Jakub Jermář

Jsem softwarový inženýr, milovník historie a tvůrce svobodného software. Přeložil jsem Evropské listy federalistů do češtiny. Chci Evropu občanů, od občanů a pro občany. Nechci Evropu šéfů vlád, od šéfů vlád a pro šéfy vlád.
  • Počet článků 29
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 372x

Seznam rubrik

Jakub Jermář

Proč maluje Pavel Kohout čerta na zeď?

Pavel Kohout na svém blogu nedávno zveřejnil kritiku návrhu federální ústavy pro Evropskou federaci, který z americké a švýcarské ústavy poskládali a upravili autoři Evropských listů federalistů Leo Klinkers a Herbert Tombeur, a který jsem spolu s těmito Listy přeložil do češtiny a zveřejnil na svém blogu. Ačkoliv prvotní impuls vyšel vlastně ode mne (Pavla Kohouta jsem přes Twitter požádal o jeho názor), kritiku nepovažuji za objektivní a cítím potřebu sepsat tento rebuttal.

21.2.2014 v 14:47 | Karma: 7,09 | Přečteno: 487x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Federální ústava pro Evropu

Tento kompaktní návrh federální ústavy pro Evropu vychází z Ústavy Spojených států amerických a přebírá prvky přímé demokracie z ústavy švýcarské. Pouhých deset článků o 3868 slovech poskytuje evropským občanům vše potřebné pro péči o jejich společné zájmy. Díky vertikální dělbě moci zbytečně nezasahuje do jejich životů a svým členským státům garantuje jejich pokračující existenci, suverenitu a diverzitu. Protože vychází přímo od občanů, odstraňuje tato klasická federální ústava četné a závažné vady typické pro mezinárodní organizace řízené mezivládními smlouvami jako jsou EU, EFTA nebo NATO. Stejně jako kdysi prospělo Americe nahrazení její vlastní mezivládní smlouvy zvané Články Konfederace federální ústavou, lze očekávat, že by k srovnatelnému všeobecnému rozmachu došlo i v Evropě, pokud by její občané byli tak moudří a přijali obdobnou federální ústavu a s její pomocí zcela nahradili nefungující Lisabonskou smlouvu.

10.2.2014 v 9:15 | Karma: 11,68 | Přečteno: 919x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Evropa se musí vrátit ke svým občanům

Listy č. 1-20 vysvětlují, a) proč intergovernmentální systém EU podkopává cíl spolupráce na evropských zájmech, b) proč by bylo lepší mít federální Evropu, a že Evropa by se tedy měla federalizovat, c) že všechny pokusy o federalizaci prostřednictvím změn existujících smluv EU dosud vždycky selhaly a proč budou selhávat i nadále, d) že evropští občané tedy musí navrhnout federální ústavu sami, podobně jako učinili občané na konci 18. století v Americe a e) které konstitucionální a institucionální podmínky musí být splněny, aby bylo zajištěno, že federální systém bude prospívat. Listy č. 21-24 obsahují návrh federální ústavy pro Evropu, založený na americké ústavě, posílený prvky švýcarské ústavy a přizpůsobený dnešní Evropě. V tomto listu budou zmíněny nejdůležitější vlastnosti federalismu a navrhované Evropské federace: co federace je, co není, proč ji ještě nemáme a proč by měla být naléhavě zavedena. Dále zdůrazňujeme potřebu, aby se všichni federalisté spojili během Občanského shromáždění o evropské ústavě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2014.

6.2.2014 v 9:11 | Karma: 8,91 | Přečteno: 460x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Ústava - moc soudní a závěrečné články

List č. 24 se věnuje článkům VI-X návrhu ústavy pro federální Evropu. Poté, co se podíváme na třetí pilíř trias politica, moc soudní, budeme se zabývat vztahy mezi občany, federací a jejími členskými státy, stejně jako metodou změny ústavy, přechodnými opatřeními a procesem ratifikace. Tím bude návrh ústavy u konce.

27.1.2014 v 10:09 | Karma: 6,90 | Přečteno: 249x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Ústava - prezident a moc výkonná

List č. 23 pojednává o moci výkonné. Jedná se o pravomoci a povinnosti prezidenta, kabinetu a veřejné správy. Klinkers s Tombeurem se odchylují od znění některých odstavců americké ústavy, zejména tam, kde je zmiňována volba prezidenta. Kromě toho předkládají nevšední návrh skladby kabinetu prezidenta Evropské federace a rovněž přejímají některé důležité prvky švýcarské přímé demokracie.

20.1.2014 v 10:16 | Karma: 5,70 | Přečteno: 247x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Ústava - Kongres a moc zákonodárná

V listu č. 22 se Klinkers s Tombeurem zabývají zákonodárnou mocí Evropské federace. Dle jejich názoru by měl být zachován obsah i struktura článku I americké ústavy, i když upravené o jejich vlastní postřehy. Ty se týkají primárně volby členů komory zastupující občany a jmenování členů komory druhé, Senátu, zastupující státy. Americký článek I je poměrně podrobný; obsahuje ne méně než deset oddílů, každý ještě rozdělený do několika odstavců. Kvůli vylepšení této struktury rozdělují Klinkers s Tombeurem americký článek I do dvou článků: článku II a článku III. Nabízí celkové vysvětlení i vysvětlení po oddílech či odstavcích.

13.1.2014 v 10:12 | Karma: 6,84 | Přečteno: 354x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Ústava - Preambule a vymezení federace

V listech č. 1-20 jsme vysvětlili, a) proč intergovernmentální systém EU ničí cíl spolupráce na evropských zájmech, b) proč by byl federální systém pro Evropu výhodnější, c) že Evropa by se tedy měla federalizovat, d) že federalizace prostřednictvím úprav současných smluv EU dosud vždy selhala a proč nikdy nepovede k úspěchu, e) že by evropští federalisté proto měli navrhnout federální ústavu sami, podobně jako se tomu stalo v Americe na konci 18. století a f) jaké konstitucionální a institucionální podmínky musí být splněny, aby nedošlo k selhání zamýšlené federalizace díky konstrukčním vadám ústavy. V následujícíh listech č. 21-24 předložíme návrh federální ústavy pro Evropu. Tento návrh vychází z americké ústavy z roku 1789, posílené o prvky švýcarské ústavy a upravené pro dnešní Evropu. List č. 21 je věnován preambuli a článku I evropské ústavy.

6.1.2014 v 10:05 | Karma: 9,17 | Přečteno: 395x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - švýcarské prvky přímé demokracie

List č. 20 obsahuje analýzu švýcarského federálního systému. Vznik švýcarského státu začal jako volně propojené sdružení nezávislých vlád, z kterého se vyvinul ve smlouvou řízenou konfederaci, aby se v roce 1848 stal na ústavě založenou federací. Příznačným pro tento federální systém je, že členské státy - takzvané kantony - hrají důležitou roli ve federálním rozhodovacím procesu a v implementaci rozhodnutí. Kromě toho určují kantony a občané jako celek federální politiku prostřednictvím nástrojů přímé demokracie: pomocí referend a občanských iniciativ ovlivňují rozhodovací proces federální moci, včetně zavádění dodatků federální ústavy - vše pomocí většinového hlasování. Tombeur pečlivě prezentuje, jaké vlastnosti tohoto federálního systému jsou užitečné pro konstitucionální a institucionální budovu, jež se pro federální Evropu chystají s Klinkersem vztyčit v následujících listech.

18.12.2013 v 10:13 | Karma: 7,96 | Přečteno: 586x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - kulturně bipolární situace v Belgii

V listu č. 19 Tombeur důkladně analyzuje nedostatky belgické federace. Odhaluje stránky, ve kterých se struktura této federace odlišuje od klasických federálních konstrukcí. Dále upozorňuje na to, že některé aspekty belgické ústavy by měly být změněny a článek 35 aktivován, aby se Belgie stala opravdovou, klasickou federací. Tento příklad ukazuje, co musíme znát předtím, než začneme komponovat federální evropskou ústavu.

9.12.2013 v 10:12 | Karma: 7,48 | Přečteno: 304x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - proč se některé federace nepovedly?

List č. 18 se zamýšlí nad důvody vedoucími k selhání některých federálních systémů. Tombeur líčí vznik Spojených států indonéských, který byl rychle následován jejich rozpadem. Pokusy vytvořit federace v Africe a východní Evropě potkal stejný osud. Tombeur identifikuje příčiny těchto selhání, aby se mohly stát ponaučením pro naši kompozici federální Evropy.

29.11.2013 v 10:17 | Karma: 10,22 | Přečteno: 406x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - prázdná skořápka parlamentního systému

V listu č. 17 říká Klinkers bezvýhradné ‘ano’ jako odpověď na Tombeurovu otázku, zda by federální Evropa měla mít voleného prezidenta. Svůj postoj zdůvodňuje odkazem na sílu amerického systému brzd a protiváh a poukazuje na chyby parlamentní demokracie v mnoha evropských zemích. Formálně mohou mít tyto parlamenty poslední slovo, v praxi je ale zákonodárná moc každé parlamentní demokracie zardoušena mocí výkonnou. Podle Klinkerse by se zastupitelské demokracii nejlépe posloužilo tím, kdyby parlament, stejně jako prezident, měli svůj vlastní demokratický mandát. V duchu myšlenek Franka Ankersmita, spolu s kterým byl Klinkers v roce 2006 členem Nizozemského národního shromáždění - radícím se, krom jiného, o nedostatcích nizozemské ústavy - popisuje rizika plynoucí ze zastupitelské demokracie.

20.11.2013 v 10:17 | Karma: 5,54 | Přečteno: 320x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - jak se rodila americká ústava

V listu č. 16 se Klinkers zamýšlí nad tím, k čemu došlo během Filadelfského shromáždění v roce 1787. Načrtává lopotný proces vzniku ústavy: dva kroky vpřed a jeden krok vzad. Když otcové zakladatelé americké ústavy předložili ucelený argument týkající se nějaké státoprávní záležitosti, vždycky se našli oponenti, kteří prosazovali konfederální přístup. Nicméně se po šesti měsících debat vyslovila většina delegátů pro federální návrh. V reakci na Tombeurovu otázku položenou v předchozím listu ohledně myšlenky Guye Verhofstadta a Daniela Cohn-Bendita uspořádat podobné federální shromáždění po evropských volbách v roce 2014 Klinkers prohlašuje, že je tento plán nutno považovat za strategický omyl. Toto shromáždění by se nemělo konat po evropských volbách v roce 2014, ale spíše v roce 2013. Dle jeho mínění by mělo být hlavním tématem těchto voleb to, zda hlasovat pro federalizaci, nebo proti ní.

11.11.2013 v 10:12 | Karma: 6,93 | Přečteno: 409x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - švýcarská karta a (ne)homogenní lid

Tombeur potvrzuje, že americká ústava by měla tvořit základ konstitucionálního a institucionálního návrhu ústavy evropské. Oznamuje, že v jednom z následujícíh listů k tomuto výběru přidá prvky švýcarského ústavního systému. V tomto listu (č. 15) zdůvodňuje volbu použít americkou ústavu jako osvědčeného příkladu demografickou a společenskou podobností mezi Amerikou a Evropou. Poukázáním na mnoho podobností mezi oběma kontinenty vyvrací námitky lidí, kteří se zdráhají následovat amerického příkladu kvůli jeho údajné nekompatibilitě. Tento list je klíčový pro návrh federální evropské ústavy. Tombeur postupně popisuje podmínky, které musí být splněny, aby se taková ústava mohla stát skutečností: stavební bloky pro konstitucionální a institucionální řád navrhované ústavy. Předkládá Klinkersovi otázku, zda by Filadelfské shromáždění (1787) mohlo být užitečné pro záměry Guye Verhofstadta a Daniela Cohn-Bendita naplánovat shromáždění po evropských volbách v roce 2014 - shromáždění mající za cíl vytvořit federální Evropu. Dále se Klinkerse ptá, zda by měla mít Evropa prezidentský systém, či nikoliv.

1.11.2013 v 10:15 | Karma: 6,66 | Přečteno: 461x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Filadelfie poráží Lisabon 7:0

Počínaje listem č. 14 se autoři pouští do diskuze o konstitucionálních a institucionálních záležitostech, kterým by měla být věnována pozornost předtím, než začnou navrhovat federální evropský systém. Po nalezení východiska ve vzniku a stavbě americké ústavy jako nejlepšího příkladu pro ústavu evropskou, popisuje Klinkers nejdříve strukturu a obsah prvně jmenované. Americká ústava je překvapivě velmi kompaktní dokument: obsahuje pouze sedm článků a převážně se zaměřuje na jasnou definici dělby moci. Vědomi si toho, že konfederální systém vlády nedokáže zaručit dostatečnou jednotu a že ve federální organizaci může zřízení autority nad jednotlivými státy ohrozit jejich nově nabytou svobodu, se Američané v roce 1787 zaměřili na přesné vymezení zákonodárné, výkonné a soudní moci tak, aby žádná z nich nemohla převládnout nad těmi ostatními. Klinkers zmiňuje, že sedm článků americké ústavy bylo doplněno 27 dodatky. Ale i tak je tato kompaktní ústava zdaleka vhodnější než 55 a 358 článků dvou dílčích smluv tvořících Lisabonskou smlouvu. Těchto sedm článků obsahuje jádro toho, co chce mít lid konstitucionálně a institucionálně chráněno a zabezpečeno; ničeho dalšího již není třeba.

21.10.2013 v 10:17 | Karma: 6,05 | Přečteno: 233x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - exkurze do Beneluxu a britský rabat

V souladu s naším záměrem prezentovat úspěšné příklady politické spolupráce z minulosti nastiňuje hostující autor Fernand Jadoul, jak byl během druhé světové války, tedy několik let před Schumanovou deklarací, založen Benelux, jaké byly jeho komunitní motivy a jak tato organizace posloužila jako příklad pro vytvoření širší evropské aliance, nyní nazývané Evropská unie. I když se Evropská unie vyrovnala původním cílům Beneluxu, nová smlouva států Beneluxu z roku 2012 pevně podporuje další posilování evropské spolupráce. Ani národní ústavy nebo evropské smlouvy (včetně Lisabonské smlouvy) nepředstavují překážku pro federalizaci Beneluxu.

7.10.2013 v 10:11 | Karma: 5,95 | Přečteno: 320x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - hůl nad EU zlomena, co dál?

Evropská federace nemůže nikdy vzniknout, pokud se bude opakovat pořád ta samá chyba přítomná v Schumanově plánu z května 1950: předání rozhodovací pravomoci státům. To nevyhnutelně vede k závěru, že federace se nikdy nemůže vyvinout z intergovernmentálního systému a že na něm musí vzniknout úplně nezávisle. Ambice a přístup k této federaci by navíc měly připomínat způsob, jakým otcové zakladatelé vytvořili federální ústavu Spojených států, stejně jako přístup zakladatelů Beneluxu v roce 1944. Některé prvky Schumanova plánu jsou rovněž důležité.

23.9.2013 v 10:19 | Karma: 7,85 | Přečteno: 499x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - marná Evropské unie snaha

Před tím, než bude pokračovat ve zkoumání podstaty federalizace, považuje Klinkers za moudré určit, proč každý z mnoha pokusů přeměnit Evropskou unii na federaci doposud vždycky selhal. Čtenáře zavede do multidisciplinárního vědního oboru veřejné správy, aby na základních myšlenkách čerpajících z kybernetiky a teorie systémů ozřejmil systémové chyby intergovernmentálního systému, díky nimž je tento systém již klinicky mrtvý. Zároveň vysvětluje, proč je každý pokus vytvořit federální koncepci vycházející z tohoto systému rovněž odsouzen k nezdaru.

13.9.2013 v 10:16 | Karma: 7,50 | Přečteno: 334x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - je libo Hamiltonův koutek pro hlupáky?

List č. 10 shrnuje, co se Klinkers a Tombeur pokusili objasnit v předchozích listech. Klinkers stručně opakuje, co je to federace a proč je tato forma vládnutí lepší než stávající intergovernmentální evropský systém. To by mělo vyřešit mnoho nedorozumění, z nichž některá byla vědomě vytvořena euroskeptiky, ohledně pravé podstaty federální organizace. Vzhledem k předpokladu, že již není třeba se stále vracet k rozdílům mezi konfederalismem a federalismem, oznamuje Klinkers novou sérii listů, které se naplno věnují záležitostem jako například: jak by šlo vybudovat Evropskou federaci za současné situace? A jak by taková federace měla vypadat, jak konstitucionálně, tak institucionálně?

4.9.2013 v 10:13 | Karma: 6,62 | Přečteno: 295x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Evropa se musí postavit sama za sebe

Tombeur konečně reaguje na Klinkersova pozorování z listu č. 6, paragrafu D: co by mohlo nebo mělo být důvodem pro vytvoření Evropské federace? V době přijetí své federální ústavy v roce 1789 měli Američané jeden všeobjímající zdroj, ze kterého čerpali veškerou intelektuální energii a sílu: svobodu. Toho se nedá využít v Evropě. Svobodní jsme již dlouhou dobu. Ale nebylo by něco jiného, z čeho bychom mohli vzít sílu k přehození výhybky směrem na federaci? Po důkladném zvážení třech možných zdrojů energie dochází Tombeur k závěru, že tím není ani původní cíl ekonomické integrace, ani úsilí o právní stát, ale že nové globální výzvy a hrozby - také v doméně obchodních vztahů - by měly být novou hnací silou pro federalizaci Evropy. Globální výzvy, kterým Evropa čelí úplně sama.

26.8.2013 v 9:17 | Karma: 7,12 | Přečteno: 214x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - stejná práva za stejných podmínek

Tombeur odpovídá na otázky položené Klinkersem v listu č. 6, paragrafech B a C. Můžeme bez zaváhání říci, že Althusius byl otcem zakladatelem federalismu, nebo tento koncept spojil s konfederálními myšlenkami? Dále je zde nejasnost ohledně toho, proč stát Texas spolu s dalšími jižními státy opustil federaci a spustil tak občanskou válku v roce 1861. Domluvily si snad tyto státy zvláštní chartu, která jim dovolovala opustit federaci kdykoliv se jim zlíbilo? Odpověď na tuto otázku může být důležitá pro to, jakou pozici v Evropské federaci zaujme Spojené království.

16.8.2013 v 9:11 | Karma: 6,66 | Přečteno: 314x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - enormní výhody případné federace

Tombeur podrobně odpovídá na tři otázky položené Klinkersem v listu č. 6, paragrafu A. Zaprvé, je Tombeurův popis podstaty federace jeho osobní názor, nebo se jedná o převažující doktrínu? Zadruhé, na základě čeho by mohlo být přesvědčivě tvrzeno, že federální organizace je nejlepší formou vládní spolupráce pro Evropskou unii? Zatřetí, proč Tombeur preferuje termín ‘federální organizace’ před termínem ‘federální vláda’?

6.8.2013 v 9:16 | Karma: 6,95 | Přečteno: 413x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - secese Texasu a další palčivé otázky

Jasná vyjádření Tombeura v listu č. 5 motivují Klinkerse, aby do podstaty konceptu federace proniknul ještě hlouběji. Ve čtyřech paragrafech pokládá Tombeurovi otázky. V prvním paragrafu zjišťuje, zda listy č. 4 a 5 vyjadřují Tombeurovy osobní názory, nebo zda jsou obecně sdíleny odborníky v tomto odvětví. Ve druhém paragrafu se Klinkers ptá, jak daleko do minulosti můžeme sledovat úvahy o federální organizaci. Jedná se o relativně nový úkaz, anebo jeho počátky existovaly již před několika staletími? Třetí paragraf zmiňuje téma, které by mělo být probráno později, konkrétně pozici Spojeného království ve federální Evropě. Bude Spojené království, stejně jako je tomu v současném intergovernmentálním systému, samostatným prvkem v rámci evropské federace? Ve čtvrtém paragrafu se táže, kde se vezme hnací síla, která změní nefunkční intergovernmentalismus EU na federální systém.

25.7.2013 v 10:01 | Karma: 6,60 | Přečteno: 285x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - esence federalismu a druhy federací

Tombeur v listu č. 5 dopodrobna popisuje nezbytné vlastnosti federace. Poté ukazuje, jaké typy federací existují, čímž vyvrací velké množství vžitých mylných představ o původu, podobě a fungování federace. Tento list slouží jako spouštěč pro obrat o 180 stupňů v myšlení o federálních organizacích. Má za cíl otevřít oči občanům, kteří byli uvedeni v omyl euroskeptiky, nebo dokonce politiky nenávidějícími Evropu, a odhalit jim skutečnou sílu, bezpečnost, pokrok a suverenitu, které jim federace může nabídnout.

15.7.2013 v 12:21 | Karma: 6,12 | Přečteno: 267x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - regulitida způsobuje frustraci občanů

Tombeur odpovídá dvěma listy: 4 a 5. V listu č. 4 potvrzuje zhoubný účinek současného intergovernmentálního operačního systému. Ve větším detailu než Klinkers vysvětluje, proč intergovernmentální vláda, dobrá k nastartování Evropského společenství v 50. letech minulého století, již neprospívá dobré spolupráci v Evropě. Na závěr listu zmiňuje nadějná znamení, že přední evropští politici používají od léta 2012 výrazy, které se zdají naznačovat směr k federálnímu systému pro Evropu.

5.7.2013 v 10:09 | Karma: 6,80 | Přečteno: 226x | Diskuse | Politika

Jakub Jermář

Evropské listy federalistů - Madisonovo 226 let staré naléhání

V listu č. 3 Klinkers cituje pasáž z Listů federalistů - text, který jasně ukazuje, jak osobně se autoři těchto slavných spisů o návrhu federální ústavy v letech 1787-1788 obraceli na občany Ameriky, aby je přesvědčili o užitečnosti a potřebě zvolit si federální formu organizace. Dává tak znamení Tombeurovi, aby se na myšlenky a ideje o evropské federaci nedíval jako na techniku organizačních poradců, ale především jako na touhu dát lidem to, co si lidé zaslouží.

28.6.2013 v 13:19 | Karma: 5,66 | Přečteno: 254x | Diskuse | Politika