Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Alláhovo kukaččí vejce

Německo dobrovolně přistoupilo k demografické sebevraždě svého vlastního národa, když do své země přizvalo islám, který v  překladu z arabštiny znamená „podrobení“. Ti, kdo skutečně chápou podstatu islámu, se oprávněně ptají: Proč?

 

Je třeba si položit otázku, co může vést německou kancléřku, přezdívanou muslimy mamá Merkel, respektive nikým nevolené potentáty z EU k tomu, že se rozhodli Evropu zaplavit nepřátelskou muslimskou ideologií, která jasně říká:  Vše se musí podrobit Alláhovi.

 

Západ se staví k muslimům stejně jako ke všem ostatním věřícím, tedy s notnou dávkou tolerance, kterou má převážně zakotvenou ve  svých společenských a zákonných pravidlech. Základní kameny křesťanství jsou u západních civilizací přirozenou sounáležitostí zakotveny v mravních principech. Tento postoj, bez reálného kritického pohledu na hrozby a nebezpečí, které náruč otevřená k Alláhově učení do našeho domova přináší, se následně stane pomyslným kukaččím vejcem, ze kterého se vylíhne to, co Evropany z jejich vlastního hnízda posléze vytlačí.

 

Islám učí, že Korán je naprosto bezchybné neomylné Boží slovo a ten, kdo ho nepřijme a nepodřídí se mu, musí být zabit. A tak se také od nepaměti děje.

Korán ve svém historickém obsahu uvádí spoustu nesmyslů, například to, že Mojžíšově sestře Marii se narodil Kristus. Že Mojžíš žil o 1500 let dříve, to zřejmě vševědoucímu Mohamedovi uteklo.  

Muslimové ospravedlňují svůj postoj likvidaci křesťanů tím, že podle Koránu to jsou modloslužebníci a jako modloslužebníci musí být vyhubeni. Podle Koránu se křesťané klaní trojici: Bůh Otec, Ježíš a Marie. Boha Otce a jeho „proroka“ Ježíše - to je pro ně ještě přijatelné, ale Marie už ne, to už je v jejich očích modloslužba. Když jim řeknete, že to je jinak, že křesťané uctívají Boha Otce, Ježíše a Ducha svatého, v tu ránu urážíte Korán, protože Korán je neomylný. 

Výsledek je ten, že správný muslim má právo popravit každého křesťana, protože uráží Korán svojí modloslužbou. A ateisté? To jsou v očích muslimů nevěřící psi, a tudíž nemají právo na život. V lepším případě se mohou stát jejich otroky a otrokyněmi.

Korán určuje právní nároky věřících, obsažené v právu Šaría.

V právu Šaría jsou popsány všechny aspekty života, včetně toho, jak se chovat k nevěřícím a jak ovládnout (dobýt a podmanit) si celý svět. Muslim je povinen se právem Šaría bezezbytku řídit. Takže pokud někdo tvrdí, že většina muslimů je mírumilovná, je to jen tím, že je imámové ještě nezasvětili do pravé podstaty zákeřné ideologie, která nezná slitování ani se svým nejlepším přítelem. Pokud se této nelítostné ideologii ti mírumilovní muslimové nepodvolí, propadají sami smrti.

 

Šaría ve své podstatě rozděluje svět na dvě oblasti. Jsou to Dár al-islam a Dar al-harb.

První část světa- „dům islámu“- je tou částí světa, kterou už muslimové obývají a bezezbytku jim už patří. Druhý název označuje „dům boje“- to jsou ta území, ve kterých se ještě islám nestal majoritním. Zde Šaría přikazuje bojem nastolit islám. Toto je oficiální interpretace cíle ideologie islámu. A tuto nebezpečnou a nenávistnou ideologii, která je v totálním rozporu s každým demokratickým právním systémem v nemuslimských zemích, se učí ve všech muslimských školách v Evropě. A já se ptám. Jsou všichni politici tak hloupí, nebo se stáváme obětí proradných a zkorumpovaných spiklenců? Ten, kdo rozděluje muslimy na radikální a umírněné, buď nemá o tomto náboženství dostatek informací a znalostí nebo vědomě lže.

 

Nevolená Evropská komise si dovoluje mentorovat Českou republiku a vyhrožovat jí sankcemi, protože odmítáme islámské migranty.

 

Lidé by si měli uvědomit, že celá Evropa se dostala do obrovského ohrožení, jakému nečelila od dob tureckých nájezdů. Obrovská, negramotná a nelítostná migrační masa zaplavuje evropská města a politici je vítají s otevřenou náručí. Média a politici zatajují skutečný stav jejich kriminality a bagatelizují vzrůstající odpor společnosti postižené a ohrožené terorizmem. V Paříži proběhne milionová protestní demonstrace nespokojených lidí a média o tom mlčí. A aby toho nebylo málo, Evropská komise politickým rozhodnutím nařídí odzbrojit obyvatelstvo, aby se nemohlo nezvaným islámským hordám bránit.  A přitom do některých městských lokalit, například v Německu a Francii, které jsou již plně pod kontrolou muslimských klanů, si německá a francouzská policie už ani netroufne. To přece nedává žádnou logiku…?

 

Evropané jsou v bezprostředním ohrožení

 

Ohrožena je demokracie národní identity suverénních států, které se nechaly vtáhnout hloupými nebo proradnými politiky do náručí těch, kteří mají v plánu v budoucnu převzít nad Evropou absolutní muslimskou moc. Tvrdé jádro eurozóny se nás už neptá, co bychom si přáli, ale rovnou nám nařizují jako malým dětem, jak se máme chovat.  Kvóty na přerozdělování nelegálních migrantů, kteří do Evropy vtrhli jak kobylky, jsou příkladem iracionálního chování „o nás bez nás“. Dalším krokem Evropské komise, kterým chtějí posílit svoji moc, je již zmiňované odzbrojení nespokojeného a vzpurného obyvatelstva. Následuje ochromení obranyschopnosti národa, zacílené na novináře a sdělovací prostředky, kterým je pod lstivým názvem Ochrana osobních údajů (GDRP) odebrána možnost označit pachatele jakékoli trestné činnosti. Tímto nařízením bude veškeré zpravodajství obráno o fakta, která by směřovala k identifikaci kohokoli. Vnější hranice EU je stále nechávána propustnou, a to i přes skutečnost, že již byla spáchána celá řada brutálních teroristických útoků na civilistech, popravy novinářů, znásilňování a vraždění nic netušících občanů nožem, střelnou zbraní, dopravním prostředkem nebo trhavinou. Vracení neúspěšných žadatelů o azyl se vleče roky a není zájem o razantní, ale hlavně rychlá, účinná řešení, která by nelegální migraci zarazila. Racionalita demokracie a pud přirozené národní sebezáchovy jsou politiky za pomoci zkorumpovaných médií zašlapávány na samé dno lidské bezmocnosti.

 

 

 

 

Pokusy o sjednocení sociálních dávek pro celé EU 

Nájezd muslimů převážně na nejbohatší státy EU s vysokými sociálními dávkami se eurošmejdi pokouší rozprostřít do ostatních států tím, že navrhují rovnost sociálních dávek migrantů po celé EU. Bohu dík, zatím bez úspěchu. Celý tento veskrze proradný plán směřuje k postupnému ohýbání a potlačování demokracie do té míry, aby ji v poslední fázi zcela ochromili. Je to rafinovaný plán, který v budoucnu připraví půdu pro obsazení míst v obecních zastupitelstvech. Následovat budou posty starostů, následně založení vlastních politických stran muslimy, čehož jsme svědky v Německu i v Anglii již nyní. Pak prosadí své poslance v Parlamentu a jednoho dne přemění vaši zemi na svůj vysněný kalifát.

 

Současnost

V ČR žije mnohonásobně víc muslimů, než uvádí oficiální statistiky. Při posledním sčítání lidu z roku 2011 se k islámu přihlásily tři tisíce lidí. Sociologové ve svých průzkumech však uvádí, že dnes jich zde může být až 22 tisíc. Politici nás ubezpečují, že se nic neděje, ale současně pod tíhou teroristických hrozeb, které vidíme v zahraničí, už máme na náměstích betonové zátarasy, vánoční stromy se rozsvěcují bez stanovení pevného termínu oproti tradičním zvyklostem a například vynucená modernizace spojená s možnou teroristickou hrozbou systému fyzické ochrany jaderné elektrárny v Dukovanech, nás přijde na miliardu. Na náměstích se potkáváme stále častěji s po zuby ozbrojenou policí, která nás má chránit před případným terorizmem při příležitosti oslavy tradičních křesťanských svátků. To podstatné je, že doteď jsme žádnou ochranu nepotřebovali. Francie po teroristických atentátech dokonce vyhlásila výjimečný stav jako ve válečné zóně, trvající celé dva roky. Islám sebou do Evropy přináší teror a kriminalitu, a s tím spojené obrovské náklady na bezpečnostní aparát. Ale občané stále slyší z médií, že se nic závažného neděje. Že se jedná jen o ojedinělé selhání zradikalizovaných jednotlivců. To je ale nehorázná lež. Samotná podstata Alláhova učení je radikální, nekompromisní a zcela neslučitelná s naším životním stylem a zákony.

Domorodci zvedají kotvy

Můj zákazník, národností Slovák, dlouhá léta žijící v Rakousku, prodává svůj dům ve Vídni a stěhuje se s celou rodinou do Prahy. Na mou otázku, proč tomu tak je, říká: „Bojíme se o naše dcery. Po setmění už Vídeň není bezpečná. Tady prostě už žít nechceme.“ Podobně tomu je i v Německu. Mladí lidé odchází za prací i za studiem do Česka, odkud se (dle jejich slov) již nehodlají vrátit. A to je první známka selhávajícího státního systému, který již není schopen zabezpečit prostou bezpečnost vlastnímu obyvatelstvu. Původní obyvatelstvo začíná rezignovat a radši se odstěhuje. Jejich místa následně zaplní svojí vysokou porodností islamisté a další generace již bez problému změní svou novou dobytou zem k obrazu svému. V loňském roce překročilo ilegálně hranice Evropské unie 205 tisíc lidí, uvedla Evropská komise. Máme jich tu už milióny. Jejich rozmnožovací schopnosti jsou čtyřikrát rychlejší, než Evropanů. 10% porodů lze v Evropě přičíst přistěhovalcům. U Arabů žijících v Bruselu to je již 50%. Drtivá převaha mladých mužů, kteří se hrnou do Evropy, je sama o sobě předzvěstí budoucího nárůstu nestability a agresivního násilí vůči nemuslimské zemi.  Je velmi pravděpodobné, že Češi, Slováci, Maďaři a Poláci, tedy země, které se plíživé muslimské okupaci brání, budou donuceny zase stavět zdi z ostnatých drátů po vzoru Maďarů a budovat opevněné bunkry proti svým, tentokrát ne nacistickým, ale islámským, rozpínavým sousedům. Až se to stane, bude východ bohužel donucen se vrátit k vojenské branné povinnosti, která po vzoru Izraele bude platit i pro ženy po dobu tří let. Češi se opět začnou, tak jak před druhou světovou válkou, vyzbrojovat a připravovat na vpád agresorů. Se vší pravděpodobností se NATO pod tíhou islámského vlivu rozpadne a celý tehdejší východní Varšavský pakt se pod hrozbou islámské vojenské invaze rád vrátí k jeho znovuobnovení a bude vděčný Rusku, že je vezme pod svá ochranná křídla. Vše se to může odehrát během 50 let. Až se to stane, pravděpodobně bude na spadnutí třetí světová válka, která bude pro Evropu zřejmě tou poslední.

 

V Evropě žilo vloni necelých 26 milionů muslimů, což představovalo zhruba 5 % evropské populace. Za 33 let jich ale může být výrazně více. Vědci z Pewova výzkumného centra nastínili několik scénářů, jak se bude dál evropská populace vyvíjet. V závislosti na migraci může být v roce 2050 v Evropě až 75 milionů muslimů.

GALERIE: Odhad vývoje muslimské populace v Evropě

Islám nelze integrovat do evropských tradic

 

Toto tvrdí celá řada odborníků na historii a Korán. Nevzdělaní a nekompetentní papaláši v EU nechápou, že čelíme masivní, pro naši kulturu nepřátelské, islámské invazi. Oni postrádají schopnost pochopit budoucí realitu politických, ekonomických a etických mechanizmů, do kterých se řítíme.  Hloupost a naivita Bruselu spočívá v tvrzení, že lze mírovou cestou (multikulturalizmem) integrovat muslimskou komunitu do té naší, evropské. To je nesmyslná katastrofální iluze, která povede k čím dál častějším krvavým konfliktům. V Koránu zcela chybí zákaz násilí a pojem nenásilí v muslimské doktríně i praxi chybí úplně.

V Bosně muslimové vedli krutou a krvavou válku proti pravoslavným Srbům a bezohledné násilí páchali i na katolických Chorvatech. V Kosovu se albánští muslimové velmi neochotně podrobují srbské nadvládě a drží si vlastní ilegální vládu, která může velmi pravděpodobně způsobit další ozbrojený konflikt.

Třicetiletá přítomnost islámu v západní Evropě teprve dnes odhaluje svoji pravou tvář. Islámští teroristé jsou schopni se odpálit ve jménu Alláha. Jak chce s tímto Evropa bojovat? Jediná obrana před tímto druhem fanatizmu je vystoupení z EU a do naší země islám za žádnou cenu nepustit.

 

Islám je zcela neslučitelný s neislámskými systémy

 

Toto prohlásil předák bosenské muslimské strany (SDA) Izetbegovič ve své knize Islámská deklarace. Dále říká, že mezi islámským náboženstvím a neislámskými společenskými a politickými institucemi nemůže nikdy nastat smír ani jakékoli společné soužití. A že islám musí převzít moc a vytvořit islámský stát, který změní systém vzdělávání, převezme média, v čele stane nezpochybnitelná islámská intelektuální autorita. Je třeba si připomenout, kde všude se z těchto uvedených důvodů rozhořely války muslimů proti nemuslimům za podpory Saudské Arábie, Iránu, Pákistánu, Turecka a Libye. Bylo to v Palestině, Libanonu, Bosně, Čečensku, Zakavkazsku, Tádžikistánu, Kašmíru, Afghanistánu, v Súdánu a na Filipínách.

 

Jakoukoli integraci Korán zakazuje

 

Multikulturalizmus, kterým se ohání převážně levicově orientovaný občan sdružující se (mimo jiné) pod hlavičkou neziskových organizací, netuší nic o tom, co islám pod Alláhovým učením vlastně znamená. Od roku 630 nenajdete v historických dokumentech jediný příklad, že by se muslimové integrovali do nemuslimské společnosti. Naše demokratická suverenita lidu je neslučitelná s nekompromisním suverénním učením Alláha.

Ve Francii a Anglii je třetí generace islamistů podstatně radikálnější, než původní přistěhovalci, a to jen proto, že jejich počty rychle rostou. Za padesát let v těchto zemích zřejmě bude původní obyvatelstvo islámem zcela pohlceno. Jsme svědky začínajícího „poislámštění Evropy“. Přitom ostatní nemuslimské národy žijící v naší zemi zapadly do naší společnosti zcela přirozeně i se svými zvyky a tradicemi. Ukrajinci, Rusové, Vietnamci, Číňané a mnoho dalších, ale nikdy ne muslimové. Oni nesmí z podstaty Alláhova učení akceptovat naše zákony a lidskou přirozenou suverenitu. Alláh jim to Koránem striktně zakazuje.

 

Nutná ochrana evropských hodnot.

Je třeba striktně vůči muslimům uplatňovat respektování našich zákonů. Trestat bigamii (mnohoženství) vystěhováním. Bez víza, platných dokumentů s jasnou identitou nelze vpustit žádného imigranta. Muslimovi nelze udělit volební právo z důvodu podstaty nerespektování našeho právního řádu, který je v přímém rozporu s jeho vírou. Sociální dávky nesmí být vypláceny automaticky. To je totiž ten hlavní důvod, proč se migranti do Evropy hrnou. Kdyby nebylo této stupidity, která je vůči domorodému obyvatelstvu neospravedlnitelná, nikdo by je sem nedostal.

 

Rozhodnutím Evropského soudního dvora se možná blýská na lepší časy
Evropsky soudní dvůr:

Na humanitární vízum neexistuje žádny nárok
 

Portál Novinky zveřejnil rozhodnutí Evropského soudního dvora, na základě kterého není možné žádat o vízum z humanitárních důvodů a odvolávat se na mezinárodní, anebo evropská práva. Jedinou možností je udělit vízum na základě vnitrostátního práva. Členské státy nejsou povinné přijmout každého, kdo žije v zoufalé situaci.

 

Nedělejme si ale velké iluze. Hlavní viník toho, že do Evropy vtrhlo jeden a půl miliónu migrantů, Angela Merkelová, se stala opět německou kancléřkou.  A z jejího posledního vystoupení vyplynulo, že rozhodnutí otevřít migrantům dveře dokořán bylo správné. A opět se opírá o humanitární důvody a přehlíží zákony země a nerespektuje suverenitu svých, ale ani evropských hranic.

Je třeba mít stále na paměti, že ilegální překročení hranic je trestný čin a to, co zažívá Evropa, je nájezd islámských hord, které zde nemají co pohledávat.

 

Petr Havlíček

 

Tento článek lze libovolně šířit po internetu.

 

 

 

 

 

Autor: Petr Havlíček | úterý 3.4.2018 10:00 | karma článku: 42,07 | přečteno: 2562x
  • Další články autora

Petr Havlíček

Podvod zvaný inflace

Pojďme si krok za krokem rozklíčovat tento podvodný korupční mechanizmus, který nás připravuje o náš majetek.

14.12.2022 v 11:30 | Karma: 31,78 | Přečteno: 1268x | Diskuse | Ekonomika

Petr Havlíček

Stavidla pravdy se zavírají

Cenzura čehokoli je nástroj diktatury, která si usurpuje moc nad druhými. Je to znásilňování příjmu informací a názorů lidí s cílem omezit pravdu.

11.4.2022 v 9:00 | Karma: 26,77 | Přečteno: 937x | Diskuse | Ekonomika

Petr Havlíček

Podvod zvaný inflace

Inflace nám leze do peněženek a politici, kteří ji způsobili, nám znovu tvrdí, že nás před ní budou zachraňovat. Je to nebetyčný bezohledný podvod.

24.2.2022 v 13:30 | Karma: 31,38 | Přečteno: 965x | Diskuse | Ekonomika

Petr Havlíček

Předsedo Rakušane, hodili jste místní samosprávu přes palubu

Krucinál, proč si myslíte, že vás lidé volili? Starostové, to je značka záruky toho, že místní rozvoj bude v dobrých rukách a vy toto důležité ministerstvo dáte Bartošovi, který nikdy nebyl zastupitelem, natož starostou

5.1.2022 v 9:20 | Karma: 38,64 | Přečteno: 1730x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Havlíček

Svatá vakcinace nefunguje

Můžete si v médiích vychvalovat vakcinaci až do nebe, nahánět lidem hrůzu, strach a vyhrožovat jim postihy. Realita, kterou vidím dnes a denně kolem sebe je poněkud jiná.

2.12.2021 v 12:30 | Karma: 21,65 | Přečteno: 1181x | Diskuse | Ekonomika
  • Nejčtenější

Novinky na iDNES Premium: Rozdáváme kola za milion korun

15. července 2024

Členství v iDNES Premium má velkou spoustu výhod. Čtenáři se dostanou ke všem prémiovým článkům na...

Trumpa při pokusu o atentát trefili do ucha. Střílel mladý republikán, nepřežil

14. července 2024  1:01,  aktualizováno  14:56

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

„Nakonec na mě plivnul.“ Nizozemec loví Češky a prodává je na gangbang

18. července 2024

Premium Stovky českých žen k natáčení tvrdého porna v Nizozemsku naverboval v uplynulých letech Daniël van...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Zemřela Shannen Doherty. Hvězda Beverly Hills 90210 podlehla rakovině

14. července 2024  15:17,  aktualizováno  17:04

Po téměř deseti letech boje s rakovinou zemřela americká herečka Shannen Doherty, informují média....

I malé zlevnění hypoték nastartovalo hon na byty. Jak to vystřelí ceny

20. července 2024

Premium Návrat zájemců o bydlení na trh s nemovitostmi při současném útlumu nové výstavby způsobil po...

Detektiva viní z vynášení informací pražským politikům. Zradil ho telefon

20. července 2024

Premium Případ, ve kterém inspekce minulý týden obvinila detektiva Národní centrály proti organizovanému...

Změněný Trump jede a dostává Ameriku. Demokrati věří v překvapení

20. července 2024

Premium Od spolupracovnice MF DNES v USA Donald Trump má našlápnuto. Teď má u republikánů jasnou podporu, a to i tam, kde ji ještě nedávno...

IT problémy způsobily kolaps bank i letišť. V Evropě i jinde ve světě

19. července 2024  9:25,  aktualizováno  22:33

Řadu zemí v pátek zasáhly problémy s počítačovými systémy. Letiště kvůli výpadku čelila potížím s...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

  • Počet článků 174
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4373x
Petr Havlíček
Podnikatel v oblasti designu, projekce a realizace vybavení interiérů.
Od roku 2002 zastává post starosty v obci Vítějeves
Zakladatel a šéfredaktor internetového serveru Pozitivní svět
Publicista a bloger
Zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu Pozitivní svět, který byl založen na podporu společenského života