Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.
KT

Z předvolebního průzkumu Občanského sdružení ateistů ČR:

Kladně se k zavedení proti-rouhačského zákona vyjádřili také Rozumní předsedy Petra Hanniga. Celý název této strany, který jsem zde dosud neuvedl, zní: ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým.... Rozumní jsou stranou, která v rámci nadcházejících voleb spolupracuje například i s Národní demokracií Adama Bartoše či s obskurní Demokratickou stranou zelených. Na dotaz mi odpověděl sám předseda Petr Hannig. Hned na úvod podotkl, že on sám je praktikujícím katolíkem už od dětství. Následoval výčet dalších souvisejících „funkcí“: ministrantem byl pan Hannig od osmi let, varhaníkem pak byl v kostelech kolem Ústí nad Labem od jeho dvanácti let. Zdůraznil, že Rozumní ctí tradice a to ve všech ohledech, že chtějí, aby mládež respektovala autority. Dále zdůraznil, že Rozumní chtějí zavést, aby národní symboly včetně prezidenta byly nehanobitelné pod trestní sazbou. A jeho výčet pokračoval: „Rozumní prosadí, aby náboženské symboly byly nedotknutelné (nebudeme to ovšem nazývat rouhačstvím – ale nedotknutelností náboženských symbolů) s trestní sazbou pro překročení tohoto zákona.“ Petr Hannig poté zdůraznil, že Rozumní jsou proti hanobení jakéhokoliv náboženství tak, jak ho provozuje třeba časopis Charlie Hebdo, který Rozumní odsuzují. Rozumní také ústy předsedy Hanniga chtějí „upřednostnit náboženství, které je spjato s naší kulturní tradicí, tak jak tomu bývalo a leckde ještě je“. V neposlední řadě Hannig upozornil, že program Rozumných se jmenuje symbolicky „Desatero Rozumných“.

0 0
možnosti
Foto

Dobrý článek. Je potřeba upozorňovat na to, co se děje na internetu - konkrétně na webu o kreacionismum, kde admin jedná naprosto nefér. Mě z něčeho obvinil - z čehosi cosi vydedukoval a k tomu napsal, že se mnou o tom odmítá bavit (abych mu to nezkoušel vysvětlovat).....No, není to krásná ukázka fanatika, který si zacpe uši, aby nic neslyšel? Samozřejmě že je. Aby toho nebylo málo, tak k tomu mě ještě omezil možnost vložit komentář, kterým jsem to chtěl vysvětlit. Zkrátka řečeno mi znemožnil, abych se očistil - reagoval na jeho hlouposti. ;-€

0 0
možnosti
KT

Hlavně že návštěvníkům pořád strkají pod nos jakási pravidla diskuse, která však nedodržují. Cenzura v podání admina je mimořádně ubohá a ukazuje, jak by vypadal jejich ráj na zemi, kdyby dostali příležitost. Výukou náboženství v hodinách biologie a fyziky by to jen začínalo.

1 0
možnosti
KT

Rafaeli (pro nevhodné názory z kreacionismus.cz vyhozen), Queek, biotyp (horcí kandidáti), najdete na mne (KTE) spojení na stránkách České mykologické společnosti. Na kreacionismus.cz již neexistuje svobodná diskuse. Fanatikům se vaše názory nelíbí, smát se je zakázáno.

0 0
možnosti
KT

Př 3,19 Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností,

Nejmenovaný fanatik na kreacionismus.cz (20.8.2017 16:53):

– toliko Bible a poznatek moudrého člověka. To bylo před 3-4 000 lety. Na co „lepšího“ od té doby „přišel“ člověk? Dovolím si velmi odvážně tvrdit – že od té doby – kde nic tu nic........

0 0
možnosti

Pane Víte, takový dlouhý text a zase zbytečný. Bible také nic nepíše o černých děrách či termonukleárních reakcích. Nedozvíte se v ní o gravitační teorii. To ale neznamená, že nic z toho neexistuje. Že někdo něčemu věřil, ještě neznamená, že to musí být ve všem pravda. Sám Ježíš mluvil v podobenstvích a odkazoval na texty, které tehdejší lidé znali, takže i na Knihy Mojžíšovy. Těžko mohl vykládat o evoluci či termonukleárních reakcích, protože by mu prostě tehdejší lidé nerozuměli. Jeho poselství bylo morální, nevyprávěl jim o dějinách Země a fungování přírody.

0 0
možnosti
LV

O černých děrách atd. samozřejmě v Bibli nic není. Je tam ale o souhvězdích. Bible je jedinná kniha na světě,která nám říká odkud pocházíme a kam jdeme.

To vše ostatní,se dozvíme v budouctnosti od samého Pána Ježíše Krista. Největší úspěch člověka je dosáhnout věčný život, kde se nám dostane čistá Pravda a ne lidské spekulace,neb hypotézy.:-)

0 0
možnosti
JR

Evoluční teorie dokáže vymýšlet různé fantasy příběhy jak se co stalo a kdy se co stalo, a co se vyvinulo z čeho. Dokázat není schopna samozřejmě nic, vystačí si s teorií a mantrou miliónů let.

.

Ale abiogenezi, vznik života, vznik živých organizmů z neživé hmoty - na to nemá ani pořádné pohádky.

1 0
možnosti

Evoluční teorie se vznikem života vůbec nezabývá, takže zase špatně. Prostě o daném tématu nemáte ani potuchy, ale dokážete z toho vyvozovat dalekosáhlé závěry.

0 0
možnosti
LV

Schoduje se evoluční teorie s tím, co učí Bible? Pokud by platila evoluce, pak by biblická zpráva o stvoření prvního člověka Adama rozhodně nemohla být brána doslova a byla by smyšleným příběhem, z něhož by nanejvýš plynulo jen nějaké mravní poučení.

(1. Mojžíšova 1:26, 27; 2:18–24) Jak se na tuto biblickou zprávu díval Ježíš? Při jedné příležitosti řekl: „Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo‘? Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ (Matouš 19:4–6) On pak odpovídaje řekl jim: Což jste nečetli že ten, kterýž stvořil s počátku muže a ženu učinil je? A řekl: protož opustí člověk otce i matku, a připojí se k manželce své, i budou dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož, což Bůh spojil, člověk nerozlučuj.

Ježíš zde citoval zprávu o stvoření, která je uvedena ve druhé kapitole 1. Mojžíšovy. Pokud by Ježíš považoval zprávu o prvním sňatku za součást smyšleného příběhu, byl by to skutečně argument pro svatost manželství? Ne. Ježíš poukázal na zprávu v 1. Mojžíšově proto, že věděl, že se tato událost opravdu stala. (Jan 17:17) Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.

0 0
možnosti
LV

Zprávě o stvoření zapsané v 1. Mojžíšově věřili i Ježíšovi učedníci. Například Lukášovo evangelium uvádí Ježíšův rodokmen až k Adamovi. (Lukáš 3:23–38) Jestliže byl Adam smyšlenou postavou, ve kterém místě Ježíšův rodokmen přechází od faktů k mýtům? Pokud by základ tohoto rodokmenu vycházel z mytologie, jakou váhu by mělo Ježíšovo tvrzení, že je Mesiášem z rodové linie Davida? (Matouš 1:1) Kniha rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova. Lukáš, pisatel evangelia, uvedl, že „přesně vysledoval všechny věci od začátku“. I on tedy věřil zprávě o stvoření z 1. Mojžíšovy. (Lukáš 1:3) Vidělo se i mně, kterýž jsem toho všeho pravé povědomosti z gruntu bedlivě došel, tobě o tom pořádně vypsal výborný Teofile.

Také v případě apoštola Pavla jeho víra v Ježíše souvisela s důvěrou v pravdivost biblické zprávy o stvoření. Pavel napsal: „Poněvadž je smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka. Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu budou všichni oživeni.“ (1. Korinťanům 15:21, 22) Pokud by Adam nebyl doslovným otcem všeho lidstva, skrze něhož „vstoupil do světa hřích a skrze hřích smrt“, proč by musel Ježíš zemřít, aby mohl odstranit následky zděděného hříchu? (Římanům 5:12; 6:23) Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

Je-li podkopána víra ve zprávu o stvoření v 1. Mojžíšově, jsou tím podkopány i samotné základy křesťanství. Evoluční teorie a Kristovo učení jsou dvě neslučitelné věci. Jakýkoli pokus je skloubit vede k oslabení víry, takže člověk je pak v nebezpečí, že bude ‚zmítán jako na vlnách a unášen sem a tam každým větrem učení‘. (Efezanům 4:14) Abychom již více nebyli děti zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičností lidské, v chytrostí k oklamávání lstivému.

Víra postavená na pevném základě.

Bible je terčem kritiky a útoků po celá staletí. Pokaždé se ale ukázalo, že Bible říká pravdu. Ať už se biblický text dotýká historie, zdraví nebo vědy, opakovaně se pot

0 0
možnosti
JR

Kniha Genesis říká jak to bylo a je se stvořením :

"Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ Byl večer a bylo ráno, den pátý.

Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré.."

Všechno živé Bůh stvořil podle druhů. Žádný vývoj z jednoho druhu k jinému se nekonal, nebyl potřebný. A to, co Bůh stvořil, stvořil jako dobré a hotové, žádný polotovar, který by se měl následně vyvíjet.

Vznikají pouze variace v rámci jednotlivých druhů.

1 0
možnosti

Teď je ještě otázka, v jakém pořadí co stvořil. Vážně například věříte, že Země byla dřív než Slunce a hvězdy? Co pak to světlo od hvězd omezené rychlostí světla? To Bůh stvořil i světlo na cestě? Ostatně, proč Bůh stvořil vesmír tak obrovský, když mu stačila Země? Takových sporných bodů je tam dost. Nakonec ještě jeden: zdá se, že to musel být pěkný fušer, když něco stvořil a pak toho zase 90 % nechal vyhynout. A když takhle Bůh tvořil podle druhů, vážně stvořil také čtyři druhy tygrů, goril, více druhů žiraf, zeber, apod. Jen si to představte, namačkat to pak všechno na tak malou Archu...

1 1
možnosti

Nerad bych se v diskuzi opakoval, proto připomínám své dva starší články, kde je řečeno vše podstatné o tom, že evoluční biologie je věda, že evoluční teorie je vědeckou teorií a jak se to má s mezičlánky:

http://svadlenka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=584835

http://svadlenka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=583374

Stále mě nepřestává fascinovat, když lidé jako pan Vít či pan Rzyman vyvracejí evoluci, aniž by disponovali odpovídajícím přírodovědným vzděláním. Je to pak z těch argumentů hodně znát. Asi jako kdybych se já, biolog, pokusil dokázat astrofyzikům, že se Einstein zásadně mýlil, aniž bych k tomu znal aspoň základy obecné teorie relativity.

0 0
možnosti
KT

Pan Konáš se čílil, že házím všechny kreacionisty do jednoho pytle. Ale jejich argumenty jsou stále stejné a vlastně to ani nejsou jejich argumenty. Zdrojem "argumentace" je zde kreacionistická propaganda vesměs importovaná z centrál v USA.

0 0
možnosti
MP

Pokud zde v diskusi byla uvedena mutace CCR5-delta32 jako užitečná pro zabránění přenosu HIV, později se zjistilo, že ona mutace ( vymazání 32 párů bází původního genu ) naopak usnadňuje vznik životaohrožující nemoci jater

http://creation.com/ccr5-delta32-a-very-beneficial-mutation

A tak podobně je to snad se všemi několika málo mutacemi, které evolucionisté vydávají za užitečné. Jak říká J. C. Sanford : evoluční myšlenkový rámec spíše pravé vědě škodí.

1 1
možnosti
MP

Jak se sluší a patří ozdrojovat :-), video s osobním svědectvím a přednáškou genetika J. C. Sanforda https://www.youtube.com/watch?v=uWPVNhYGZv8

0 0
možnosti
  • Počet článků 54
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 721x
Kreacionisté (mladé Země) a zelení šílenci mají mnoho společného. Méně k smíchu a tudíž nebezpečnější jsou dnes ti druzí.

Seznam rubrik