Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Pozitiva islamizace, aneb perličky z revize RVP dějepisu

Nemá-li krajní levice dost stoupenců na to, aby vyhrávala volby, musí jim je státní školství vychovat.

To je asi hlavní cíl velké revize, která v dubnu a květnu prošla tzv. veřejnou konzultací. Největší bizarnosti jsou ve vzdělávacím oboru dějepis, takže jsem se výjimečně navrátil z blogerského důchodu a napsal komentář, který vyšel v pondělí v deníku Forum24 pod názvem „Výchova k demokratickému občanství, nebo návrat k Leninovi? Jak se budou české děti učit dějepis“. Můžete si ho přečíst zde.

Vycházel jsem přitom z textové verze RVP pro veřejnou konzultaci z 28.3.2024, jež obsahuje pouze závazné části RVP (rámcových vzdělávacích programů), konkrétní bizáry, které uvádím na konci, jsou však ještě rozvedeny online v nezávazných dodatcích (čili tzv. „popis a zdůvodnění“ a „metodická podpora“). Ty jsem si pročetl taky, abych si ověřil, zda v nich není něco, co by k bizarnostem poskytovalo věrohodné vysvětlení, nebo nějak zásadně měnilo význam. U „pozitiv islamizace“ i u „genderu“ jsem se ale dověděl spíše ještě větší bizáry. Jinak jsem si kontroloval, jestli tam není někde přeci jen varování před nebezpečími anarchie, ale vážně to není ani v těchto dodatkových materiálech.

Řekněme si také, že deklarované návaznosti na jiné vzdělávací oblasti jsou spíš fikce, dějepis je pojat takovým způsobem, že je v rozporu se vším možným. Třeba tato věta je v rozporu s klíčovou kompetencí komunikační i s vzdělávacím oborem Český jazyk: „To ale neznamená, že se není potřeba hodnotově vymezovat vůči názorům, které popírají ústavně ukotvené hodnoty nebo které mohou směřovat např. k trestné činnosti.“ Teď mi schválně řekněte, jestli mluvčí ve větě říká, že se učitel musí hodnotově vymezovat, nebo že není potřeba se hodnotově vymezovat. V té větě je totiž aplikován zápor podle angličtiny, kde víc záporů tvoří pozitivum, zatímco v češtině tvoříme zápor tak, že dáváme do záporu vše (např. „Nikdy neposlouchej za dveřmi!“)

Učitel může být zmatený i z toho, že v úvodní charakteristice je řeč o znalosti „fakt“ a odlišování „fakt“ od „názorů“, ve výčtu témat oboru dějepis, se pak ale dozví, že úkolem prvního tematického okruhu dějepisu je poznat „koncepty“ a druhý okruh je zaměřený na tvorbu „příběhů“. Třetí okruh není. Žák při tom má vycházet z práce s „prameny“, avšak badatelská metoda, jak je vylíčená v učebnici Fraus a metodické příručce, kterou tento tým vytvořil, navádí jen k práci se subjektivně zabarvenými vzpomínkami a rozhovory. Těžko pak žák rozliší fakta od názorů!

Když sekularizace, tak rozhodně islámská!

Podívejme se teď podrobněji na dvě výše zmíněná témata islámu a genderu. (U 19 očíslovaných témat má zřejmě jít o „očekávané výstupy“, ale jelikož to nikde není řečeno, zůstanu u neutrálního výrazu „téma“)

Téma č. 005, kde se má žák seznámit s dějinami tří monoteismů je v závazné části formulováno větou, kterou jsem označil za nelogickou: „(žák) doloží klady a zápory setkávání tří kulturních okruhů monoteismu, procesů christianizace, islamizace a sekularizace na příkladech z dějin a z pohledu různých skupin a osob.“ Kromě toho, že je zde žák vyzýván k tomu, aby hledal, co může být pozitivního na „islamizaci“, nikoli na islámu, jde totiž o ten počet monoteistických náboženství. Ve větě je řeč o třech, těm jsou pak dále přisouzeny procesy – christianizace a islamizace - , ale naskýtá se otázka, k čemu patří „sekularizace“. Má to být třetí náboženství? Nebo chápou sekularizaci jako proces odehrávající v křesťanství i islámu?

Protože pokud by to mysleli takto, pak by šlo o hrubé zkreslení rozdílu mezi civilizací křesťanské Evropy a světem islámu. Mají-li být žáci vedeni k volbě nad tím, co zavrhnout a co přijmout, pak by měli dostat férové informace. Jen v Evropě došlo k oddělování církví od státu a v době osvícenství k formulování sekulární morálky a práva. Ve světě islámu žádné církve nevznikly, ani autority nebyly odděleny, jelikož osmanský sultán byl od dobytí Egypta zároveň chalífou. Pokud revidované RVP tento rozdíl stírá, pak zásadně dezinformuje.

„Popis a charakteristika“ jde však k ještě větší absurditě, neboť sugeruje, že sekularizace se odehrávala jen v islámských zemích. Ve dvou bodech se zde říká, že žák:

- vysvětlí pojem sekularizace, popíše její kladné i záporné stránky, zejména na příkladech ze soudobých dějin

- propojí islamizaci a vznik politického islamismu s procesem sekularizace islámských zemí podle západního vzoru

Tedy „sekularizace“ je nejprve zmíněna obecně a pak spojená geograficky s islámskými zeměmi (byť dle „západního vzoru“). A které současné islámské země jsou sekularizované? Snad Írán, nebo Egypt? Nebylo by lepší naučit žáky poznat právě onen zásadní rozdíl, aby věděli, že ne vše, co v Evropě považujeme za samozřejmé, se vyskytuje ve všech civilizacích? Sekularizované země jsou v islámském světě výjimky, třeba Tunis, ale ani tam nelze vykouzlit sekularizovanou islámskou morálku a právo.

K tomu znovu dodávám, že tíž autoři ve své příručce badatelské metody zavrhli evropskou civilizaci celou, neboť: „Holocaust a nacistické vraždění nejsou primárně abnormalitou evropské civilizace, ale její dovedení do důsledků.“ (Příručka pro učitele badatelského dějepisu, 2022, s. 57).

A co se týče těch „kladů islamizace“, tak je samozřejmě rozdíl , bavíme-li se o postoji k islámu, tedy k lidem, kteří už muslimy jsou, nebo k islamizaci, tedy k rozšiřování islámu do okruhů, které mají jiné náboženství. Zatímco první případ lze označit jako toleranci, v druhém případě by bylo zneužíváním jazyka, kdybychom pasivní neodporování označovali za toleranci. A dnes je aktuálním problémem šíření islámu do sekularizovaní Evropy, což je proces touto rozleptávající terminologií zcela zakrytý. Je právě projevem špatně pochopené sekularizace, když věříme, že je hříšné být aktivní, něco chtít, aktivně odporovat islamizaci, jelikož naše pokřivená sekularizovaná morálka, odtržená od historického vývoje osvícenství, vychází z toho, že ctnost spočívá v pasivitě.

Tolerance k „judaismu“ nám zde dopadla poněkud nešťastně. Z závazné části zmizel úplně, protože po přejmenování náboženství na procesy, bychom museli mluvit o judaizaci, což je nesmysl. V nezávazné metodické podpoře judaismus je, ale ve vnucené perspektivě předstírající rovnocennost tří monoteistických náboženství působí zvláštně. Židé byli bezbranná menšina žijící všude v porobě. My máme předstírat, že muslimové, kteří vládli velkým říším, jež dobývaly Evropu, byli vůči křesťanům v podobném postavení jako Židé? Mezi bitvou u Moháče a antižidovským pogromem byl ovšem velký rozdíl. Otázka tolerance Arabů vůči Židům zde není vůbec tematizována. Připomínám, že v učebnici Fraus, ani v příručce badatelské metody nejsou začleněny arabsko-izraelské války. Místo toho je tam kapitola o radostném vítězství demokracie v arabských zemích za „arabského jara“.

Genderový řád v dějinách

Druhý bizár je téma č. 012 o genderu. Tvrdil jsem, že je v závazné části formulován bezhodnotově, takže vlastně k toleranci k LGBT+ vůbec nevybízí. Text „online popisu“ je pak skutečnou výzvou k čtenářské gramotnosti, protože sice označuje viníka, ale neříká nic o tom, že by tolerance byla dobrá. Říká se tu: „Očekávaný výsledek učení by měl žáka směrovat k poznání, že tzv. sociální, resp. genderový řád je utvářen a vynucován autoritami a ti, kteří se mu vymykají, mohou být objektem pronásledování a diskriminace.“ Nejvíc šokující část tohoto výroku je sdělení, že biologický rozdíl mezi pohlavími je výsledkem mocenského působení autorit. Tady se projevuje, že tvůrci RVP nemají znalost aktuálního stavu debaty, ani dnešního významu „genderu“, protože dnes se v USA už nerozlišuje biologické pohlaví (sex) od sociálních rolí (genderu). Předstírá se, že obojí je volně volitelné. Doba, kdy Joanne Scott tvrdila, že gender je užitečná kategorie, je pryč. Představu, že víra v biologickou odlišnost byla uměle vytvořena za kapitalismu, šířila třeba Alice Domurat Dreger v knize Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex z roku 1998.

Tvůrci RVP na jednu stranu zůstávají u zastaralého pojetí genderu jako sociální role, zároveň ale zastávají moderní představu o mocensky udržovaném genderovém řádu, v němž sociální i pohlavní útlak splývají v jedno.

Ale zpět k otázce: vybízí uvedená pasáž k toleranci? Uvedená pasáž vybízí k odmítnutí domnělých autorit, jež údajně udržují genderový řád. Tolerance k osvobozeným gendristům kategorie LGBTQ+ pak zřejmě vznikne sama, stejně jako u žáků-květináčů sama vyklíčí historická gramotnost.

Z hlediska logiky skřípe pak tvrzení, že máme zavrhnout představu o „tradicionalisticky pojatém trvání neměnných rolí“, jež prý tento řád udržuje, vzápětí však víra v nadčasové pronásledování LGBTQ+ vyžaduje, abychom uvěřili, že normy, které LGBTQ+ odlišovaly od „normálních“ lidí, byly trvalé. „V každé společnosti v dějinách lze nalézt charakteristická pravidla chování, která jsou od osoby očekávána na základě jejího sociálního statusu…“ I závazná část říká, že vždy existovali lidé, kteří „se odlišovali od dobových společenských norem.“ (V obou případech je řeč o sociálnu, i když myslí gender…)

Jako historik, který se zabýval Casanovou, mohu tvůrcům RVP potvrdit, že normy ve vztahu ke queer lidem nebyly vždy stejné. A jelikož jsem se zabýval i esoterikou a mystikou 18. století, mohu zároveň poukázat na tradici hledání návratu ke stavu nevinnosti v dějinách, ke stavu, kdy Bůh stvořil muženu (nikoliv muže a ženu), což vedlo k tomu, že předstírání nerozlišeného pohlaví bylo bráno za znak příslušnosti k takovým nadlidem, jež neposkvrnil dědičný hřích. Tato tradice, myslím si, vysvětluje i motivaci k pseudonáboženskému kultu údajné LGBTQ+ komunity naší doby.

Autor: Ivo Cerman | pondělí 17.6.2024 9:00 | karma článku: 26,77 | přečteno: 715x
  • Další články autora

Ivo Cerman

V čem se antiizraelská petice z 6. 2. mýlí

Podívejme se, jak se to má s mezinárodním právem, a posuďme, zda se Izrael ve válce dopouští genocidy.

15.3.2024 v 11:59 | Karma: 28,05 | Přečteno: 857x | Diskuse | Politika

Ivo Cerman

Rozbor signatářů antiizraelské výzvy z 6. února (doplněno o reakci)

Zkusme si za jména doplnit instituce, kde signatáři působí. Zjistíme organizační zázemí levicového "antiizraelského hnutí".

5.3.2024 v 10:10 | Karma: 36,02 | Přečteno: 1850x | Diskuse | Politika

Ivo Cerman

Když Erasmus Rotterdamský bránil svobodu proti luteránům

Podle školního dějepisu byla reformace krokem k moderně, ve skutečnosti bránil lidskou svobodu spíš katolický kněz Erasmus Rotterdamský.

27.1.2024 v 14:10 | Karma: 17,68 | Přečteno: 375x | Diskuse | Společnost

Ivo Cerman

Překvapivá obvinění Izraele v pořadu Máte slovo!

Výsledkem pořadu Máte slovo bylo další obvinění Izraele z vraždění dětí a pohádka o dobrotivé vládě Hamásu v pásmu Gazy.

23.10.2023 v 7:04 | Karma: 45,95 | Přečteno: 9348x | Diskuse | Média

Ivo Cerman

Obhájce terorismu na Fakultě humanitních studií UK

Stávkující humanistická fakulta chce prý peníze na „kvalitu“, ve skutečnosti za vaše peníze živí antisemitskou propagandu.

18.10.2023 v 9:32 | Karma: 37,26 | Přečteno: 1541x | Diskuse | Média
  • Nejčtenější

Francouzský volební šok. Vyhrála levicová koalice, Le Penová je až třetí

7. července 2024  14:25,  aktualizováno  8.7 6:05

Druhé kolo předčasných parlamentních voleb ve Francii překvapivě ovládla levicová Nová lidová...

Spadlý strom v Praze zranil dva lidi. Bouřky v Česku komplikovaly dopravu

6. července 2024  11:58,  aktualizováno  22:56

Silné bouřky, které v sobotu večer přecházely přes Česko, za sebou zanechaly mnoho škod, potíže v...

Padaly kroupy jak pingpongové míče. Bouřky se opět hnaly Českem

10. července 2024  8:02,  aktualizováno  22:52

Česko má za sebou další tropický den. Denní maxima byla ve středu překročena na 56 z celkem 167...

Vraťte se domů! Barceloňané stříkali vodu na turisty, ti opouštěli restaurace

8. července 2024  9:51

Zatímco turisté obědvali nebo se jinak občerstvovali v centru Barcelony, téměř tři tisíce místních...

Biden se znovu ostudně přeřekl. Prezident Putin, představil Zelenského

12. července 2024  6:35,  aktualizováno  11:22

Joe Bidenovi se opět nepodařilo přesvědčit veřejnost, že je duševně schopen vykonávat funkci...

Na Trumpově mítinku se střílelo, exprezident má zraněné ucho, střelec zemřel

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  1:34

Na sobotním předvolebním mítinku republikánského kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa...

Král David válčí proti Hamásu. Rozbitou izraelskou společnost spojuje hrdina z Gazy

14. července 2024

Premium Od zvláštního zpravodaje MF DNES v Izraeli Jen málo izraelských vojáků dokázalo na útok ze 7. října 2023 správně a rychle zareagovat. V...

Nejdřív vznikne mrak, pak ohnivá koule. Armáda si na testy pořídila novou zbraň

14. července 2024

Premium K českým vojákům míří nová zbraň. Rozhodli se otestovat termobarické granáty. Mají výrazně vyšší...

Rozjívená dvojčata rozbila šeď komunismu. Po letech jsme je vyfotili znovu

14. července 2024

Seriál Byla jako šídlo. Dagmar Hochová byla temperamentní dynamo a její fotky se zcela vymykaly dobové...

Každý pátý člověk na planetě řeší neplodnost. V Čechách to může být i 15 %
Každý pátý člověk na planetě řeší neplodnost. V Čechách to může být i 15 %

O někoho se opřít a nebýt v tom sama… To byl hlavní impuls, proč Anna Sedláková a Karolína Krejčová založily projekt Indiánky. Obě dvě slyšely ve...

  • Počet článků 274
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2410x
Jsem historik a dělám šlechtu a osvícenství. Nejnověji jsem napsal knihu 1.11.1781. Zrušení nevolnictví (2022). Moje pojetí dějin je vyjádřeno v knize "Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti." (2016), která ukazuje, že historie našich občanských svobod začíná dlouho před rokem 1918. Od osvícenské, ani liberální Evropy jsme nebyli izolováni.