Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Pár slov o české šlechtě v éře První republiky

Aristokracie v moderní době byla společenskou vrstvou, kde více než národ znamenal životní styl, kultivovanost, ušlechtilé zájmy, a lhostejno bylo, zda se její příslušníci setkávali ve Vídni, Svatém Mořici, Benátkách, Paříži nebo na českém venkovském sídle.

Aristokracie v moderní době byla společenskou vrstvou, kde více než národ znamenal životní styl, kultivovanost, ušlechtilé zájmy, a lhostejno bylo, zda se její příslušníci setkávali ve Vídni, Svatém Mořici, Benátkách, Paříži nebo na českém venkovském sídle. Přináležitost k jiné kultuře, jež ve středostavovských vrstvách vzbuzovala (a dlužno podotknout dodnes vzbuzuje) na jedné straně nekritický obdiv a skrytou touhu po nápodobě a na straně druhé nepochopení a odsudek si šlechta zachovala i po vzniku Československé republiky, tedy v v situaci, kdy definitivně přišla o svou politickou moc, již si zachovávala i v pozdním období habsburské monarchie díky výjimečnému postavení císařského dvora a reziduím stavovských hledisek zachovaných v politickém systému jinak liberálního státu. V téže době pozbyla i samotného institucionálního vymezení, když byly v nové republice jedním z prvních zákonů zrušeny šlechtické tituly. Sami tvůrci zákona si však uvědomovali, že zrušení titulů ještě neznamená nastolení společenské rovnosti. Řečeno slovy poslance Františka Weyra: „Pokud tomuto obyvatelstvu bude nějaké šlechtictví, titul hraběcí nebo knížecí atd. imponovati více než obyčejný občan, potud, pánové, ani trestní sankce nám nepomůže.“ Tato „jinakost“, která bránila šlechtě přizpůsobovat se kultuře středních vrstev, společně s  omezenou schopností šlechty přijmout jazykově vymezený nacionalismus a ochotou přiklonit se k měšťanskému liberalismu a k demokratismu zakládala negativní stereotyp o nobilitě, který se vyvinul v druhé polovině devatenáctého století a úspěšně přežíval ve století dvacátém. Velmi výstižně ho ve svém v pamfletu vydaném na sklonku existence habsburské monarchie shrnul spisovatel a žurnalista Josef Holeček. K výkřiku „šlechty nemáme, české národní šlechty, která by byla korunou naší společnosti, jejím vůdcem a chloubou,“ přidal obžalobu s výčtem hříchů či přímo zločinů českých aristokratů. Moravské pole, Lipany, Bílá hora, porobení sedláci, politický egoismus státoprávní šlechty, národní vlažnost, jejímž projevem bylo nedůsledné užívání českého jazyka - to vše vedlo k vynesení konečného ortele: česká šlechta v národním smyslu neexistuje. Avšak netřeba lkát, jak dále dovozoval Holeček. Bez šlechty je nám umožněn návrat do dob předfeudálních, kdy „všichni rodilí a čistokrevní Čechové byli občany prvního řádu.“ Navíc příslušnost k českému národu je sama nobilitujícím faktorem („Sám český národní původ je jaksi aristokratický, či superiorní“) a aristokracie rodu bude nahrazena aristokracií ducha.

Jakkoliv bylo zrušení šlechtických titulů pro příslušníky české nobility citlivé, dokázali se s ním vyrovnat, neboť sám právní akt nemohl odbourat pocit výjimečnosti daný vědomím starobylosti rodu. Ten byl posilován zvýšeným zájmem bývalých šlechticů samotných o genealogii a rodovou historii, jehož důkazem je řada literárních prací s touto tématikou. Stejně tak zůstala rodová paměť pevně zakotvena v interiérech aristokratických sídel.

Bolestnější byl útok na majetkovou základnu šlechty – na její velkostatky, který představovala pozemková reforma. Její rozsah byl v evropském měřítku nebývalý a samotné nastavení jejích podmínek nespravedlivé. Na mysli mám především rozhodnutí o stanovení náhrady v předválečných cenách půdy. Reforma samozřejmě zahrnovala všechny majitele velkostatků, nejcitelněji se však týkala největších pozemkových vlastníků – tedy bývalé šlechty (71% půdy) a církve (7% půdy). Ještě spornější však byla historizující argumentace, která byla s reformou spjata. V publicistice prakticky všech českých politických stran se objevilo heslo o potřebě odčinit Bílou horu, které vycházelo z výše zmíněného stereotypu o „zrádné a cizácké šlechtě“. V reformě tak mělo jít nejen o uspokojení sociálních potřeb českých rolníků, ale také o návrat „zcizené české půdy“ zpět z rukou německé šlechty do vlastnictví národa.

Proti tomu polemicky vystoupil historik Josef Pekař v článcích otištěných v nedělní příloze Národních listů, které doplněny o dobrozdání pro Národní shromáždění a stať o arcivévodovi Františku Ferdinandovi d´Este vyšly knižně v roce 1923 pod názvem Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. V práci vyslovil myšlenku inspirovanou Hanušovou knihou Národního muzea, která se týkala místa šlechty v českých novověkých dějinách. Proti argumentům zastánců pozemkové reformy postavil tezi o kulturním a politickém významu české šlechty pro udržení historické kontinuity. Dokládal to nejen jejím podílem na kulturních aktivitách v počátku národního obrození, ale i rolí šlechty jako nositelky státoprávní ideje, což osvědčila v politických bojích druhé poloviny devatenáctého století. Pekař navíc nezastíral, že mu imponovalo konzervativní myšlení aristokratů. Naznačoval tak možnost spolupráce bývalé šlechty a české politické pravice.

Strategie vyrovnání se s pozemkovou reformou do značné míry určovalo politické postoje bývalé šlechty v Československé republice. Část velkostatkářů při lobování ve svůj prospěch zdůrazňovala přitom svou loajalitu vůči národu a novému státu, část pak začala hrát sudetoněmeckou kartu. Vyhranění těchto přístupů vedlo k definitivní nacionalizaci příslušníků šlechtických rodin ve smyslu jednoznačného přihlášení se k jedné z národností. Svou roli zde ale hrála nepochybně okolnost, že na rozdíl od habsburské monarchie přestaly existovat alternativy v podobě supranacionálního rakouského vlastenectví, ale i českého zemského patriotismu. Paradoxně tak zjevná tendence vytěsnit šlechtu z národního společenství nezabránila tomu, aby se alespoň její část vědomě hlásila ke svému češství. To se projevilo v rovině jazyka, povědomí o společné národní minulosti i ochoty angažovat se ve prospěch Československé republiky.

Pokud se týká nacionality příslušníků bývalé šlechty, 73% bývalých šlechticů se hlásilo k německé národnosti a 27% k národnosti české (orličtí Schwarzenbergové, chlumečtí a kostelečtí Kinští, Lobkowiczové všech větví). Politicky se pročeská část aktivizovala v roce 1938 předáním prohlášení věrnosti českému státu prezidentu Edvardu Benešovi. Ještě zajímavější však bylo prohlášení ze září 1939 – „Národ český ...zajisté může považovati za své právo i svou povinnost tvrditi se vším důrazem – kdyby o tom pochybnost vznikla – skutečnost, že má českou šlechtu jako svou složku, jež od těla národního se nikdy neoddělila a nikdy svým přičiněním oddělena nebude.“ Tento dokument byl podepsán 69 zástupci 33 rodů bývalé staré šlechty. Abych zabránil diskusi o možných výjimkách, upozorňuji, že v českých zemích žilo na sklonku monarchie přibližně dvě stě rodin náležejících ke staré šlechtě. Právě k tomuto číslu je nutné vztahovat počet pročesky angažovaných bývalých aristokratů. Naposledy příslušníci české šlechty veřejně vystoupili v červenci roku 1945, kdy upozornily dopisem československou vládu na majetkovou perzekuci rodin věrných národu za okupace.

Faktický konec české šlechty znamenal až únorový puč, který ji definitivně zbavil majetku, větší část vyhnal do emigrace a ty, kteří zůstali, pronásledoval. Dlužno podotknout, že tato dějinná událost pohřbila i české sedláky, živnostníky a intelektuály, bez nichž se na rozdíl od šlechty moderní český národ neobešel.

 

 

 

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Zdeněk Bezecný | pondělí 18.1.2010 19:52 | karma článku: 21,31 | přečteno: 2323x
  • Další články autora

Zdeněk Bezecný

Volební vizitka

Program TOP 09 je srozumitelný a důsledně nepopulistický. Hledá věcná a odborná řešení.K jeho základním bodům patří:Zachování parlamentní demokracie a úcta k ústavě.Důraz na vzdělanost a kulturu jako základní pilíře, na nichž stojí společnost.Posilování odpovědnosti jednotlivce za své zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a zaopatření ve stáří.Důraz na rozpočtovou odpovědnost jako základ zdravého hospodářského růstu.Důvěra v individuální tvořivost podnikatelů a podpora soukromých investic.Prosazování národních zájmů v těsném partnerství u společného evropského stolu.Posilování důvěry v právní stát.Snižování nákladů a zvyšování efektivity státní správy.

30.9.2013 v 9:05 | Karma: 7,15 | Přečteno: 366x | Politika

Zdeněk Bezecný

Mladí protestují, protože znají historii

V jižních Čechách se poté, co ČSSD uzavřela koaliční sňatek s KSČM, rozhořela nebývale silná polemika, která dala vzniknout nezávislým občanským iniciativám odmítajícím nejdříve jmenování komunistky radní pro školství a kulturu, později účast komunistů v krajské radě obecně. Co začalo peticemi, přerostlo ve shromáždění na českobudějovickém náměstí k výročí Dne boje za svobodu a demokracii a pokračuje stávkami studentů středních škol v osmi jihočeských městech i studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. V této souvislosti jsme z úst radní Vítězslavy Baborové mohli slyšet, že studenti jsou zmanipulováni svými učiteli a jsou zneužíváni k politickým účelům. Jejich projev nesouhlasu pak podle ní diskvalifikuje to, že sami minulý režim nezažili. Předseda KSČM a poslanec za jižní Čechy Vojtěch Filip také neváhal zmínit manipulaci se studenty ze strany učitele a dokonce vydával veřejné vyjádření názoru za fašizující projev. Jihočeský hejtman za ČSSD Jiří Zimola zas poukázal na to, že studenti svým protestním hlasem nerespektují výsledek demokratických voleb a že nechce polemizovat s tím, jací komunisté byli a jací jsou dnes.

24.11.2012 v 9:37 | Karma: 18,68 | Přečteno: 896x | Ostatní

Zdeněk Bezecný

Prohlášení TOP 09 k ustavení krajské vlády

Vláda ČSSD s KSČM přinese plýtvání s veřejnými prostředky S politováním přijímáme dnešní rozhodnutí krajského výboru ČSSD, který si jako koaličního partnera vybral KSČM. ČSSD tak rezignovala na možnost sestavení nekomunistické vlády, která by měla ve svých prioritách transparentní a efektivní nakládání s veřejnými prostředky.

6.11.2012 v 14:33 | Karma: 16,07 | Přečteno: 1406x | České Budějovice

Zdeněk Bezecný

Bojím se velké koalice

Otevřel jsem ráno noviny a nestačil jsem se divit. Vykoukl na mě půlstránkový inzerát varující před volbou TOP 09. A nebyl zaplacený ČSSD.

21.5.2010 v 15:01 | Karma: 13,87 | Přečteno: 1233x | Diskuse| Politika

Zdeněk Bezecný

Předvolební trudomyslnost

Sláva, jaro už přichází. Snad slunce pomůže rozptýlit mou trudomyslnost. Její příčinnou je všudypřítomný upřený pohled Jiřího Paroubka doprovázející na billboardech sliby všeho všem a výrok téhož o povolební spolupráci sociálních demokratů s komunisty.

20.3.2010 v 7:08 | Karma: 24,00 | Přečteno: 1070x | Diskuse| Politika
  • Nejčtenější

„Krok ke třetí světové.“ Ukrajinci zasáhli klíčovou ruskou radarovou stanici

25. května 2024  12:55

Ukrajinská armáda zřejmě tento týden zasáhla významnou ruskou radarovou stanici, která je součástí...

Ženě se do ruky zakousl pes. Muž, který jí přispěchal na pomoc, zvíře zabil

29. května 2024  15:12

Ženu v Žihli na Plzeňsku vážně pokousal volně pobíhající pes. Na pomoc jí přiběhl příbuzný, který...

Turek: Z Nerudové mi bývá špatně, o hlasy komoušů a progresivistů nestojím

24. května 2024

Bývalý automobilový závodník a lídr Přísahy s Motoristy Filip Turek patří mezi černé koně...

Nemocnému synovi vstříkla do krve vodu. Chtěla jsem, aby to skončilo, řekla

29. května 2024  13:51

Mimořádně nešťastný případ matky samoživitelky a jejího vážně nemocného dítěte řeší Městský soud v...

Česko explodovalo zlatou hokejovou radostí, fanoušci v Praze kolabovali

26. května 2024  11:40,  aktualizováno  23:29

Česko v neděli zažilo hokejový svátek. Fanoušci vyrazili sledovat finále mistrovství světa na...

Reformu, která zvýší věk odchodu do důchodu, se nepodařilo opozici zamítnout

30. května 2024,  aktualizováno  18:07

Přímý přenos Poslanci podpořili v prvním čtení návrh reformy, která zvyšuje věk odchodu do důchodu nad 65 let...

Pohled na rodičovství se změnil. Ale muži to mají jinak než ženy, říká socioložka

30. května 2024

Premium Obavy z budoucnosti a touha žít udržitelně se často stávají hlavními faktory v rozhodování odložit...

Evropské volby pokládám i za referendum o současné vládě, řekl Zeman

30. května 2024  15:10,  aktualizováno  17:59

Bývalý prezident Miloš Zeman přijel před volbami do Evropského parlamentu do Teplic na akci dalšího...

Írán využívá gangy ve Švédsku pro násilné útoky, cílí na disidenty a Židy

30. května 2024  17:36

Írán využívá kriminální gangy pro násilné útoky ve Švédsku. Ve čtvrtek o tom informovala švédská...

  • Počet článků 11
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1318x
Historik a politik.

Seznam rubrik