Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Český překlad Climategate 2.0

K dvouletému výročí Climategate na veřejnost unikla nová dávka korespondence klimatologů OSN. Pořídil jsem český překlad vybraných úryvků, které jsou v souboru Readme.txt

 

CLIMATEGATE 1.0

Na podzim 2009 se na veřejnost dostala korespondence klimatologů OSN. Emaily byly odcizeny z počítačů Climate Research Unit na University of East Anglia. V tomto pracovišti vznikají grafy přístrojového měření globálních teplot (CRUTEM) a vznikly tu některé hokejkovité grafy.

Klimatologická Watergate získala přezdívku Climategate. Dozvěděli jsme se, že hokejkový graf  - vlajková loď Třetí zprávy IPCC a symbol alarmismu - vznikl podvodem (Majkův trik "hide the decline"). Také jsme se dozvěděli, že klimatologové obcházejí zákony. Konkrétně FOIA, zákon o právu na informace. Proto se také hacker, který korespondenci zveřejnil, podepsal jako FOIA.

Díky Climategate jsme se dozvěděli informace, které klimatologové přiznávají v soukromí, ale na veřejnosti o nich odmítají mluvit. Například jak chatrné jsou jejich klimatologické modely. Že se neotepluje, jak modely předpovídaly. A že oni netuší, proč.

Český překlad toho nejlepšího z Climategate 1.0 je ke stažení ZDE: Climategate_cesky.pdf (299,9 kB)

 

CLIMATEGATE 2.0

V listopadu 2011 FOIA zveřejnil zbytek korespondence klimatologů OSN, kterou získal před dvěma lety.

Korespondence byla zveřejněna na www.foia2011.org

Databázi si také můžete stáhnout například z blogu Air Vent: http://noconsensus.wordpress.com/2011/11/22/climategate-2-0/

Níže je český překlad souboru “Readme.txt”, který je k databázi Climategate 2.0 přiložen. Obsahuje úvodní slovo hackera, ve kterém varuje, že klimatická politika ohrožuje ty nejchudší. Readme.txt obsahuje také výběr úryvků některých zajímavých emailů.

 

 

README.TXT

"Přes 2,5 miliardy lidí žije za méně jak 2 dolary na den.”

“Každý den téměř 16 000 dětí zemře hladem a z příbuzných příčin.”

"Jeden dolar může zachránit život” - platí to ale též naopak.

„Chudoba je rozsudek smrti.“

„Do roku 2030 národy musejí investovat 37 bilionů dolarů do technologií, aby se emise skleníkových plynů stabilizovaly na udržitelných úrovních.“

Dnešní rozhodnutí by měla být založena na veškerých informacích, které můžeme získat. Ne na zakrývání poklesů teplot (hide the decline).

Tento archiv obsahuje cca 5000 emailů vybraných dle klíčových slov. Některé poznámky či redakční úpravy jsou označeny trojitými závorkami.

Zbývajících 220 000 textů je z různých důvodů zašifrováno. Zveřejnění hesla neplánujeme.

Nemohli jsme přečíst všechno, ale snažili jsme se pokrýt nejdůležitější témata jako

 

 

/// Pracovní metody IPCC ///

 

<1939> Thorne/MetO: 

Pozorování neukazují, že by v tropické troposféře stoupaly teploty. Leda byste dali na jedinou studii a přístup a ignorovali všechny ostatní. To je vážně nebezpečné. Musíme míru nejistoty poctivě zveřejnit. Phile, doufám, že si najdeme čas, abychom to dále prodiskutovali, bude-li třeba. 

Observations do not show rising temperatures throughout the tropical troposphere unless you accept one single study and approach and discount a wealth of others. This is just downright dangerous. We need to communicate the uncertainty and be honest. Phil, hopefully we can find time to discuss these further if necessary [...]

 

 <3066> Thorne:

Také si myslím, že vědou se tu manipuluje z politických důvodů. Z dlouhodobého hlediska by se nám to mohlo vymstít.

I also think the science is being manipulated to put a political spin on it which for all our sakes might not be too clever in the long run.

 

<1611> Carter o rozhodování v IPCC: 

Zdá se, že hrstka lidí tu má velmi silné slovo a je jedno kolik se toho nažvaní, nakonec stejně velká rozhodnutí dělá vybrané tvrdé jádro na poslední chvíli. 

It seems that a few people have a very strong say, and no matter how much talking goes on beforehand, the big decisions are made at the eleventh hour by a select core group.

  

<2884> Wigley: 

Majku, ten graf, co jsi mi poslal, je velmi zavádějící… IPCC i jednotliví autoři opakovaně prezentovali výsledky modelů nepravdivě 

Mike, The Figure you sent is very deceptive [...] there have been a number of dishonest presentations of model results by individual authors and by IPCC [...]

  

<4755> Overpeck: 

Nejlepší by  bylo nejprve se rozhodnout, jaké poselství chceme sdělit a pak podle toho rozhodnout, co tam říci a co vynechat. 

The trick may be to decide on the main message and use that to guid[e] what's included and what is left out.

 

 <3456> Overpeck na téma, zda je nejtepleji za tisíc let: 

Souhlasím se Susan Solomonovou, že bychom tam měli dát více údajů o „dalších důkazech“… Musíme přesvědčit čtenáře, že poznání pokročilo – že je už více důkazů. Které to jsou? 

I agree w/ Susan [Solomon] that we should try to put more in the bullet about "Subsequent evidence" [...] Need to convince readers that there really has been an increase in knowledge - more evidence.  What is it?

 

<1104> Wanner/NCCR: 

Když jsem v Třetí zprávě IPCC dělal recenzi, kritizoval jsem Mannův hokejkový graf. Moji recenzi ale označili za „nepodstatnou“, i když jsem opakovaně naléhal. Mezinárodní magazín SPIEGEL nyní dostal do rukou některé mé výroky, když jsem svůj názor vyjádřil na několika přednáškách, hlavně v Německu v letech 2002 a 2003. Odmítl jsem SPIEGELU dát exkluzivní interview, protože nechci poškodit klimatologii. 

In my [IPCC-TAR] review [...] I crit[i]cized [...] the Mann hockey[s]tick [...]My review was classified "unsignificant" even I inquired several times. Now the internationally well known newspaper SPIEGEL got the information about these early statements because I expressed my opinion in several talks, mainly in Germany, in 2002 and 2003. I just refused to give an exclusive interview to SPIEGEL because I will not cause damage for climate science.

 

 <0414> Coe: 

Takže kapitola 2.7.1.1.2 ze Čtvrté zprávy IPCC, která odmítá satelitní kompozit ACRIM, že je to chyba přístrojů a neodráží to sluneční aktivitu, je dost kontroverzní. Stejně jako část, kde IPCC mluví o vývoji solárního RF od Maunderovoa minima, která velmi závisí na článku Wanga a kol. (ke kterém jsem se nedostal) při rozhodnutí výrazně snížit solární RF, navzdory tomu, že řada studií na workshopu ISSI říká opak. Díky tomu IPCC téměř zcela závisí na CO2, chce-li vysvětlit současné globální teploty, jako na obrázku 2.23. Protože metan, CFC a aerosoly nerostou.

Hence the AR4 Section 2.7.1.1.2 dismissal of the ACRIM composite to be instrumental rather than solar in origin is a bit controversial. Similarly IPCC in their discussion on solar RF since the Maunder Minimum are very dependent on the paper by Wang et al (which I have been unable to access) in the decision to reduce the solar RF significantly despite the many papers to the contrary in the ISSI workshop. All this leaves the IPCC almost entirely dependent on CO2 for the explanation of current global temperatures as in Fig 2.23. since methane CFCs and aerosols are not increasing.

  

<2009> Briffa: 

Dostal jsem se do podivné pozice, že jsem velmi skeptický ke kvalitě současných rekonstrukcí teplot a přesto tady zním jako nějaký skleníkový extremista! 

I find myself in the strange position of being very skeptical of the quality of all present reconstructions, yet sounding like a pro greenhouse zealot here!

  

<2775> Jones: 

Nevidím důvod, proč by ta schémata měla být symetrická. Teplotní schémata určitě symetrická nejsou, protože volíme časové úseky tak, aby bylo vidět oteplování.

I too don't see why the schemes should be symmetrical. The temperature ones certainly will not as we're choosing the periods to show warming.

  

<1219> Trenberth:

… oponovat věcem, které říkají lidé jako Chris Landsea, který tvrdil, že za změny v hurikánech může přírodní variabilita. Kromě 4 hurikánů na Floridě jich rekordní počet zasáhl Japonsko 10?? a viděl jsem zprávu, že japonští vědci to spojují s globálním oteplováním… Přikláním se k názoru, že bychom mohli do textu dát box o změnách v hurikánech. Mohl by to napsat nějaký Japonec.

[...] opposing some things said by people like Chris Landsea who has said all the stuff going on is natural variability. In addition to the 4 hurricanes hitting Florida, there has been a record number hit Japan 10?? and I saw a report saying Japanese scientists had linked this to global warming. [...] I am leaning toward the idea of getting a box on changes in hurricanes, perhaps written by a Japanese.

 

<0890> Jones: 

Můžeme tam dát poznámku, že něco na to téma bude v příští verzi. Nebo Kevin či já můžeme něco napsat. Závisí to na to, jestli něco dostaneme z Japonska.

We can put a note in that something will be there in the next draft, or Kevin or I will write something - it depends on whether and what we get from Japan.

 

<0170> Jones: 

Kevine, zdá se, že tenhle potenciální článek z Nature by stál za citování, pokud řekne, že globální oteplování má vliv na hurikány.

Kevin, Seems that this potential Nature paper may be worth citing, if it does say that GW is having an effect on TC activity.

 

<0714> Jones:

Je zásadně důležité, abychom do IPCC dostali lidi, které známe, a kterým věříme – to jsem myslel tou poznámkou o pracovní skupině pro tornáda.

Getting people we know and trust [into IPCC] is vital - hence my comment about the tornadoes group.

 

 

<3205> Jones:

Pro IPCC by mohli být užiteční Baldwin, Benestad (psali o vztahu sluneční aktivity a oblačnosti – jsou na správné straně, tj. proti Svensmarkovi), Bohm, Brown, Christy (budeme ho muset také vzít?)

Useful ones [for IPCC] might be Baldwin, Benestad (written on the solar/cloud  issue - on the right side, i.e anti-Svensmark), Bohm, Brown, Christy (will be have to involve him ?)

  

<4923> Stott/MetO: 

Nejvíce mne trápí, jestli mám ponechat ten výrok „pravděpodobně je nejtepleji za posledních tisíc let“ nebo jestli to mám vyhodit pryč v očekávání, že 4.zpráva IPCC tento názor opustí – Chris Folland přinejmenším myslí, že k tomu může dojít.

My most immediate concern is to whether to leave this statement ["probably the  warmest of the last millennium"] in or whether I should remove it in the  anticipation that by the time of the 4th Assessment Report we'll have withdrawn this statement - Chris Folland at least seems  o think this is possible.

 

 

/// Komunikování klimatické změny ///

 

<2495> Humphrey/DEFRA: 

Nemohu ani dost zdůraznit jak OBROVSKÝ je politický zájem na tomto projektu. Je to zpráva o klimatické změně, která vládě pomůže prezentovat její vlastní poselství. Chtějí, aby to byl příběh silný a nechtějí ze sebe udělat blázny. 

I can't overstate the HUGE amount of political interest in the project as a message that the Government can give on climate change to help them tell their story. They want the story to be a very strong one and don't want to be made to look foolish.

  

<0813> Fox/Environment Agency: 

pokud propásneme šanci udělat z klimatických změn pro lidi v regionech něco skutečného, pak promarníme to, co je na REGIS nejdůležitější

if we loose the chance to make climate change a reality to people in the regions we will have missed a major trick in REGIS.

  

<4716> Adams:

Musíme je nechat, aby si mysleli, ok, klimatická změna je extrémně složitá, ALE akceptuji dominantní názor, že lidé na ni mají vliv a že dopady vedou k rizikům, které je třeba svědomitě a urgentně řešit

Somehow we have to leave the[m] thinking OK, climate change is extremely complicated, BUT I accept the dominant view that people are affecting it, and that impacts produces risk that needs careful and urgent attention.

 

 <1790> Lorenzoni:

Souhlasím, že extrémní události jsou důležité, aby se získala pozornost veřejnosti a vlád… klimatickou změnu je třeba ilustrovat na každodenním životě lidí. Mělo by se jím stale připomínat, že klimatická změna probíhá stale a stale se vyvíjí. 

I agree with the importance of extreme events as foci for public and governmental opinion [...] 'climate change' needs to be present in people's daily lives. They should be reminded that it is a continuously occurring and evolving phenomenon

 

<3062> Jones: 

Ten optimistický blábol, co Michael napsal, tady vážně nechci… Něco z toho musí prostě ven. 

We don't really want the bullshit and optimistic stuff that Michael has written [...] We'll have to cut out some of his stuff.

 

 <1485> Mann: 

důležité je zajistit, aby prohráli PR souboj v médiích. To je smysl mého webu RealClimate. 

the important thing is to make sure they're loosing the PR battle. That's what the site [Real Climate] is about.

  

<2428> Ashton/co2.org: 

Když už je velikost a naléhavost problému zřejmá, politickým úkolem je obrátit diskusi od hovoru o nákladech snižování emisí – což je nepopulární politika – k debatě o hodnotě stabilního klimatu – což je sympatičtější politika… Největší cenu má vyprávět co nejbarvitější příběh o prudké změně klimatu.

Having established scale and urgency, the political challenge is then to turn this from an argument about the cost of cutting emissions - bad politics - to one about the value of a stable climate - much better politics. [...] the most valuable thing to do is to tell the story about abrupt change as vividly as possible 

 

<3332> Kelly: 

aktuální klimatické závazky, i když se nějak zpřísní, nemají o moc větší vliv na klima, než kdyby žádná klimatická úmluva nebyla… Analýzu to chce postavit tak, že preventivní opatření se musí podniknout dnes, abychom si uchovali rezervy atd. pro dobu, až přijde co je nevyhnutelné. 

the current commitments, even with some strengthening, are little different from what would have happened without a climate treaty. [...] the way to pitch the analysis is to argue that precautionary action must be taken now to protect reserves etc against the inevitable

 

<3655> Singer/WWF: 

My jako nevládky, které se zabývají klimatickou politikou, takový dokument potřebujeme hezky rychle. Pro veřejnost a pro politiky, abychom a) nastartovali debatu a b) abychom do médií dostali vztah mezi klimatickými extrémy / katastrofami / škodami a abychom ukázali spojení mezi extrémy počasí a mezi energetikou

we as an NGO working on climate policy need such a document pretty soon for the  public and for informed decision makers in order to get a) a debate started and b) in order to get into the media the context between climate extremes/disasters/costs and finally the link between weather extremes and energy

  

<0445> Torok/CSIRO: 

představa je taková, že bychom se podívali na dopad klimatické změny na to, čemu říkáme „divy světa“… Takovým divem světa může být třeba Velký bariérový útes… Také se ukazuje, že vždy existovaly lokální „příčiny“ škod – cyklóny, hvězdice, hnojiva… Představa „neměnícího se“ prostředí vede lidi, aby hledali lokální vysvětlení pro úbytek korálů zaviněný přechodnými jevy. Místo aby připustili, že jde o systematické ničení zaviněné dlouhodobou změnou klimatu /životního prostředí… Takový projekt by hodně pomohl v šíření povědomí o tom, jak změna klimatu ohrožuje útes.

[...] idea of looking at the implications of climate change for what he termed "global icons" [...] One of these suggested icons was the Great Barrier Reef [...]  It also became apparent that there was always a local "reason" for the  destruction - cyclones, starfish, fertilizers [...] A perception of an  "unchanging" environment leads people to generate local explanations for coral  loss based on transient phenomena, while not acknowledging the possibility of  systematic damage from long-term climatic/environmental change [...] Such a  project could do a lot to raise awareness of threats to the reef from climate  change

 

<4141> Minns/Tyndall Centre: 

Moje zkušenost je taková, že zamrzlé globální oteplování už dnes v médiích představuje dost velký PR problém

In my experience, global warming freezing is already a bit of a public relations problem with the media

 

Kjellen: 

Souhlasím s Nickem, že lepší by bylo přejmenovat „globální oteplování“ na „klimatickou změnu.“

I agree with Nick that climate change might be a better labeling than global warming

 

Pierrehumbert: 

Jaký druh změny cirkulace by mohl Evropu uvrhnout do takových letních vln horka jako minulé léto? Nad tím bychom se měli zamyslet.

What kind of circulation change could lock Europe into deadly summer heat waves like that of last summer? That's the sort of thing we need to think about.

 

  

/// Středověké teplé období ///

 

<5111> Pollack:

Jenže zbavit se středověkého období v Grónsku bude velmi těžké. 

But it will be very difficult to make the MWP go away in Greenland.

 

 <5039> Rahmstorf:

Rozhodl ses použít graf podle solárních C14 dat, která ve středověku docela vzrostla. Více by se hodilo ukázat graf podle solárního forcingu B10. 

You chose to depict the one based on C14 solar data, which kind of stands out in Medieval times. It would be much nicer to show the version driven by Be10 solar forcing

  

<5096> Cook: 

Je stále více důkazů, že hydro klimatická variabilita během onoho tzv. středověkého teplého období (lépe to nazývat MCA, středověká klimatická anomálie) byla regionálně daleko extrémnější (co se týče frekvence a délky velkých such) než cokoli, co jsme viděli ve 20.století, snad vyjma Sahelu. Takže v jistém ohledu mohla být MCA klimaticky extrémnější než současnost.

A growing body of evidence clearly shows [2008] that hydroclimatic variability during the putative MWP (more appropriately and inclusively called the "Medieval Climate Anomaly" or MCA period) was more regionally extreme (mainly in terms of the frequency and duration of megadroughts) than anything we have seen in the 20th century, except perhaps for the Sahel. So in certain ways the MCA period may have been more climatically extreme than in modern times. 

 

/// Věda má jasno ///

 

<0310> Warren:

Výsledky pro stabilizaci na 400 ppm vypadají v mnoha případech divně… Tyhle výsledky budeme muset z článku vyhodit, než ho publikujeme. 

The results for 400 ppm stabilization look odd in many cases [...] As it stands we'll have to delete the results from the paper if it is to be published.

  

<1682> Wils:

(2007) Co když se nakonec ukáže, že za klimatickou změnu může hlavně přirozený dekadální oceánský cyklus? Potom nás všechny asi pověsí…

[2007] What if climate change appears to be just mainly a multidecadal natural fluctuation? They'll kill us probably [...]

  

<2267> Wilson:

I když souhlasím, že skleníkové plyny hrají ve 19./20.století důležitou úlohu (hlavně od 70.let 20.století), tak kdyby solární vliv měl v modelech větší váhu, jistě by pak vliv skleníkových plynů poklesl… Zdá se mi, že pokud by modely přikládaly slunečnímu záření větší váhu, většina z oteplení 19 a 20.století by se dala vysvětlit samotným sluncem.

Although I agree that GHGs are important in the 19th/20th century (especially since the 1970s), if the weighting of solar forcing was stronger in the models, surely this would diminish the significance of GHGs. [...] it seems to me that by weighting the solar irradiance more strongly in the  models, then much of the 19th to mid 20th century warming can be explained from the sun alone.

 

<5289> Hoskins: 

Pokud specifická vlhkost na pevnině v tropech nestoupla (obr. 5), to by mohlo vysvětlit, proč v tropech nebylo zaznamenáno očekávané vyšší tempo oteplování ve větší výšce. 

If the tropical near surface specific humidity over tropical land has not gone up (Fig 5) presumably that could explain why the expected amplification of the warming in the tropics with height has not really been detected.

 

 <5315> Jenkins/MetO: 

Souhlasíš, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy, že za tání ledovce na Kilimanžáru může nedávné oteplení (natož lidmi zaviněnému oteplení)? 

would you agree that there is no convincing evidence for kilimanjaro glacier melt being due to recent warming (let alone man-made warming)?

 

 <2292> Jones:

(tropické ledovce)  S jejich ústupem je malý problém. Ledovců za posledních 20 let dost ubylo, jenže satelitní data MSU2LT naznačují, že v této výšce teploty nestouply. 

[tropical glaciers] There is a small problem though with their retreat. They have retreated a lot in the last 20 years yet the MSU2LT data would suggest that temperatures haven't increased at these levels.

 

 <1788> Jones: 

Na universitě UEA by neměl být nikdo s jinými názory [kdo nevěří, že nedávné extrémy počasí jsou zaviněné globálním oteplováním] – alespoň ne žádný klimatolog. 

There shouldn't be someone else at UEA with different views [from "recent extreme weather is due to global warming"] - at least not a climatologist.

  

<4693> Crowley:

Nejsem přesvědčený, že stojí za to říkat „pravdu“ za každou cenu. Ne když je to za tu cenu, že to poškodí vztahy mezi námi.

I am not convinced that the "truth" is always worth reaching if it is at the cost of damaged personal relationships

  

<2967> Briffa: 

Dost toho také bylo publikováno o důkazech, že v Evropě (a ve Francii zejména) roste celková čistá produktivita přírodních i hospodářských lesů, což lze spojovat s růstem dusíku či CO2 či obojí. Máme to dávat do kontrastu se stále kontroverzní otázkou rozsáhlého úbytku lesů kvůli kyselým dešťům? Do jaké míry je tato věc obecně pokládána za naléhavou a je vůbec pokládána za reálnou?

Also there is much published evidence for Europe (and France in particular) of increasing net primary productivity in natural and managed woodlands that may be associated either with nitrogen or increasing CO2 or both.  Contrast this with the still controversial question of large-scale acid-rain-related forest decline?  To what extent is this issue now generally considered urgent, or even real?

  

<2733> Crowley: 

Phile, díky za tvůj komentář – takhle je zaručeno, že se na veřejnosti nebude prát špinavé prádlo. 

Phil, thanks for your thoughts - guarantee there will be no dirty laundry in the open.

 

<2095> Steig: 

On pochybuje, že ve Východní Antarktidě je oteplení tak velké, jak tvrdíme  - myslí, že “správná” odpověď se spíše podobá našim detrendovaným výsledkům, co máme v doplňkových materiálech. Nemohu říci, že by se mýlil. 

He's skeptical that the warming is as great as we show in East Antarctica – he thinks the "right" answer is more like our detrended results in the supplementary text. I cannot argue he is wrong.

  

<0953> Jones: 

Tím se nám sníží ochlazení 1940-1970 na severní polokouli. Nebude už tedy nutné vysvětlovat ochlazování sulfáty. 

This will reduce the 1940-1970 cooling in NH temps. Explaining the cooling with sulphates won't be quite as necessary.

 

<4944> Haimberger: 

Zvláštní. V dolní troposféře všechny tři grafy ukazují minimum oteplování. To neumím vysvětlit. Podle mne jde o chybu měření, ale ať se snažím to korigovat jak chci, pořád se to nedaří eliminovat.

It is interesting to see the lower tropospheric warming minimum in the tropics in all three plots, which I cannot explain. I believe it is spurious but it is remarkably robust against my adjustment efforts.

  

<4262> Klein/LLNL: 

Může mi někdo vysvětlit proč je relativní minimum (a některé negativní trendy) mezi 500 a 700 hPa? Žádné modely s výrazným oteplením tohle nedělají.

Does anybody have an explanation why there is a relative minimum (and some negative trends) between 500 and 700 hPa? No models with significant surface warming do this

  

<2461> Osborn: 

To je skvělý nápad, Majku. TEORETICKY. Jenže v praxi to vede k dost zvláštním výsledkům… analýza zřejmě nebude ležet blízko středu mraku publikovaných sérií a vysvětlováním důvodů se zcela zamlží pointa tak krátkého EOS článku.

This is an excellent idea, Mike, IN PRINCIPLE at least.  In practise, however, it raises some interesting results [...] the analysis will not likely lie near to the middle of the cloud of published series and explaining the reasons behind this etc. will obscure the message of a short EOS piece.

 

<4470> Norwegian Meteorological Institute: 

V Norsku a na Špicberkách se dá většina oteplení od 60.let vysvětlit změnami atmosférické cirkulace. Oteplení před 1940 se takhle vysvětlit nedá.

In Norway and Spitsbergen, it is possible to explain most of the warming after the 1960s by changes in the atmospheric circulation. The warming prior to 1940 cannot be explained in this way.

  

/// Efekt městských tepelných ostrovů ///

 

<4938> Jenkins/MetO: 

Shodou okolností jsem nedávno dostal článek od Roba, kde se píše. “Londýnský efekt městského tepelného ostrova je opravdu od 60.let silnější, zvláště na jaře a v létě.”

By coincidence I also got recently a paper from Rob which says "London's UHI has indeed become more intense since the 1960s esp during spring and summer".

 

<0896> Jones: 

Myslím si, že oteplení vlivem městského efektu by mělo být menší než tohle, ale nenapadá mě, jak to zdůvodnit. Doufám, že najdu v jejich datech něco, co osvětlí obrázek 3. 

I think the urban-related warming should be smaller than this, but I can't think of a good way to argue this. I am hopeful of finding something in the data that makes by their Figure 3.

 

 <0044> Rean: 

V oblastech, které jsme analyzovali, jsme objevili docela velký efekt městských tepelných ostrovů. Neliší se to moc od výsledků, které jsi ty našel v roce 1990…. Publikovali jsme na to téma pár článků čínsky. Bohužel, když jsme svoje poznámky poslali do Čtvrté zprávy IPCC, byla většina z nich zamítnuta. 

[...] we found the [urban warming] effect is pretty big in the areas we analyzed. This is a little different from the result you obtained in 1990. [...] We have published a few of papers on this topic in Chinese. Unfortunately, when we sent our comments to the IPCC AR4, they were mostly rejected.

  

<4789> Wigley: 

Jsou mezi nimi ti pitomí hnidopiši, kteří kritizovali data Jonese a kol. – tyhle lidi tu nechceme [na schůzi kalifornské komise pro energetiku]

there are some nitpicky jerks who have criticized the Jones et al. data sets --we don't want one of those [EPRI/California Energy Commission meeting].

 

Jones: 

Ten vůl, o kterém mluvíš, se jmenuje Gooderich. To je ten, co našel vliv městských tepelných ostrovů na všech lokalitách v Kalifornii.

The jerk you mention was called Good(e)rich who found urban warming at all Californian sites.

 

 <1601> Jones: 

Myslím, že Čína je jedním  mála míst, která jsou vlivem městských tepelných ostrovů ovlivněna. Článek ale ukazuje, že Londýn a Vídeň (a také NewYork) jím ve 20.století ovlivněny nejsou. 

I think China is one of the few places that are affected [urban heat]. The paper shows that London and Vienna (and also New York) are not affected in the 20th century.

  

<2939> Jones: 

Byla velká snaha použít data, která jsou z venkova a/nebo kde vliv městských tepelných ostrovů byl odstraněn co nejlépe pomocí statistických metod. Jsou tu 3 skupiny, které toto nezávisle potvrzují (CRU, NOAA, GISS) a dostaly v zásadě stejné výsledky… Dále, oceány se oteplily tempem, které je konsistentní s pevninami. A tam vliv městských tepelných ostrovů není. 

[...] every effort has been made to use data that are either rural and/or where the urbanization effect has been removed as well as possible by statistical means. There are 3 groups that have done this independently (CRU, NOAA and GISS), and they end up with essentially the same results.[...] Furthermore, the oceans have warmed at a rate consistent with the land.There is no urban effect there.

 

  

/// Rekonstrukce vývoje teplot ///

 

<1583> Wilson:

Jakákoli metoda, která zahrne všechny druhy nejistoty a chybovosti nepochybně povede k rekonstrukcím, které mají širší rozsah nejistoty, než naše dosavadní rekonstrukce. To je sice možná poctivější, ale pro modely hledající příčiny změn klimatu se nám to moc nehodí. Myslím, že musíme dát bacha, jak to budeme formulovat.

any method that incorporates all forms of uncertainty and error will undoubtedly result in reconstructions with wider error bars than we currently have. These many be more honest, but may not be too helpful for model comparison attribution studies. We need to be careful with the wording I think.

 

<4165> Jones: 

Zwiers došel k jiným závěrům než Caspar a Gene. Řekl bych, že se to ale dá zachránit opatrnou volbou slov.

what he [Zwiers] has done comes to a different conclusion than Caspar and Gene! I reckon this can be saved by careful wording.

 

<3994> Mitchell/MetO

Je metoda PCA robustní? Jsou výsledky statisticky významné? Řekl bych, že v případě MBH [hokejkového grafu] zní v obou případech odpověď ne. 

Is the PCA approach robust? Are the results statistically significant? It seems to me that in the case of MBH the answer in each is no

 

<4241> Wilson: 

Řekl jsem si, že si pohraji s náhodně generovanýmí časovými sériemi a povídám se, jestli se mi z toho povede „rekonstruovat“ vývoj teplot na severní polokouli… rekonstrukce jasně ukazují „hokejkový“ trend. Podle mne přesně to je ten jev, o kterém mluví McIntyre.

I thought I'd play around with some randomly generated time-series and see if I could 'reconstruct' northern hemisphere temperatures. [...] The reconstructions clearly show a 'hockey-stick' trend. I guess this is precisely the phenomenon that Macintyre has been going on about.

  

<3373> Bradley:

Jistě se mnou budeš souhlasit, že ten Mannův/Jonesův článek v GRL byl ubohý a nikdy neměl být publikován. Nechci s touto “rekonstrukcí” teplot posledních 2000 let mít nic společného.

I'm sure you agree--the Mann/Jones GRL paper was truly pathetic and should never have been published. I don't want to be associated with that 2000 year"reconstruction".

  

<4758> Osborn: 

Jak můžeme Crowleyho kritizovat, že vystřihnul zprostředka svojí kalibrace 40 let, když my sami jsme vystřihli všechna data po roce 1960, kvůli tomu, že MXD obsahuje neteplotní signál, a vystřihli jsme všechna data před 1881 a 1871, protože teplotní údaje mohou být kontaminovaná neteplotním signálem.

Because how can we be critical of Crowley for throwing out 40-years in the middle of his calibration, when we're throwing out all post-1960 data 'cos the MXD has a non-temperature signal in it, and also all pre-1881 or pre-1871 data 'cos the temperature data may have a non-temperature signal in it!

 

<0886> Esper:

Keithe, ty si stěžuješ na způsob, jakým jsme prezentovali naše výsledky. Ale uznáváš, že je to výsledek důležitý… Křivku IPCC je třeba doplnit o chybějící dlouhodobé klesající trendy/signály, které byly odstraněny  (dendrochronology!) nežli Mann sloučil lokální záznamy. Takže, proč nechceš, aby se tyto výsledky dostaly mezi vědce?

Now, you Keith complain about the way we introduced our result, while saying it is an important one. [...] the IPCC curve needs to be improved according to missing long-term declining trends/signals, which were removed (by dendrochronologists!) before Mann merged the local records together. So, why don't you want to let the result into science?

 

<4369> Cook: 

Obávám se, že Majk obhajuje něco, co se obhájit nedá – jak je stale více patrné. Investuje do toho příliš mnoho osobních emocí, místo aby nechal vědu posunout se dál.

I am afraid that Mike is defending something that increasingly cannot be defended. He is investing too much personal stuff in this and not letting the science move ahead.

 

<5055> Cook:

Jedním z problémů je, že Mann používá metodu RegEm, která nemá o nic lepší diagnostiku než jeho původní metoda. Takže ani tentokrát nebudeme mít tušení, jak ke svým odhadům dospěl. 

One problem is that he [Mann] will be using the RegEM method, which provides no better diagnostics (e.g. betas) than his original method. So we will still not know where his estimates are coming from.

 

 

/// Věda a náboženství ///

 

<2132> Wigley:

 Slyšel jsem, že Zichichi má spojení s  Vatikánem. Řada klimaskeptiků má extrémní náboženské názory.

I heard that Zichichi has links with the Vatican. A number of other greenhouse skeptics have extreme religious views.

 

<4394> Houghton [MetO, místopředseda IPCC] 

Nebereme dostatečně vážně odpovědnost za Planetu, kterou nám svěřil do opatrování Bůh.... Odhaduje se, že na film „Den poté“ se bude dívat 500 milionů lidí. Musíme se modlit, aby lidé poselství filmu pochopili. 

[...] we dont take seriously enough our God-given responsibility to care for the Earth [...] 500 million people are expected to watch The Day After Tomorrow. We must pray that they pick up that message.

 

<0999> Hulme: 

Pracuji jako ředitel národního centra klimatického výzkumu, což je povolání, které vyžaduje, abych své křesťanské odhodlání pečovat o Dílo Stvořitele přetavil do výzkumu a svojí práce. 

My work is as Director of the national centre for climate change research, a job which requires me to translate my Christian belief about stewardship of God's planet into research and action.

 

 <3653> Hulme:

Je to křesťan a dokáže autoritativně mluvit o stavu klimatologie právě z toho úhlu pohledu, o jaký stojíš. 

He [another Met scientist] is a Christian and would talk authoritatively about the state of climate science from the sort of standpoint you are wanting.

 

 

/// Klimatické modely ///

 

<3111> Watson/UEA:

Souhlasím, že nám zbývá asi 10 let, abychom dokázali předpovídat počasí v horizontu roku. Ale „velký obrázek klimatu“ zahrnuje zpětné vazby oceánů na všech časových měřítcích, uhlíkové cykly a cykly dalších prvků atd. a než tohle pochopíme, to bude podle mého soudu trvat ještě celé desítky let. Takže podle mne odpověď na otázku, jak se klima bude měnit v příštích desítkách let, nezískáme z modelů ani teorie. To nám řekne až pozorování.

I'd agree probably 10 years away to go from weather forecasting to ~ annual scale. But the "big climate picture" includes ocean feedbacks on all time scales, carbon and other elemental cycles, etc. and it has to be several decades before that is sorted out I would think. So I would guess that it will not be models or theory, but observation that will provide the answer to the question of how the climate will change in many decades time.

 

<5131> J. Shukla (president IGES – Institute of Global Environment and Society) 

Obávám se, že současné klimatologické modely mají tak vysokou chybovost při simulaci statistických údajů regionálního klimatu, že nejsme připraveni poskytnout politikům robustní vědecký základ pro „akci“ na regionální úrovni… Je nepředstavitelné, že politici byli ochotni rozhodnout o investování miliard a bilionů dolarů  do adaptace na předpovídané regionální klimatické změny na základě nějakých modelů, které přitom nedokáží popsat a simulovat ani procesy, které jsou základním kamenem variability klimatu.

["Future of the IPCC", 2008] It is inconceivable that policymakers will be willing to make billion-and trillion-dollar decisions for adaptation to the projected regional climate change based on models that do not even describe and simulate the processes that are the building blocks of climate variability.

  

<2423> Lanzante/NOAA: 

Sice bychom mohli určit, která množina modelů je v řadě oblastech horší, pravděpodobně ale nikdy nebude nějaký jeden univerzálně dokonalejší model či sada modelů. Neměli bychom zapomínat, že klimatický systém je komplexní, takže je těžké, ne-li nemožné, definovat metriku, která zachytí celou šíři fyzických procesů relevantních i pro jen úzkou oblast zkoumání.

While perhaps one could designate some subset of models as being poorer in a lot of areas, there probably never will be a single universally superior model or set of models. We should keep in mind that the climate system is complex, so that it is difficult, if not impossible to define a metric that captures the breath of physical processes relevant to even a narrow area of focus.

  

<1982> Santer: 

Neexistuje žádný jednotlivý model, který by si dobře vedl ve všech testech na vodní páru a povrchové teploty moří. 

there is no individual model that does well in all of the SST and water vapor tests we've applied.

  

<0850> Barnett: 

Modely IPCC AR 5  zřejmě byly nějak upraveny nebo někdo měl hodně kliku. Pochybuji, že modelářům tohle bude ještě dlouho procházet. 

[IPCC AR5 models] clearly, some tuning or very good luck involved.  I doubt the modeling world will be able to get away with this much longer

  

<5066> Hegerl: 

[modely IPCC AR 5] Takže když pro vyladění použijeme  20.století, děláme právě to, z čeho nás dlouho lidé podezírali… a co naznačoval i ten nepublikovaný diagram z NCAR, který ukazoval korelaci mezi forcingem aerosolů a citlivostí.

[IPCC AR5 models] So using the 20th c for tuning is just doing what some people have long suspected us of doing [...] and what the nonpublished diagram from NCAR showing correlation between aerosol forcing and sensitivity also suggested.

  

<4443> Jones:

Základní problém je, že všechny modely jsou špatně – nemají dost střední a nízké oblačnosti.

Basic problem is that all models are wrong - not got enough middle and low level clouds.

 

 <4085> Jones: 

GKSS je jen jeden z modelů. A je to jen model. Takže není třeba, aby byl správně.

GKSS is just one model and it is a model, so there is no need for it to be correct.

 

  

/// Boj za naši věc ///

 

<3115> Mann: 

Mimochodem, kdy chce Tom C oficiálně publikovat svou cca 1500 let dlouhou rekonstrukci???? Našemu boji by pomohlo, kdybychom mohli říkat, že tato rekonstrukce je potvrzením článku Mann a Jones atd.

By the way, when is Tom C going to formally publish his roughly 1500 year reconstruction??? It would help the cause to be able to refer to that reconstruction as confirming Mann and Jones, etc.

  

<3940> Mann: 

To nám umožní diskutovat ten syntetický příklad s odkazem na článek J.Cimate (který by měl být akceptován po zaslání revidované konečné verze). To by mělo trochu pomoci naší věci. 

They will (see below) allow us to provide some discussion of the synthetic example, referring to the J. Cimate paper (which should be finally accepted  upon submission of the revised final draft), so that should help the cause a bit.

  

<0810> Mann: 

Nad  Judith Curry jsem zlomil hůl už dávno. Nechápu, co si myslí, že dělá. Ale našemu boji tím nijak neprospívá.

I gave up on Judith Curry a while ago. I don't know what she thinks she's doing, but its not helping the cause

  

<3594> Berger: 

Phile, díky za tvůj článek a gratuluji, že jsi oživil globální oteplování. 

Phil, Many thanks for your paper and congratulations for reviving the global warming.

  

<0121> Jones: 

[o úpravách teplotních dat]  Další věc, která může zamíchat kartami, je ta nová práce z NCDC, která pravděpodobně zvýší nedávné teploty (protože tentokrát je započteno větší procento bójí) a také to snižuje starší teploty (před rokem 1940) z důvodů, které už tak jasné nejsou. Tom Peterson o tom bude mluvit zítra, tak se dozvíme víc. Hádám, že jejich trend tím stoupne.

 (2007) [on temperature data adjustments] Another issue that may overtake things is new work at NCDC, which is likely to raise recent temps (as the  impact of the greater % of buoys is accounted for) and  also reduce earlier temps (pre -1940) for reasons that  aren't that clear. Tom Peterson will be presenting this  here tomorrow, so will learn more. Upshot is that  their trend will increase...

 

<4184> Jones:

[Hansenovi] Dobrá práce, jen tak dál… I když v Británii tahle zima byla mírná, zbytek světa se zdá docela chladný – ale to se čekalo vzhledem k La Niňa. Už aby tu bylo příští El Nino! 

[to Hansen] Keep up the good work! [...] Even though it's been a mild winter in the UK, much of the rest of the world seems coolish - expected though given the La Nina. Roll on the next El Nino!

  

<5294> Schneider: 

I když jsem si skoro jistý že boj McCain- Liberman prohrajeme, nutí Senátory, aby se jasně vyslovili, zda jsou pro či proti rozumné klimatické politice 

Even though I am virtually certain we shall lose on McCain-Lieberman, they are forcing Senators to go on record for for against sensible climate policy

 

  

/// Zákon o právu na informace ///

 

<2440> Jones:

Bylo mi řečeno že IPCC stojí nad národními zákony o právu na informace. Jedna cesta, jak si krýt záda svoje i záda všech, kdo pracují na AR5, by bylo, jakmile celý proces bude dokončen, veškerou korespondenci zničit. 

I've been told that IPCC is above national FOI Acts. One way to cover yourself and all those working in AR5 would be to delete all emails at the end of the process

  

<2094> Briffa: 

Většinu mých mailů [které by někdo mohl ze zákona požadovat] už universita UEA stejně nemá, protože jsem je po skončení práce v IPCC přesunul na soukromé úložiště. 

UEA does not hold the very vast majority of mine [potentially FOIable emails] anyway which I copied onto private storage after the completion of the IPCC task.

  

<2459> Osborn: 

Keith a já jsme právě prohledali naše emaily, cokoli je tam na téma “David Holalnd”. Vše, co jsme našli jsme přeposlali tobě a/nebo Dave Palmerovi. Už bys to měl mít ve schránce. 

Keith and I have just searched through our emails for anything containing "David Holland". Everything we found was cc'd to you and/or Dave Palmer, which you'll already have.

  

<1473> McGarvie/UEA Director of Faculty Administration:

Zkoumáme zákon EIR kvůli další žádosti Climateaudit.org o údaje o komunikaci s dalšími akademiky. Myslím, že bychom oslabili svou pozici, kdybychom v tomto případě žádosti o informace vyhověli. Takže navrhuji tuto žádost o informace zamítnout (těsně před koncem lhůty).

As we are testing EIR with the other climate audit org request relating to communications with other academic colleagues, I think that we would weaken that case if we supplied the information in this case.  So I would suggest that we decline this one (at the very end of the time period) 

 

<1577> Jones:

Jakákoli práce, kterou jsme dělali v minulosti, byla za výzkumné granty, které bereme – a je třeba to utajit. Mluvil jsem o tom s naším hlavním sponzorem, americkým ministerstvem energetiky, a ti velmi vítají, že jsme nikomu nevydali původní data stanic. 

[FOI, temperature data] Any work we have done in the past is done on the back of the research grants we get - and has to be well hidden. I've discussed this with the main funder (US Dept of Energy) in the past and they are happy about not releasing the original station data.

 

==========

Více na www.klimaskeptik.cz

Komentáře pište na http://www.klimaskeptik.cz/diskuse/nase-forum

Autor: Vítězslav Kremlík | úterý 29.11.2011 22:40 | karma článku: 21,64 | přečteno: 2044x
  • Další články autora

Vítězslav Kremlík

Děti šly do kina na pohádku o Barbie a dostaly feministickou přednášku

"Jestli si dáte panáka pokaždé, kdy zazní slovo patriarchát, budete před koncem filmu na šrot," vyjádřil se o filmu Barbie Elon Musk.

27.7.2023 v 9:24 | Karma: 20,32 | Přečteno: 498x | Diskuse

Vítězslav Kremlík

Varování: Na Facebooku řádí falešný Kremlík

Kremlík se zbláznil a začal se zapojovat do nesmyslných diskusí pod články na Facebooku? Ne, to se jenom za něho vydává nějaký hacker či troll.

5.5.2022 v 8:30 | Karma: 20,49 | Přečteno: 651x | Diskuse | Společnost

Vítězslav Kremlík

Covid jako generální zkouška na klimatický lockdown

Za Covidu si klimatičtí aktivisté pochvalovali, jak hezky klesají emise, když si na obyvatelstvo pořádně došlápnete. A když už si lidé na ztrátu osobních svobod tak nějak zvykli, proč to měnit?

10.11.2021 v 8:32 | Karma: 33,28 | Přečteno: 1111x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Vítězslav Kremlík

Myslíte při sexu... na klima? A ví o tom vaše žena?

Na co myslíte při sexu? No fuj. Že se nestydíte. Uvědomělý občan by měl myslet na uhlík, na planetu. A ne na nějaké nemravnosti.

9.11.2021 v 10:03 | Karma: 35,36 | Přečteno: 1035x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Vítězslav Kremlík

Podle autorů zeleného údělu se v Hondurasu žije lépe než v Německu

Happy Planet Index nehodnotí životní úroveň států podle HDP, ale podle...uhlíkové stopy. Takže čím horší energetická chudoba, tím je země "šťastnější". No panejo. To se máme na co těšit.

6.11.2021 v 9:36 | Karma: 33,74 | Přečteno: 953x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

ONLINE: IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  10:50

Sledujeme online Řada zemí čelí problémům s počítačovými systémy, které agentura Reuters označila za globální IT...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

Americký novinář dostal v Rusku 16 let vězení. Soud ho uznal vinným ze špionáže

19. července 2024  14:19,  aktualizováno  14:25

Ruský soud v Jekatěrinburgu v pátek shledal amerického novináře Evana Gershkoviche vinným ze...

KOMENTÁŘ: Atentát na Trumpa měl změnit svět, píše Václav Klaus

19. července 2024  14:22

Znepokojení ohledně směru, kterým se vydává Evropská unie a Spojené státy, vyjádřil bývalý...

Na Lounsku se srazil minibus s autem, mezi zraněnými jsou ženy z věznice

19. července 2024  13:07,  aktualizováno  13:54

Nehoda minibusu a osobního auta u Lubence na Lounsku si dnes odpoledne vyžádala asi deset...

Praha již odbavila zpožděné lety, zdržení se čekají v Amsterodamu a Curychu

19. července 2024  10:38,  aktualizováno  13:52

Sledujeme online Výpadek celosvětového odbavovacího systému postihl i pražské letiště, zpožďovaly se kvůli němu...

D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
MANAŽER OBCHODNÍ SKUPINY / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - celá ČR

D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj

  • Počet článků 403
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2764x
Tento blog byl oceněn v anketě "Bloger roku 2011". Autor je překladatel a vzděláním historik. Účastnil se klimatické konference v Kodani. Po aféře Climategate založil web www.klimaskeptik.cz. V roce 2019 vydal knihu OBCHODNÍCI SE STRACHEM (Dokořán). Ta v roce 2021 vyšla též anglicky na Amazonu jako A GUIDE TO THE CLIMATE APOCALYPSE.

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky