i Senát hodlají již tento týden hlasovat o ratifikaci ESM (EFSF se nás zatím netýká).

5.12.2011 v 7:31 | Karma: 26,21 | Přečteno: 1332x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Čekáme na Vaše jasné vyjádření proti "eurovalu", pane premiére..

Premiér Petr Nečas v březnu dohodl a svým hlasem podpořil účast České republiky na Evropském stabilizačním mechanismu (ESM), tedy na tom, čemu Slováci říkají "trvalý euroval". Od tohoto kroku jej tehdy Svobodní zrazovali. Petr Nečas na trvalý euroval kývl a napsal k tématu poměrně dlouhý dopis. Mohlo by se zdát, že si Petr Nečas v posledních dnech si uvědomuje, jaké důsledky by pro Českou republiku mohla účast na trvalém eurovalu (ESM) znamenat. Dokonce navrhuje, abychom o "přistoupení k euro" rozhodovali v referendu.

20.10.2011 v 7:04 | Karma: 38,32 | Přečteno: 4278x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

ESM: Černý scénář

Tento článek věnuji výhradně evropskému stabilizačnímu mechanismu (ESM), konkrétně tomu co by se snad v budoucnosti mohlo stát. Netvrdím, že se to stane, nechci nikoho strašit. Dost možná to bude jinak, alespoň pokud jde o načasování; proto jsem tento článek také nazval "černý scénář". U každého kroku se pokusím vypořádat s argumenty proti realističnosti scénáře. Ostatní argumenty snad zvládneme prodiskutovat pod článkem (jen nesedím celý den u počítače, dost možná odpovím až večer).

20.9.2011 v 10:03 | Karma: 30,66 | Přečteno: 2511x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Tři cesty vývoje evropské dluhové krize

Řecko, a možná nejen Řecko, už mnoho měsíců stojí na pokraji státního bankrotu. Pomoc z EFSF či z MMF pomáhá prodlužovat agónii, neřeší však problém samotný. Ten je totiž ve společné měně při rozdílném výkonu ekonomiky Řecka a zemí jako je Německo či Rakousko.

19.9.2011 v 13:33 | Karma: 27,17 | Přečteno: 2235x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

"O přijetí eura si rozhodneme sami". Jistě, pane premiére?

Předseda vlády České republiky Petr Nečas je v poslední době ústřední postavou "tahanic o euro". Chtěl bych tímto článkem především reagovat na stále omílané tvrzení pana premiéra, že "Česká republika přijme euro tehdy, až náklady na udržení koruny převýší náklady na zavedení jednotné evropské měny" (článek na Novinky.cz) či jeho tvrzení v dopisu Petru Machovi: "Znovu zdůrazňuji, že bez aktivního projevu vůle se nemůže žádný členský stát EU stát stát členem eurozóny".

18.8.2011 v 8:02 | Karma: 30,06 | Přečteno: 4033x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Kolik platíme politickým stranám?

Včera jsem publikoval článek navrhující přispět k narovnání politické soutěže zrušením (či výraznou změnou) dotování politických stran ze státního rozpočtu a ústavním uktvením povinnosti nemít deficitní rozpočet na úrovni státu. Několik čtenářů mi napsalo (i když ne v diskusi), že běžný čtenář nemívá představu o tom které strany a v jakém objemu získávají dotace. Nyní chci tuto informaci doplnit.

22.4.2011 v 12:44 | Karma: 20,11 | Přečteno: 1665x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Volby? Hlavně svobodné..

V souvislosti se současnou vládní krizí se mluvilo o možnosti předčasných parlamentních voleb. V tomto článku bych se chtěl zamyslet nad současným systémem, zejména na financování politických stran a jejich ekonomické moci. Právě skutečnost, že strany, které jsou momentálně "u moci", mohou s využitím veřejných prostředků ovlivňovat příští volby, považuji za důvod, proč jsou u moci stále stejní lidé. Jsou potom volby skutečně svobodné?

21.4.2011 v 13:33 | Karma: 22,15 | Přečteno: 1943x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Otevřený dopis Českému statistickému úřadu

Čeká nás "sčítání lidu, domů a bytů". Jako člověk, který se snaží nic nezanedbat, jsem si tedy otevřel stránku www.scitani.cz, vyhledal sčítací formuláře a prostudoval nápovědu. Vím, že mám na základě zákona povinnost vyplnit všechny povinné údaje podle pravdy. Zjistil jsem však, že to zřejmě nedokáži. A že mi tedy hrozí, že budu muset zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč. Já ji však nebudu chtít zaplatit. Stát totiž po mě chce něco co mu prostě nemohu dát. Proč? Pojďme se podívat na jednotlivé otázky a na problémy, které s nimi mám. Zbytek článku je textem, který zašlu Českému statistickému úřadu. Jako člověk, který má ke statistice blízko, totiž vím, že je lepší "chybějící pozorování" než nesprávný údaj. A penalizovat "chybějící pozorování" považuji za obrovskou chybu. Zákon totiž zvýhodňuje uvedení věrohodných nesprávných údajů před jejich neuvedením. Kromě (alespoň pro mne neakceptovatelného) zasahování do soukromí tedy sčítání lidu "zjistí nějaké údaje", které však dost možná nebudou odpovídat skutečnosti. A toto zasahování do soukromí za účelem zjišťování nevěrohodných údajů nás bude stát více než 2,5 miliardy Kč. Přidejte si tedy ke "Kalouskově složence" dalších 250 Kč za každou osobu. Doporučuji všem, aby se podívali na www.scitani.cz a zjistili, zda jsou schopni tyto formuláře úplně a správně vyplnit. No a pokud ne, můžete napsat ČSÚ dopis také. Jistě budou rádi, že sčítaní občané projevují o sčítání zájem, a že se všemožně snaží dostát povinnostem, které na ně poslanci uvalili skrze zákon č. 269/2009 Sb. Jelikož neposkytnutí přesných a úplných údajů, stejně jako neodevzdání vyplněných formulářů, může být "odměněno" pokutou 10.000 Kč, pečlivě važte odpovědi.

19.1.2011 v 12:36 | Karma: 38,91 | Přečteno: 5418x | Diskuse| Společnost

Karel Zvára

Příští složenka na veřejné dluhy může být skutečná...

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby se na úhradě obecních dluhů podíleli i obyvatelé. Alespoň to říká nadpis článku na iHNED.cz. Článek také cituje čtvrteční MF Dnes: "I občané by se ale na oddlužení obce museli podílet, třeba placením vyšší daně z nemovitosti nebo opravou chodníků". Jak je to tedy s těmi obecními dluhy, s veřejným hospodařením vůbec a jak je možné, že by občan obce musel platit nějaké závazky, které dobrovolně nepřijal?

26.11.2010 v 23:47 | Karma: 18,92 | Přečteno: 1864x | Diskuse| Politika

Karel Zvára

Kdo je další na řadě?

Španělská ministryně financí Elena Salgadová vyloučila, že by její země potřebovala finanční pomoc. Říkal jsem si, že už jsem něco podobného kdysi slyšel, ale neměl jsem čas to dohledávat. A hle, během pár desítek minut se potřebné odkazy objevily na mé facebookové zdi. A jelikož moji "zeď" na facebooku čte relativně málo lidí, podělím se s vámi o odkazy na články, kvůli kterým jsem dnes měl pocit deja-vu.

24.11.2010 v 15:15 | Karma: 16,55 | Přečteno: 1300x | Diskuse| Ekonomika